N310: Harskamp (Otterlo - Stroe - A1)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N310: Harskamp (Otterlo - Stroe - A1).

Tussen maart 2022 en juni 2022 voerden we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en meer groen aan te brengen. 

Werkzaamheden

Op de gehele N310 vanaf de rotonde in Otterlo tot en met de A1 was onderhoud aan het asfalt nodig. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt namen we ook de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen mee. Dit doen we om de overlast voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk te beperken en vanwege de verkeersveiligheid. Naar verwachting starten we in november 2022 met de laatste werkzaamheden. In april 2023 ronden we alle werkzaamheden af. 

Planning

Wanneer?Wat?

Winter 2022/2023 

Uitvoering groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, voetpaden en verlichting parkomgeving.

De aanpassingen aan de weg in Harskamp

De meeste aanpassingen zijn gereed. In de komende periode wordt de openbare verlichting tussen de Laarweg en de noordelijke bebouwde komgrens nog aangepast. Er komen lichtmasten die meer bij de dorpse uitstraling passen van Harskamp. Plantenbakken kunnen hieraan worden gehangen. Ook wordt de voetgangersoversteekplaats, het zebrapad, ter hoogte van de basisschool aangepast en beter zichtbaar gemaakt voor het verkeer. Boven de weg komt een portaal.

 

Snelheidsverlaging gaat niet door

Tijdens een inwonersbijeenkomst op 2 april 2019 legden we onze voorlopige plannen voor aan de bezoekers. Voor onze voorstellen voor snelheidsverlaging was onvoldoende draagvlak. Meer dan 90% van de bezoekers van de inwonersbijeenkomst was tegen de plannen voor het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 km/uur. Inwoners zagen het aanleggen van drempels om een maximum snelheid van 50 km/uur af te dwingen niet zitten. Naar aanleiding van deze reacties tijdens de inwonersbijeenkomst hebben wij in overleg met gemeente Ede dan ook besloten om de voorgestelde plannen voor snelheidsverlaging niet verder uit te werken.

Reactienota bewonersavond 2 april 2019

In deze reactienota (PDF 180 kB) leest u een samenvatting van alle destijds ontvangen reacties met de antwoorden. De reacties zijn meegenomen in het definitieve besluit om de snelheid buiten de bebouwd kom niet te verlagen en in de kom van Harskamp geen drempels en snelheids-verlagende maatregelen aan te leggen. 

 

 

 

