Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het proces om te komen tot een programma Vitaal landelijk gebied Gelderland.
GPLG.jpg

Programma klaar eind 2024 

Het proces dat nodig is om het programma te maken hebben we opgedeeld in drie stappen. In stap 1 werken we aan het concept programma, daarna volgt het ontwerpprogramma in stap 2 en als laatste stap 3: het definitieve programma. De stappen vinden na elkaar plaats. Per stap werken we gezamenlijk met onze samenwerkingspartners naar een concreet programma. 

Stap 1 - Concept programma: nu tot begin 2024 

In deze stap werken we toe naar een conceptprogramma. Voor ieder van de drie gebieden werken we de grote, structurerende lijnen uit voor natuur, water, klimaat, landbouw en leefbaarheid. We schrijven een samenhangend pakket aan maatregelen voor het behalen van de doelen van deze onderwerpen. En we kijken hoe we dat samen met onze partners kunnen uitvoeren. Gedeputeerde Staten nemen hierover begin 2024 een besluit. 

Stap 2 – Ontwerp programma: begin 2024 tot zomer 2024 

In deze stap werken we het conceptprogramma uit in een ontwerpprogramma. In deze periode bespreken we het conceptprogramma in een participatietraject en verwerken we de resultaten. We betrekken ondernemers, inwoners en achterbannen van de samenwerkingspartners, zoals ambtenaren en besturen van gemeenten en Waterschap, medewerkers van Natuur en Milieu, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en LTO. Provinciale staten besluiten voor de zomer of ze akkoord kunnen gaan met het ontwerpprogramma. 

Stap 3 – Definitief programma: zomer 2024- eind 2024 

Nadat Provinciale Staten het ontwerpprogramma hebben vastgesteld, organiseren we een inspraakperiode. Iedereen kan hiervan gebruikmaken en een zienswijze indienen. De zienswijzen werken we waar mogelijk uit in het definitief programma Vitaal landelijk gebied Gelderland. We streven naar besluitvorming eind 2024.  

 Als het programma definitief is vastgesteld, voeren samenwerkingspartners dit uit in de vorm van projecten en gebiedsprocessen. 

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting van de schematische planning.

Planning vlgg.jpg