N790: Wilp - Steenenkamer

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Wilpsedijk tussen Wilp en Deventer. In samenspraak met de betrokkenen is een voorkeursvariant bepaald. Wij werken deze variant nu uit tot een definitief ontwerp. 

Inloopavond

Op 26 november 2018 organiseerden wij een inloopavond. Tijdens deze avond gaven wij informatie over de plannen en was er ruimte om vragen te stellen.  Na de inloopavond hebben we verschillende gesprekken gevoerd met grondeigenaren en aanwonenden. In deze gesprekken zijn ook eisen en wensen voor het ontwerp besproken. Deze eisen en wensen hebben we uitgewerkt in een aangepast ontwerp. In december 2019 en januari 2020 laten we het aangepaste ontwerp (PDF 28,1 MB) zien aan de grondeigenaren en aanwonenden. Na de zomer van 2020 organiseren we samen met de gemeente Voorst een nieuwe inloopavond. Op deze inloopavond is het definitieve ontwerp te zien, net als het ontwerp bestemmingsplan. Wij organiseren hiervoor een fysieke bijeenkomst op locatie, als dit mogelijk is binnen de Coronamaatregelen. Als een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is zoeken wij naar een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld via een digitale methode. Zodra er meer bekend is over de datum en locatie informeren wij u via deze pagina en de huis-aan-huis bladen.

Fietspad op de dijk

We brengen een fietspad in twee richting aan, boven op de dijk aan de binnendijkse kant. Dit is (sociaal) veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de uiterwaarden. Bovendien is het comfortabeler voor fietsers, omdat zij niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op hoeven rijden. In combinatie met de aanleg van het vrij liggende fietspad wordt de weg op de dijk ingericht als een weg met een snelheid van 60 km/uur.

Bestemmingsplanwijziging

We willen graag een veilig vrijliggend fietspad maken. Om dit te kunnen doen, hebben we meer ruimte nodig aan de westkant van de Wilpsedijk (zijde van Twello). De extra ruimte die we nodig hebben, heeft nog een andere bestemming. Er is dus een bestemmingsplanwijziging nodig om het vrijliggende fietspad mogelijk te maken. De afgelopen periode hebben we de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Denk hierbij aan archeologie- en flora en fauna onderzoek. Naast de onderzoeken berekenen we ook of de stikstofuitstoot tijdens de aanleg- en gebruiksfase van het ontwerp binnen de normen blijft.

Planning

De actuele planning is:

  • 2023: start aanleg fietspad,
  • najaar 2022: voorbereiding realisatie,
  • 2021 - 2022: vergunningen,
  • 2020 – 2021: grondaankoop,
  • 2020 - 2021: bestemminsplanprocedure,
  • najaar 2018 - voorjaar 2020: uitvoeren onderzoeken,
  • najaar 2018 - voorjaar 2020: opstellen definitief ontwerp.

Wanneer kunt u meedenken?

  • najaar 2020: formele inspraak in het kader van het bestemmingsplan
  • medio 2021: inspraak tijdens procedure (ontwerp)provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.