Presentatiefilm

Presentatiefilm transcriptie

Provincie Gelderland gaat in 2022 groot onderhoud uitvoeren aan de N310 tussen Otterlo en Harskamp tot aan de A1. In deze presentatie laten we zien wat onze plannen zijn. We laten u de planning zien en de gevolgen van de werkzaamheden voor de bereikbaarheid. De N310 begint bij de rotonde in Otterlo en eindigt bij de aansluiting op de A1. Om een duidelijk beeld te krijgen wat de werkzaamheden zijn, knippen we het hele wegvak op in 3 fasen. De hoofdwerkzaamheden op dit deel bestaan uit het vervangen van de asfaltdeklaag en het opnieuw aanbrengen van de nieuwe belijning. Het fietspad krijgt aan 1 zijde een kantmarkering. Doordat de busroute via de Harskamperweg / Otterloseweg richting Harskamp verlegd wordt naar de N801 Wekerom - Harskamp, worden de huidige haltes op dit traject aangepast. De bestaande bushokjes worden verwijderd. De haltes kunnen nog wel gebruikt worden voor de schoolbusroute. De aansluiting Bovenweg maken we breder en krijgt versteviging in de berm. Dit doen we om te voorkomen dat er gaten in de bermen worden gereden doordat de verharding te smal blijkt te zijn. De aansluiting Hoefweg krijgt versteviging in de berm. Dit doen we om te voorkomen dat er gaten in de bermen worden gereden. De parkeerplaats bij de Genieweg wordt verhard met grasbetonblokken. Dit doen we omdat uit onderzoek bleek dat er vaak losliggend materiaal op het fietspad terechtkwam. Ook ontstonden er vaak kuilen door het parkeren. Door het aanbrengen van grasbetonstenen komt er geen materiaal meer op het fietspad terecht, maar blijft het wel de groene uitstraling behouden. De werkzaamheden starten medio maart 2022 en moeten 13 april 2022 zijn afgerond. Werkzaamheden aan de zijwegen voeren we overdag uit, waarbij de weg open blijft voor doorgaand verkeer. Bij het vervangen van de toplaag is de weg afgesloten voor al het verkeer. Werkzaamheden aan het asfalt worden ook overdag uitgevoerd. Hulpdiensten kunnen gebruik maken van het dubbelzijdig fietspad om de werkzaamheden te passeren. Bewoners ontvangen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een brief waarin de werkzaamheden en de hinder worden vermeld en de contactpersonen voor eventuele vragen. Een deel van het asfalt in de bebouwde kom van Harskamp is tijdens de rioolwerkzaamheden al vervangen. Het deel tussen de zuidelijke komgrens en de Edeseweg wordt, in verband met de kwaliteit van de asfaltdeklaag, vervangen. Naast de asfaltwerkzaamheden nemen we ook andere aanpassingen mee met de werkzaamheden, zodat er voor de bewoners en het verkeer maar één keer overlast is. De belangrijkste aanpassingen liggen ter hoogte van het Nieuwe Plein en de noordelijke bebouwde komgrens. Tijdens gesprekken met Harskamps Belang bleek dat de voetgangersoversteek bij het Nieuwe Plein als onduidelijk wordt ervaren. De bus en de geparkeerde auto's op de parkeerplaats ontnemen het zicht op de overstekende leerlingen van de basisschool. Door de parkeerplaats te verschuiven richting de Edeseweg, de bus te laten stoppen op de weg en de oversteek en drempel te verschuiven naar het zuiden, ontstaat er een overzichtelijke situatie waarbij het verkeer de voetgangers beter ziet. De oversteek verduidelijken we daarbij met verkeersborden naast en boven de weg. Op de foto ziet u een voorbeeld van deze bebording. De bebouwde komgrens wordt in noordelijke richting verplaatst. De huidige bebouwde kom is slecht zichtbaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de schaduwwerking van de bomen bij de kerk. Daarnaast bevindt zich vlakbij de bebouwde komgrens de ingang naar de kerk. Door de bebouwde kom circa 20 meter op te schuiven, wordt deze ook beter zichtbaar omdat hier geen bomen staan. Alle zijwegen in de bebouwde kom van Harskamp krijgen dezelfde uitstraling met dezelfde voorrangsituatie, waardoor het voor het verkeer duidelijker en veiliger wordt wie voorrang heeft en wie niet. Het gaat daarbij om de volgende zijwegen: Dabeloseweg, Laarweg, Tepelenburgweg (beide aansluitingen), Julianastraat, Brinkweg, Harskamper Engweg. Ter hoogte van de zuidelijke bebouwde komgrens van Harskamp maken we van het huidige Hazepaadje een onverhard voetpad tussen het twee richting bereden fietspad en de zuidelijke ingang van de Generaal Winkelmankazerne. Het voetpad aan de kant van de kazerne komt te vervallen. Dit doen we als voorbereiding op de nieuwe inrichting rondom het kazerneterrein, bedoeld om het gebied bij de weg aan te laten sluiten en om de snelheid die het verkeer rijdt te verlagen. Dit noemen we "natuurlijk sturen". Bewoners hadden tijdens de inloopbijeenkomst aangegeven meer te zien in het aantrekkelijk maken van het dorp dan in drempels om de snelheid te verlagen. Het voetpad aan de andere zijde van de weg blijft voorlopig nog intact. De bushaltes "Schietkamp" worden verwijderd. Dit doen we om drie redenen. De busroute over de Otterloseweg, N310, wordt verlegd via Wekerom en de Edeseweg, waardoor de halte overbodig is geworden. Er maken weinig bewoners gebruik van de halte en in de plannen voor de herinrichting van het gebied rondom de kazerne biedt het verwijderen van de bushaltes