N790: Wilp - Steenenkamer

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Wilpsedijk tussen Wilp en Deventer. Vanaf 2014 onderzochten we verschillende alternatieven. In samenspraak met de betrokkenen is een voorkeursvariant bepaald. Wij werken deze variant nu uit tot een definitief ontwerp. 

Inloopavond

Op 26 november 2018 organiseerden wij een inloopavond. Tijdens deze avond gaven wij informatie over de plannen en was er ruimte om vragen te stellen. We presenteerden de plannen aan de hand van een schetsontwerp. De vragen en antwoorden hebben we verzameld in een reactienota (PDF 195 kB). Na de inloopavond hebben we verschillende gesprekken gevoerd met grondeigenaren en aanwonenden. In deze gesprekken zijn ook eisen en wensen voor het ontwerp besproken. Deze eisen en wensen hebben we inmiddels uitgewerkt in het ontwerp. In december 2019 en januari 2020 laten we het aangepaste ontwerp (PDF 28,1 MB) zien aan de grondeigenaren en aanwonenden. Voor de zomer van 2020 organiseren we samen met de gemeente Voorst een nieuwe inloopavond. Op deze inloopavond is het aangepaste ontwerp te zien, net als het ontwerp bestemmingsplan. Zodra er meer bekend is over de datum en locatie informeren wij u via deze pagina en de huis-aan-huis bladen.

Fietspad op de dijk

Een fietspad in twee richtingen, boven op de dijk aan de binnendijkse kant heeft de voorkeur. Een fietspad bovenop de dijk is (sociaal) veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de uiterwaarden. Bovendien is het fietscomfort beter, fietsers hoeven niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op te rijden. In combinatie met de aanleg van het vrij liggende fietspad wordt de weg op de dijk ingericht als een weg met een snelheid van 60 km/uur.

Bestemmingsplanwijziging

We willen graag een veilig vrijliggend fietspad maken. Om dit te kunnen doen, hebben we meer ruimte nodig aan de westkant van de Wilpsedijk (zijde van Twello). De extra ruimte die we nodig hebben, heeft nog een andere bestemming. Er is dus een bestemmingsplanwijziging nodig om het vrijliggende fietspad mogelijk te maken. De komende periode voeren we de noodzakelijke onderzoeken uit, zoals archeologie- en flora en fauna onderzoek. Deze onderzoeken leveren lokaal mogelijk hinder op. We vragen uw begrip hiervoor. Naast de onderzoeken berekenen we ook of de stikstofuitstoot tijdens de aanleg- en gebruiksfase van het ontwerp binnen de normen blijft.

Planning

De actuele planning is:

  • najaar 2018 - voorjaar 2020: opstellen definitief ontwerp
  • najaar 2018 - voorjaar 2020: uitvoeren onderzoeken
  • 2020 - 2021: bestemminsplanprocedure
  • 2020 – 2021: grondaankoop
  • 2021 - 2022: vergunningen
  • najaar 2022: voorbereiding realisatie
  • 2023: start aanleg fietspad

Wanneer kunt u meedenken?

  • voorjaar 2020: formele inspraak in het kader van het bestemmingsplan
  • medio 2021: inspraak tijdens procedure (ontwerp)provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.