Provinciale Staten stemmen in met bijdrage OnePlanet en WFC Experience

28-2-2019 Vrouw in operatiekamer

‘Uw laatste en mijn eerste, het kan verkeren. Ik hoop dat u mij een beetje spaart. Ik hoor instemmend geknik, dank u wel.’ Met deze woorden opende voorzitter John Berends de allerlaatste vergadering van periode 2015-2019. De Statenleden hielden zich aan hun non-verbale belofte. De fracties namen minder spreektijd in beslag dan aangegeven, waardoor de vergadering eerder eindigde dan gepland. Maar voordat het zover was namen ze diverse voorstellen aan. Hieronder aandacht voor OnePlanet, WFC Experience en de motie 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Concurrentiepositie

Dat een besluit nemen soms erg lastig en een proces is, lieten diverse woordvoerders uitgebreid horen bij de bespreking van OnePlanet. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om een bijdrage van €65 miljoen voor dit initiatief. Uitgesproken positief was René Westra (VVD). Hij gaf aan blij te zijn dat de Statenleden de tijd hadden genomen om dit voorstel goed te bespreken. Doorslaggevend voor hem was dat deze samenwerking van IMEC, WUR en Radboud Universiteit belangrijke strategische kansen biedt op de lange termijn voor de sectoren health en food. Dit is goed voor de concurrentiepositie en innoverend vermogen van beide sectoren.

Alle Gelderse regio’s

Daisy Vliegenthart (CDA) leidde haar betoog in door aan te geven dat door de inbreng van Provinciale Staten dit voorstel beter is geworden. Als Statenleden hebben ze het verschil kunnen maken. Verder merkte ze op: ‘Als je dan besluit over zo’n groot bedrag, dan moet er wel iets tegenover staan voor Gelderland. Dat ons onderwijs, onze universiteiten, hbo en mbo, meedoen en de Gelderse mkb-bedrijven betrokken zijn.’ Ze was ook blij dat voor Universiteit Twente en TNO de rode loper wordt uitgerold. En: álle regio’s in Gelderland moeten kunnen profiteren van deze investering. Een tegengeluid liet Paul Kusters (SP) horen. Hij vond het onverantwoord om dit project zo eenzijdig te financieren. ‘Er zijn genoeg andere projecten om een deel van die €65 miljoen in de samenleving doelgericht te investeren, met tastbare resultaten die een groot maatschappelijk belang dienen. Het gaat uiteindelijk om ons publiek geld.’

Subsidievoorwaarde

Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) gaf aan dat ze voor het voorstel wilde stemmen als de prestatie-indicatoren op maatschappelijke effecten een criterium werden bij de nog op te stellen subsidieregeling voor OnePlanet. Na kort beraad van het voltallige college van Gedeputeerde Staten stemde gedeputeerde Michiel Scheffer in met deze voorwaarde van Moulijn. Het voorstel kreeg bij stemming steun van de meerderheid. Voor stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS. PVV en SP stemden tegen.

World Food Center Experience

Het WFC Experience heeft als doel om op een toegankelijke en educatieve manier in te gaan op de beleving van voedsel voor een toenemende wereldbevolking. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten €17 miljoen voor dit voorstel. De fracties van de VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50PLUS stemden voor. Evert Mulder (SGP): ‘De SGP is enthousiast over de inhoudelijke plannen voor het WFC. Onze zorgen over de risico's zijn in het vervolgvoorstel weggenomen. Daarom hebben ook wij ingestemd.’
PVV, Partij voor de Dieren en SP stemden tegen. Marjolein Faber (PVV) was er niet over te spreken: ‘Het World Food Center Experience moet een hotspot worden in de regio. Met je eigen geld kan je je laten indoctrineren en onderwerpen aan marktonderzoek van de multinationals.’

Meer vrouwen

In 2019 is het 100 jaar geleden dat het Algemeen Kiesrecht voor mannen én vrouwen werd ingevoerd. Voor Fleur van der Schalk (D66), Anja Prins (VVD), Daisy Vliegenthart (CDA) en Yvonne en de Jager (PvdA) was dit aanleiding om een debat aan te vragen en een motie in te dienen met het verzoek hier aandacht aan te schenken. In de fractie van Van der Schalk (D66) was de verdeling man/vrouw op orde. Maar dat geldt niet voor elke partij. In de motie pleitten de dames ervoor hier aandacht aan te schenken. De Jager (PvdA): ‘Het aandeel vrouwen ligt op 30% en dat is te weinig. We moeten toch echt naar een goede verdeling. Minstens 50%!’ De Statenleden namen de motie aan met stemmen voor van VVD, CDA, D66, SP, PVV, PvdA, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS. Tegen stemden de ChristenUnie, de SGP en PVV. Pieter Plug (ChristenUnie) vond dat er meer winst te behalen valt als het gaat om een afspiegeling zijn van de bevolking. ‘Het zou mooi zijn als we juist in de politiek bruggen naar elkaar weten te bouwen, man/vrouw, jong/oud, mensen met verschillende culturele achtergrond. Deze motie is daarvoor niet nodig.’

Besluitenlijst

Voor een compleet overzicht van alle besluiten die Provinciale Staten namen in deze vergadering, zie Besluitenlijst. De vergadering terugkijken kan via Statenlive.

Terug naar nieuwsoverzicht