kansen voor het maken van een duidelijke oversteek voor voetgangers. De bushaltes tussen de zuidelijke bebouwde komgrens en de Edeseweg blijven bestaan. We verwijderen de bestaande bushokjes. De haltes worden nog wel gebruikt voor de schoolbusroute. Ten noorden van de Edeseweg wordt halte Hazendonk ook opgeheven. De voormalige bushalte, nu parkeerplaats, ter hoogte van de entree van de Generaal Winkelmankazerne, ingang L, wordt verwijderd. De huidige verlichting in de kom van Harskamp past niet bij het dorpse karakter van Harskamp. Het is ook niet mogelijk om aan de lantaarnpalen plantenbakken te hangen. In Harskamp zijn een aantal jaren geleden houten palen met plantenbakken bij de lantaarnpalen geplaatst, maar hierdoor is er een rommelig beeld ontstaan. Tijdens de werkzaamheden in Harskamp vervangen we ook de openbare verlichting tussen de Laarweg en de noordelijke bebouwde komgrens. Door nieuwe lantaarnpalen en lampenkappen waaraan de plantenbakken kunnen worden opgehangen. De uitstraling en kleur zijn tot stand gekomen in samenwerking met Harskamps Belang en passen beter bij het dorpse karakter van Harskamp. Op de foto ziet u een voorbeeld van de toe te passen verlichting, zonder plantenbak. We starten begin maart met de werkzaamheden. Op 13 april moeten de werkzaamheden afgerond zijn, met uitzondering van de werkzaamheden aan de openbare verlichting. Het vervangen van de asfaltdeklaag voeren we in de avond en nacht uit in overleg met de ondernemers en Harskamps Belang hebben we besloten om de bereikbaarheid van de woningen en winkels in Harskamp zo maximaal mogelijk te waarborgen. Daarom voeren we de werkzaamheden aan het asfalt in de avond en nacht uit, tussen 19.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends. Wij begrijpen dat dat voor de bewoners rondom de weg tot geluidsoverlast kan leiden. Wij overleggen samen met de aannemer hoe we deze overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Met name het verwijderen van het asfalt door middel van frezen kan zorgen voor lawaai. Deze werkzaamheden mogen alleen in de avond tussen 19.00 uur en 23.00 uur worden uitgevoerd. Achteruitrijdende vrachtwagens moeten hun piepsignaal uitzetten en worden door middel van lichtsignalen naar de plaats begeleid. De weg is overdag bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Wij vragen ook uw medewerking als u in de avond of nacht weg moet en uw woning grenst aan de N310, dan vragen wij u om uw auto in een straat te parkeren waar niet gewerkt wordt. De overige aanpassingen aan trottoirs, zijwegen, bushaltes en verlichting voeren we overdag uit met behulp van halve rijbaan afzettingen. De brandweer, de meldkamer voor de ambulance en politie zijn op de hoogte van de werkzaamheden in Harskamp. Tijdens de uitvoering is er nog afstemming over de bereikbaarheid. Met name de werkzaamheden ter hoogte van de Edeseweg vragen om extra afstemming met de brandweer, omdat de brandweerkazerne aan dit kruispunt ligt. De werkzaamheden aan de verlichting voeren we later uit. We doen dit in het verkeer met een rijdende afzetting. Het verkeer kan dan gebruik blijven maken van de N310. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk eind juni 2022 afgerond. Beide bushaltes Hazendonk komen te vervallen. Op verschillende locaties voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de vangrail. We voeren reinigingswerkzaamheden uit aan het viaduct bij de Houtbeekweg, parallelweg langs het spoor bij de A1. Op de Harskamperweg tussen huisnummer 32 en de kruising met de Oude Garderenseweg, brengen we bermverbreding aan in de vorm van grasbeton. Fase 3a, Rietweg tot de rotonde Heetweg. Langs een groot deel van fase 3a ligt aan de zuidzijde een parallelweg en aan de noordzijde een dubbelzijdig bereden vrijliggend fietspad. Tijdens de werkzaamheden overdag kunnen de hulpdiensten gebruik maken van het fietspad. In overleg met de busmaatschappij bekijken we hoe de bus gaat rijden en waar passagiers kunnen in- en uitstappen. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan de rotonde. Het onderhoud aan de bermverharding van het zuidelijke deel van de rotonde Heetweg nemen we mee in deze fase. Bewoners ontvangen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een brief waarin de werkzaamheden en de hinder worden vermeld en de contactpersonen voor eventuele vragen. De uitvoering van deze fase staat gepland tussen 19 en 22 april. Fase 3b, rotonde Heetweg tot aan de A1. Tijdens fase 3b vervangen we het asfalt en passen we de geleiderail aan. Gedurende het asfalteren is de weg afgesloten. Doorgaand verkeer leiden we om. Op de rotonde passen we alleen de bermblokken aan. De route Garderbroekerweg - Heetweg blijft tijdens de werkzaamheden aan de rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer. Bewoners ontvangen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een brief met meer informatie. De uitvoering van deze fase staat gepland tussen 19 april en 4 mei. Hopelijk hebben we u met deze presentatie een goede indruk gegeven van onze plannen voor de N310. Alle actuele informatie over dit project staat op onze website: www.gelderland.nl/N310-Harskamp

