Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het proces om te komen tot een programma Vitaal landelijk gebied Gelderland.

Programma klaar voorjaar 2025

Het proces dat nodig is om het programma te maken hebben we opgedeeld in drie stappen.  In stap 1 werken we aan het concept ontwerp programma, daarna volgt het ontwerpprogramma in stap 2 en als laatste stap 3: het definitieve programma. De stappen vinden na elkaar plaats. Per stap maken we met onze samenwerkingspartners het programma steeds concreter.  

Gedurende het doorlopen van de verschillende stappen kunnen er al maatregelen of projecten uitgevoerd worden. Ook kunnen er al gebiedsprocessen starten 

Stap 1 - Concept programma: tot voorjaar 2024 

In deze stap werkten we een concept onwerpprogramma uit. Voor de drie deelgebieden werkten we de grote, structurerende lijnen uit voor natuur, water, klimaat, landbouw en leefbaarheid. We schreven een samenhangend pakket aan maatregelen voor het behalen van de doelen van deze onderwerpen. En we keken hoe we dat samen met onze partners kunnen uitvoeren. Dit concept hebben we op 23 april aangeboden aan Minister van der Wal met de vraag om een inhoudelijke reactie. 

Stap 2 – Ontwerp programma: 2024 

In deze stap werken we het concept ontwerpprogramma uit tot een ontwerpprogramma. We verwerken de reactie van het Rijk op het concept ontwerpprogramma en we staan stil bij de keuzes en effecten van een nieuw kabinet. Ook nemen we een uitvoeringsprogramma op. We bespreken het conceptontwerpprogramma in een participatietraject wanneer er meer duidelijkheid is vanuit een nieuw kabinet. Want dit kan betekenen dat we nog iets aan het programma moeten aanpassen. We betrekken ondernemers, inwoners en achterbannen van de samenwerkingspartners, zoals ambtenaren en besturen van gemeenten en Waterschappen, medewerkers van Natuur en Milieu, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en LTO. En verwerken de input waar mogelijk in het ontwerpprogramma. We kunnen deze stap pas afronden als het Rijk duidelijkheid geeft over een aantal rijksregelingen en de hoeveelheid geld dat zij in het programma wil steken. Dat gebeurt met een besluit door Provinciale Staten op het ontwerpprogramma.

Stap 3 – Definitief programma: 2025

Nadat Provinciale Staten het ontwerpprogramma hebben vastgesteld, organiseren we een formele inspraakperiode. Iedereen kan hiervan gebruikmaken en een zienswijze indienen. De zienswijzen werken we waar mogelijk uit in het definitief programma Vitaal landelijk gebied Gelderland. We streven naar besluitvorming in het voorjaar van 2025.  

Als het programma definitief is vastgesteld, voeren samenwerkingspartners dit uit in de vorm van projecten en gebiedsprocessen. We zijn nu al bezig met de voorbereiding daarvan met onze samenwerkingspartners en in onze eigen organisatie.