Waar staan we voor?

Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) staat voor een provinciale stikstofaanpak gericht op het werken aan een hernieuwde balans tussen Gelderse welvaart en draagkracht van de natuur. We werken aan 3 doelen via 3 actielijnen in 3 gebieden met 5 sleutels tot succes.
Luchtfoto ondergaande zon Veluwe

3 Doelen

Middels het GMS werken we aan 3 doelen:

 1. We willen de natuur sterker maken
 2. We willen wonen en werken vlot trekken
 3. Kijken naar wat wél kan in plaats van te kijken naar wat niet kan

3 Actielijnen

De bovenstaande doelen willen we behalven middels 3 actielijnen:

 1. Bron- en Natuurmaatregelen in te zetten
 2. Vergunningverlening
 3. Verduurzaming tranisitie

3 Gebieden

GMS werkt gebiedsgericht in 3 clusters van Natura 2000-gebieden: de Veluwe, de Achterhoek en de Rijntakken. Stikstofuitstoot en -neerslag in Gelderland wordt veroorzaakt door de bouw, landbouw, industrie en mobiliteit (in het bijzonder de binnenvaart). We hebben daarbij 3 vragen: 

 1. Wat kunnen we waar doen om de stikstofuitstoot en -neerslag in de 3 gebieden terug te brengen?
 2. Hoe kunnen we in deze 3 gebieden de natuur sterker maken?
 3. En, voor de middellange/lange termijn, hoe kunnen we er voor zorgen dat Gelderse opgaven die stikstofruimte nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden, op de goede plek doorgang kunnen vinden?

Het gaat dan primair om energietransitie, de verstedelijkingsopgave, landbouwtransitie en onze opgave voor het klimaat in Gelderland.

5 Sleutels voor succes

We onderscheiden 5 sleutels voor succes:

 1. natuur
 2. landbouw
 3. bouw
 4. industrie
 5. mobiliteit

Het sterker maken van de natuur staat voorop. Dat doen we door het nemen van natuurmaatregelen gericht op het verbeteren van de staat van de natuur (SVI=staat van instandhouding). De Gelderse economische sectoren landbouw, bouw, industrie en mobiliteit dragen bij aan stikstofreductie. We laten stikstof tegelijk een versneller zijn in de verduurzaming van sectoren: het bevorderen van natuurinclusiviteit in de landbouw, versnelling van verduurzaming in de bouw, industrie en mobiliteit en versnelling van de klimaatdoelstellingen, mede als onderdeel van onze verstedelijkingsopgave in onze provincie. Zo werken we niet alleen aan de korte termijn, maar ook aan de lange termijn. En voorkomen we dat onze inspanningen leiden tot ‘dweilen met de kraan open’.

Samenwerkingsverband

GMS bestaat uit een samenwerkingsverband van 65 tot 70 organisaties en belangenbehartigers waaronder de waterschappen, gemeentelijke regio’s, terreinbeherende organisaties, partners uit de bouw, industrie, landbouw en mobiliteit. Deze samenwerking is bepalend voor het succes; alleen door de krachten te bundelen zijn we in staat om resultaten te boeken.

Meten van succes

GMS is gericht op uitvoering. Het succes meten we af aan de mate waarin we

 • stikstofdepositie structureel verminderen (effect op het behalen van de KDW)
 • de staat van instandhouding verbeteren (SVI)
 • economische opgaven in combinatie met kwetsbare natuur weten te realiseren.
Daarbij gaat het om de Gelderse opgaven, zoals door de provincie gedefinieerd, en brengen we in beeld op welke wijze stikstof een bepalende factor is in de realisatie van deze opgaven. Zo kijken we bijvoorbeeld hoeveel stikstofruimte nodig is om 100.000 woningen te realiseren. En signaleren we met de stikstofbril op kansen en knelpunten om gewenste ontwikkelingen op geschikte plekken in de provincie mogelijk te maken.