In de presentatiefilm brengen we in beeld wat de werkzaamheden zijn, hoe we die gaan uitvoeren en wat dit betekent voor de bereikbaarheid.

Uitvoering en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten in november met de laatste werkzaamheden aan onder andere de straatverlichting en de groenvoorzieningen. In verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen op de legerplaats Harskamp zijn we in overleg met de gemeente Ede en Harskamps Belang of de werkzaamheden kunnen plaatsvinden in het najaar van 2022. In het najaar informeren we bewoners over de precieze werkzaamheden, planning en bereikbaarheid. 

Inrichtingsplannen bebouwde kom Harskamp

We werken momenteel plannen uit voor de “Parkinrichting” van Harskamp. In presentatiefilm tonen we de voorlopige plannen.  Naar aanleiding van de presentatiefilm hebben bewoners gereageerd op de plannen. De reacties hebben niet geleid tot grote aanpassing in het plan. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt naar een definitief uitvoeringsontwerp in september 2022. De verwachting is dat de plannen in de winter van 2022/2023 worden uitgevoerd. Dit is nog onder voorbehoud in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij hebben hierover nauw contact met de gemeente Ede, Harskamps Belang en het Rijksvastgoed bedrijf. Zodra er meer duidelijk is, informeren we de bewoners.

transcriptie

Introtitel: Groot onderhoud N310 Legerplaats Harskamp Het inrichtingsplan Welkom bij de digitale presentatie van het inrichtingsplan N310 legerplaats Harskamp. In deze digitale presentatie geven we uitleg over het doel van de voorgenomen herinrichting van het gebied rondom de N310 ter hoogte van de legerplaats Harskamp. We zien de opbouw van de digitalepresentatie. Samen met het benodigde groot onderhoud aan de weg zetten we in op het oplossen van enkele aandachtspunten langs het traject. Naast het oplossen van aandachtspunten is ook gekeken naar het benutten van kansen om het gebied beter in te richten als een aangename verblijfsplek. De kansen en aandachtspunten hebben geleid tot het opstellen van een visiebeeld. In het visiebeeld is aangegeven op welke wijze de samenhang tussen de omgeving en de provinciale weg tot stand kan komen. Het visiebeeld is uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt in deze presentatie in deelgebieden toegelicht. Tot slot gelden er enkele algemene beeldkwaliteitsrichtlijnen. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de samenhang in het plan zichtbaar tot uiting komt bij de herinrichting van het gebied. Op dit moment zijn de omgeving en de inrichting van de N310 nauwelijks op elkaar afgestemd. De herkenbaarheid van een bebouwde kom, waarin een gematigde snelheid van de automobilist gevraagd wordt, ontbreekt. Dit leidt tot een hogere gemiddelde snelheid van automobilisten. Daarbij zijn ook andere gebruikers, zoals fietsers en wandelaars, gebundeld op en langs de N310. De inrichting is dus sterk gericht op het snel doorstromen van verkeer. Het doel van de herinrichting van het gebied is het verminderen van de nadruk op de doorstroomfunctie van de N310. Ook is het doel om het karakter dat hoort bij een omgeving binnen de bebouwde kom sterker te benadrukken. Dit betekent dat de omgeving moet gaan functioneren als prettige leefomgeving en een aangename verblijfsplek. Kortom, een parkachtige setting met dynamiek op afstand van de weg. Naast een beter gebruik van de omgeving kan dit ook leiden tot meer attentie en bewustwording van automobilisten dat ze zich bevinden binnen de bebouwde kom. Dit kan resulteren in een aangepaste snelheid waarmee de veiligheid voor automobilist, fietser en voetganger verbetert. Het inrichtingsplan is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen provincie Gelderland, gemeente Ede, Defensie en Harskamps Belang. De kansen en aandachtspunten zijn schetsmatig in beeld gebracht. Opvallend zijn de al aanwezige kwaliteiten van beeldbepalende beplanting, rijksmonumenten en de parkachtige open ruimten, waardoor verschillende zichtlijnen ontstaan. We zien een overzicht van de kansen en aandachtspunten, in een satellietbeeld van het gebied. Aandachtspunten vormen de entrees tot het gebied, maar ook de missende onderlinge samenhang langs de weg en de ongewenste harde uitstraling van de hekwerken rondom de legerplaats. De kansen en aandachtspunten zijn hier zichtbaar op de foto's. We zien in foto’s de huidige situatie. Met de herinrichting kunnen kansen worden benut, zoals het verbeteren van de samenhang in de openbare ruimte en de bebouwing. Het verlagen van de opsluitbanden en het verwijderen van trottoirs langs de weg, zodat deze sterker verbonden is met de parkachtige omgeving. Het verhogen van de sociale veiligheid door een verlicht wandelpadennetwerk en het verbeteren van de uitstraling van de legerplaats richting de openbare ruimte door een vriendelijkere uitstraling van de hekwerken. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met het verduidelijken van de entrees tot het plangebied en de inrichting van veilige voetgangersoversteken. Vanwege het gebruik van de weg door zwaar gemotoriseerd verkeer kunnen hier geen verkeerskundige maatregelen voor genomen worden, waardoor de inrichting van de omgeving zal moeten bijdragen aan een veilige situatie. In dit visiebeeld is het doorgaande karakter van de weg geschetst waarbij sprake is van weinig interactie met de omgeving en een gebrek aan dynamiek in de openbare ruimte. Met het toevoegen van een wandelnetwerk in een parkachtige ruimte zijn de gebruikers beter over het gebied te verspreiden en krijgt de openbare ruimte weer betekenis. Het inrichtingsplan wordt toegelicht aan de hand van drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft de zuidelijke komentree tot aan de kruising bij ECHOS home. Deelgebied 2 betreft het gebied tussen ECHOS Home en de Molenstraat. Deelgebied 3 betreft het noordelijke deel tussen de Molenstraat en de Laarweg. De huidige komborden zijn omgeven door bospercelen op enige afstand van de bebouwing. De