Gelderlander vindt cultuur belangrijk voor samenleving

Op donderdag 1 december 2022 presenteerden we tijdens Hét Gelders cultuursymposium de 1e Cultuurmonitor Gelderland. Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het ervoor staat met cultuur in Gelderland.
Mensen op een podium met lichtgevende letters die cultuur spellen
Gepubliceerd op: 2-december-2022

Economische, sociale en culturele waarde in beeld

Het onderzoek brengt de economische , sociale en de culturele waarde van kunst en cultuur in Gelderland in beeld. Met de data uit de cultuurmonitor kunnen we beter onderbouwd richting geven aan het cultuurbeleid en daarmee de cultuursector versterken. De monitor toont aan dat 80 procent van de Gelderlanders kunst en cultuur belangrijk vinden voor de samenleving.

Peter Drenth, Gelders gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “Voor het eerst maken we inzichtelijk hoe het hele cultuurveld in Gelderland in elkaar zit. De monitor benadrukt hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor Gelderland: kunst en cultuur verenigen, verbinden en dragen bij aan participatie. Zoals te zien is aan de grote hoeveelheid mensen die zich inzetten voor musea, bibliotheken en die zelf amateurkunst beoefenen. Door te blijven meten zien we hoe kunst en cultuur zich in Gelderland ontwikkelen. De monitor helpt ons om conclusies te kunnen verbinden aan beleid en bij te sturen waar nodig. En dat biedt kansen voor de Gelderse cultuursector”.

Museumwereld sterk vertegenwoordigd in Gelderland

Gelderland heeft in verhouding veel musea. Met 95 musea staat Gelderland landelijk gezien op de 3e plaats. Ook is het aantal museumbezoeken in Gelderland per inwoner relatief hoog vergeleken met andere provincies. Dit laat zien dat meer aanbod leidt tot meer bezoek, zowel van binnen onze provincie als daarbuiten.

Jongeren zijn ‘culturele omnivoren’

Het onderzoek laat zien dat vooral de Gelderse jongeren de ‘culturele omnivoren’ zijn. Zij beoefenen het vaakst en meest divers cultuur. Jongeren zijn ook het meest kritisch op het cultuuraanbod: 1 op de 7 Gelderlanders vindt dat er te weinig aanbod is. Met name jongeren zijn ontevreden over de zichtbaarheid, kwaliteit en diversiteit van het cultuuraanbod. 

Organisatiekracht amateurkunstverenigingen onder druk

In vergelijking met andere provincies kent Gelderland relatief veel amateurkunst-beoefenaars. Gelderlanders vinden beoefening van amateurkust belangrijk, 42% is actief als amateurkunstenaar en dat is landelijk gezien hoog. Gaat het om de organisatiekracht van de amateurkunstverenigingen, het aanstellen van (bestuurs)leden, vrijwilligers en artistiek begeleiders, dan zien we dat deze flink is afgenomen. 

Doe er je voordeel mee!

De Cultuurmonitor laat (op basis van feiten en cijfers) zien hoe het ervoor staat met cultuur in Gelderland.

Gelderland in trek bij creatieve en culturele bedrijven

In de afgelopen periode verhuisden meer bedrijven in de creatieve industrie naar Gelderland dan dat er vertrokken. Dit aantal steeg relatief gezien harder dan het landelijk gemiddelde: 14% in Gelderland ten opzichte van 12% landelijk in de periode 2017 tot en met 2020. Dit is een aanwijzing voor een goed vestigingsklimaat voor de creatieve industrie in Gelderland. 

Kunst en cultuur belangrijk voor ontmoeting

In een online cultuurpeiling, waar ruim 2.500 Gelderlanders aan deelnamen, bevestigden Gelderlanders het belang van kunst en cultuur voor ontmoeting en verbinding, saamhorigheid en welzijn. Het zijn belangrijke waarden in een tijd waarin eenzaamheid een grote rol in de samenleving speelt. 

Cultuurmonitor Gelderland

De Gelderse cultuurmonitor ontstond door de vraag van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten over het effect en de impact van het provinciale cultuurbeleid. Cultuur Oost, de Gelderse advies- en ondersteuningsinstelling op het gebied van cultuur, kreeg vervolgens de opdracht van ons om, samen met verschillende Gelderse partners, een brede, tweejaarlijkse cultuurmonitor op te zetten. Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants en Boekmanstichting voerden het onderzoek uit.

Provinciale verkiezingen

De monitor biedt belangrijke inzichten richting de provinciale verkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen onderzocht Cultuur Oost ook de provinciale rol van de provincie in cultureel Gelderland. Er is expliciet gekeken in welke rollen de provincie sinds jaar en dag aantoonbare meerwaarde heeft (gehad). Dit onderzoek is bedoeld ter aanscherping van het huidige en vernieuwing van het toekomstige cultuurbeleid van provincie Gelderland.

Volledige onderzoek

De complete cultuurmonitor met alle conclusies staat op de website van Cultuur Oost en provincie Gelderland. Het essay over de rol van de provincie is ook na te lezen op de website van Cultuur Oost: https://www.cultuuroost.nl/essays