De Gelderse Gebiedsagenda’s

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Een provincie met gebieden met een eigen dynamiek. Via de Gebiedsagenda’s werken we samen met andere partijen in de Gelderse gebieden. We kijken per gebied wat we willen bereiken, welke partners we daarbij nodig hebben en hoe we dat willen doen.
De Gelderse Gebiedsagenda’s

De 8 Gebiedsagenda’s zijn: de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech Regio, Foodvalley, FruitDelta, Gelderse Corridor, Regio Zwolle en de Veluwe.

Gebiedsagenda's

Gebiedsagenda's

Ruimte om te werken, te wonen en te ontspannen

De regio vitaal en leefbaar houden, dat zijn speerpunten in de Achterhoek Visie 2030. Om dit voor elkaar te krijgen werken de overheid, ondernemers en verschillende maatschappelijke organisaties samen. 

De Achterhoek houdt zich bezig met de demografische ontwikkelingen in het gebied, we willen verbeteren op het gebied van duurzame landbouw en ze willen het probleem wat betreft de woning- en arbeidsmarkt oplossen. Met behulp van de Regio Deal Achterhoek proberen zij om het regionale woon- en leefklimaat en de economie op peil te houden. 

Lees meer in de factsheet gebiedsopopgave Achterhoek (PDF 700 kB) of kijk ook eens op de achterhoek 2023

Versterken van de regio 

Verbinden, dat is waar regio Arnhem-Nijmegen, gemeenten, provincie Gelderland en The Economic Board samen voor zorgen. Met de start van de Groene Metropoolregio op 1 januari 2021 hebben 18 gemeenten de handen ineen geslagen om zich samen in te zetten voor de opgestelde doelen. De uitdagingen die zij samen aangaan hebben allemaal te maken met de woninggroei, de balans tussen werken en mobiliteit met levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit. Om concrete afspraken vast te leggen en de samenwerking te verbeteren, werken de Groene Metropoolregio, The Economic Board en provincie Gelderland aan een Bestuursakkoord (PDF 2 MB) en een Investeringsagenda (PDF 1,8 MB). Op deze manier kan de regio doorgroeien tot een groene metropoolregio die internationaal bekend is. 

Werken en verdienen aan een schone toekomst

In de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen werken we samen met 8 gemeenten, bedrijfsleven, scholen en provincie Overijssel aan een schone toekomst. Samen willen we een andere manier zoeken om energie op te wekken en te gebruiken (energietransitie). Daarnaast proberen we zuiniger om te gaan met grondstoffen en produceren we minder afval (circulaire economie). Dit doen we zodat ook de generaties na ons fijn kunnen leven, werken en wonen. Om dit uiteindelijk werkelijkheid te laten worden, maken we een vernieuwde Regionale Agenda 2030 Cleantech Regio. 

Lees meer in de factsheet over deze opgave (PDF 1.6 MB) of kijk op de website van Cleantech Regio.

Gezonde en duurzame voedselproductie en -consumptie

Gezonde en duurzame voedselproductie en -consumptie, een goed vestigings- en innovatieklimaat en een aantrekkelijke woonomgeving. Allemaal belangen die noodzakelijk verandering nodig hebben. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden zetten we stappen in de goede richting. Op deze manier behouden en versterken we met elkaar de sterke positie van Foodvalley als het wereldwijde Agri- & Food-centrum voor kennis en innovatie. 

Lees meer in de factsheet over deze opgave (PDF 1,9 MB).

Samen met Regio Rivierenland namen we het initiatief om samenwerkingen met partners in de regio te versterken. Momenteel werken we met ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners aan het tot stand komen van een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda. Het doel van deze samenwerking is om te zorgen voor toekomstbestendige werkgelegenheid, een gezonde, inclusieve arbeidsmarkt en voor fijne en betaalbare woningen. Daarnaast bereiden we inwoners beter voor op klimaatverandering en zorgen we voor duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit. 

Dwars door Gelderland lopen de 2 belangrijkste goederencorridors van Europa, ook wel een belangrijke verbindingsroute genoemd. Door de gunstige ligging van de corridors in Gelderland kunnen we verbindingen van weg, water en spoor verbeteren. We stimuleren innovaties en een schoon en duurzaam transport. Dit doen we door samen te werken met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, met name binnen de logistieke hotspots. Zo dragen we bij aan een leefbaar Gelderland. 

Regionale samenwerking met Logistics Valley

Met Logistics Valley verbeteren we het logistieke vestigingsklimaat van de Gelderse corridor. Het gaat om een samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de 3 logistieke regio’s Rivierenland, regio Nijmegen en de Liemers.

De gebiedsagenda van Regio Zwolle bestaat uit een samenwerking met 22 gemeenten en 4 provincies. De Gelderse gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek werken vanuit Gelderland mee. Met de investeringsagenda Kop van Veluwe werken we op basis van de regionale opgaven samen in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze regionale opgaven gaan over: economie, menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. 

Voor meer informatie gaat u naar de website van Regio Zwolle.

Natuur, recreatie en economie in balans

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. Lees daarover meer op Recreatiezonering op de Veluwe.

Samen met de VeluweAlliantie zijn stimuleren we recreatie en toerisme op de Veluwe. Ook willen we de unieke waarden van de Veluwe beschermen en versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken met 11 gemeenten op de Veluwe in het programma Vitale Vakantieparken. Of bekijk voor meer informatie de website van Veluwe op 1.

Bijdrage leveren?

Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsagenda's? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Recreatiezonering

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens.