Natura 2000-beheerplan Stelkampsveld 2022 tot 2028

In het beheerplan voor Stelkampsveld staat hoe we het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit Natura 2000-gebied. Het beheerplan is samen met de reactienota op 19 december 2023 definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit plan is tot en met 2027 geldig.

Het lag van maandag 15 januari tot en met maandag 26 februari 2024 ter visie voor beroep. Indieners van een zienswijze op het ontwerp-beheerplankonden tegen het definitieve beheerplan in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. Beroep instellen kon alleen op onderdelen die niet nodig zijn voor het bereiken van de doelen voor behoud, uitbreiding en verbetering van de aangewezen kwetsbare natuur.

Maatregelen tweede Natura 2000-beheerplan

Op basis van onderzoek en evaluatie van het eerste beheerplan, zijn nieuwe of vervolgmaatregelen in het beheerplan opgenomen. Ook een paar nog niet uitgevoerde maatregelen uit het eerste beheerplan staan erin. 

In hoofdlijnen gaat het om:

  • Verder maken en/of versterken van ecologische verbindingen van Stelkampsveld met andere Natura 2000-gebieden en natuurgebieden in de omgeving. Hieruit volgt een plan voor de inrichting van deze verbindingen. Maatregelen die daaruit volgen moeten in de tweede en derde beheerplanperiode worden uitgevoerd.
  • Voorbereiding en uitvoering verhogen waterpeil Oude Beek, traject 1 (Borculoseweg).
  • Onderzoek naar cumulatief effect wateronttrekkingen.
  • Beheermaatregelen, zoals begrazing, bos(rand)beheer en verwijderen bosopslag.
  • Bestrijden van exoten.
  • Voortzetten meten en volgen van effecten van uitgevoerde maatregelen.
  • Voortzetten (regulier) beheer.