overgang naar de bebouwde omgeving is dan ook vrij abrupt bij het einde van de bospercelen. Om de automobilist eerder te attenderen op het naderen van de bebouwde omgeving en de snelheid te matigen, wordt een lage haag in de berm toegevoegd. Achter deze haag wordt het huidige uitgesleten spoor ingericht als een half verhard wandelpad. De openbare ruimte wordt sterker ingericht als een parkachtige omgeving met elementen die langs het gehele traject terugkomen en voor samenhang in de beleving zorgen. Een half verhard wandelpad leidt de wandelaar langs vrijstaande bomen, nieuwe plantvakken met bloemen en kruiden rijke mengsels en lage hagen. De lage hagen ontnemen gedeeltelijk het zicht op de hekwerken rondom de legerplaats. Het is wenselijk om de huidige hekwerken van Defensie te vervangen door hekwerken met een vriendelijkere uitstraling. Vanwege benodigde veiligheidseisen ligt deze verantwoordelijkheid bij Defensie en maakt het vervangen van de hekwerken op korte termijn nog geen onderdeel uit van de herinrichting van het gebied. Langs de weg zullen de trottoirs verdwijnen, waardoor de voetgangers gebruik maken van het nieuwe wandelnetwerk en de weg sterker verbonden is met de parkinrichting door verlaagde opsluitbanden. Hier illustreren foto's de huidige situatie. Het is van belang om tussen de N310 en de Parallelweg een gescheiden wandelpad toe te voegen, zodat er geen onderbreking is in het wandelnetwerk. Het half verharde wandelpad is zoveel mogelijk langs de rand van de openbare ruimte gesitueerd, zodat deze kan blijven functioneren als speelruimte. Daarbij is de uitstraling verbeterd door het toevoegen van lage hagen tussen het wandelpad en de parkeervakken. Dit biedt een groter gevoel van privacy voor aanwonenden en voorkomt foutief geparkeerde auto's. Tegenover ECHOS Home worden lage hagen en plantvakken toegevoegd, zodat er eenheid ontstaat met de parkachtige omgeving en geparkeerde auto's enigszins uit het zicht blijven. Aandacht gaat hierbij uit naar het behouden van de zichtbaarheid van de reclameuitingen. Hier illustreren foto's de huidige situatie. Deelgebied 2. De ruimte tussen de weg en het hekwerk van Defensie is te beperkt om de parkachtige omgeving sterker te benadrukken. Aandacht gaat uit naar het behouden van de bomen en het realiseren van het half verharde wandelpad tussen bomen en het hekwerk. Door het verwijderen van de bushalte ontstaat hier de mogelijkheid voor een veilige oversteek van de wandelaar van de oostzijde naar de westzijde van de N310. Net zoals bij deelgebied is het wenselijk dat op termijn het hekwerk van Defensie vervangen wordt door een hekwerk met een vriendelijkere uitstraling. In dit middengebied zal een prachtige parkomgeving ontstaan. De huidige parkeervoorziening wordt in verband met hinder verwijderd. Hierdoor ontstaat de ruimte voor het vergroenen van de omgeving met struikengroepen, plantvakken en gras. In de toekomst kan hier nog structuur- verrijking van het bos plaatsvinden met een mantel en zoomvegetatie. In het plan is rekening gehouden met een bescheiden parkeerplaats in de nabijheid van het herdenkingsmonument. Hier illustreren foto's de huidige situatie. Deelgebied 3. Het wandelnetwerk rondom het Koningsveld wordt hersteld, waardoor rustpunten met bankjes weer logisch verbonden zijn met een padenstructuur. In verband met de mogelijkheid voor activiteiten op het Koningsveld, is met name de belevingswaarde verhoogd langs de randen. Door het toevoegen van struikengroepen, plantvakken en een poel. Rondom de voormalige bioscoop nabij de kruising met de Molenstraat, wordt de huidige niet ingerichte parkeergelegenheid opgeknapt. Met vrijkomende klinkers in het plan door het opheffen van de parkeergelegenheid in deelgebied worden twee nette ingerichte parkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal wordt er ruim twaalfhonderd meter in lengte aan half verharde wandelpaden toegevoegd. De halfverharding zal een zachte, zandkleurige uitstraling krijgen. De beoogde hekwerken hebben een donkere kleurstelling met een uitstraling die bijdraagt aan een vriendelijke en rustgevende omgeving en tegelijkertijd voldoen aan de veiligheidseisen van Defensie. We zien mooie, moderne hekwerken. Langs de wandelpaden zal één type verlichting gerealiseerd worden wat de samenhang in het gebied ten goede komt. De verlichting heeft een rustige en moderne uitstraling. We zien verschillende type warme verlichting. De verlichting heeft een beperkte hoogte en lichtverstrooiing is duurzaam en vleermuisvriendelijk. Outrotitel: Groot onderhoud N310 Legerplaats Harskamp Het inrichtingsplan

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.