Winterswijk-Oost en Osink-Bemersbeek bij Winterswijk

Ten oosten van Winterswijk liggen 6 landbouwgebieden die we in 2021 omvormen tot prachtige natuur. Het gaat om zo’n 29 hectare. Samen met het gebied Osink-Bemersbeek, dat in 2018 al is ingericht, gaat het om een oppervlakte van bijna 70 hectare. Aan het eind van 2022 wordt nog eens ongeveer 25 hectare ingericht. Ze liggen in het Gelders Natuurnetwerk, een samenhangend netwerk van bijzondere natuurgebieden in Gelderland. 

Waardevolle natuur herstellen

Door de eeuwen heen zijn in deze gebieden waardevolle agrarische cultuurlandschappen ontstaan met bijzondere flora en fauna. Door intensivering van de landbouw zijn de schrale graslanden omgezet in productieve graslanden. Door grondverwerving en kavelruil is het nu mogelijk om de natuur te herstellen. Hierbij stemmen we de grondwaterstand zoveel mogelijk af op de nieuwe natuur.

Natuurinrichting Winterswijk-Oost in volle gang

Op percelen in de omgeving van Masterveld, Willinkbeek-Henxelseweg, Bekeringweg en Blankersweg zijn we begin 2021 gestart met de aanleg van nieuwe natuur. Deze percelen zijn in eigendom van de provincie. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van de voedselrijke bovengrond van de voormalige landbouwpercelen, de aanleg van een poel en van beplanting. De natuurlijke hoogtes en historische akkers blijven behouden. We verwachten hier eind 2021 mee klaar te zijn. Op onderstaande kaarten staan per gebied de natuurmaatregelen:

Najaar 2021 richt de aannemer de percelen aan de Kuipersweg en aan de Lammersweg in. Een groot deel van het werk bestaat uit het afplaggen van de voedselrijke bovenlaag van voormalige landbouwgronden. Hier kunnen zich vochtige heide en natte graslanden ontwikkelen. De aanplant van bomen en struiken volgt nadat de werkzaamheden zijn afgerond. In de nieuwsbrief van september 2021 leest u meer over de werkzaamheden. Deze vindt u onderaan de pagina. Op onderstaande kaarten staan de natuurmaatregelen:

Nadat de percelen zijn ingericht, kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen van en naar het nabij gelegen Natura 2000-gebied Wooldse Veen en andere natuurgebieden in de omgeving. Meer leefgebieden op korte afstand van elkaar zorgen voor een grotere overlevingskans van planten en dieren.

Overige in te richten percelen

De provinciale natuurpercelen aan de Schippersbeek, Bemersbeek en Sikkingweg worden in 2022 en 2023 ingericht. Informatie daarover volgt op een later moment.

Natuurinrichting Osink-Bemersbeek

In 2018 zijn in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel in het stroomgebied van de Osink-Bemersbeek 4 landbouwgebieden als natuur ingericht: Kottense Veen, Aerden Kruijk, Osinkbeek en Schippersbeek. In totaal gaat het om een oppervlakte van ongeveer 46 hectare.

Er zijn grote stukken van de Schippersbeek en Osinkbeek opnieuw gegraven, waarbij ruimte aan de beken is gegeven en de beekbodem is verhoogd. Ook zijn omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van nieuwe natuur door de voedselrijke bovenlaag van de landbouwgronden af te graven. Ondanks de getroffen watermaatregelen heeft de natuur in dit gebied het erg zwaar gehad door 3 droge zomers. Hierdoor is de ontwikkeling van de natuur iets trager verlopen dan werd verwacht. Dit jaar gaat het beter. De flora en fauna ontwikkelen zich nu beter.

Beheer en verkoop natuurpercelen

Nadat de nieuwe natuurgebieden zijn ingericht, gaat de provincie deze percelen de eerste jaren beheren om de natuurontwikkeling op gang te brengen. Het plan is om de gronden daarna zoveel mogelijk geclusterd te verkopen. Dit gebeurt volgens nog nader te bepalen regels. Zodra dat duidelijk is, maken we dat bekend. 

Betrokken organisaties natuurgebieden rond Winterswijk

Voor de inrichting van de natuurgebieden rond Winterswijk werken we samen met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterswijk en andere partijen. We proberen de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en deze zo veel mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Winterswijk-Oost en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.