N790: Wilp - Steenenkamer

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Wilp en Deventer, op de Wilpsedijk. Met het fietspad verbeteren we de verkeersveiligheid.

Fietspad op de dijk

We brengen een fietspad voor fietsers in 2 richtingen aan. Het fietspad komt boven op de dijk te liggen, aan de westzijde (binnendijkse kant). Dit is veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de Uiterwaarden. Bovendien is het comfortabeler voor fietsers, omdat zij niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op hoeven te rijden.

Fietsers krijgen voorrang ten opzichte van verkeer dat hen kruist bij zijwegen. Verder verlagen we de snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar 60 km/uur en passen we de inrichting van de weg daarop aan. Tussen de rijbaan en het fietspad planten we een haag. Zo versterken we het dijklandschap.
Bekijk de animatievideo of deze kaart (PDF 12 MB) voor het ontwerp van het fietspad.

Voormalig verdedigingswerk IJssellinie

In de dijk zitten resten van een voormalig verdedigingswerk. Tijdens de Koude Oorlog zijn voorzieningen aangebracht om het land onder water te laten lopen, als verdediging tegen mogelijke Russische invasies. Deze voorzieningen worden ook wel ‘inlaatwerken’ genoemd; om het water in het landschap in te laten. Met de aanleg van het fietspad willen we dit stukje cultuurhistorie meer laten zien. Op de plek van de resten van het inlaatwerk onderbreken we de haag en plaatsen we een hekwerk op de betonnen randen. Ook plaatsen we op de parkeerplaats daarnaast een bord met informatie over de IJssellinie en het inlaatwerk.

Bestemmingsplan en procedure

Om het fietspad veilig aan te leggen, hebben we meer ruimte nodig aan de westkant van de Wilpsedijk (zijde van Twello). De extra ruimte die we nodig hebben, heeft nog een andere bestemming. Er is dus een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Voorst nodig om het vrijliggend fietspad mogelijk te maken.

De gemeente Voorst heeft het ontwerp voor het bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 10 juni 2021 voor een periode van 6 weken. Tijdens de inzageperiode kan iedereen een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Voorst.

Verkeersbesluit

Voor het verlagen van de maximum snelheid moeten we een verkeersbesluit nemen. Ook op dit onderdeel kunt u straks een reactie indienen. Meer informatie daarover vindt u later op deze website.

Contact met belanghebbenden en belangstellenden

We hebben al enige tijd contact met belanghebbenden en belangstellenden rondom de plannen van het vrijliggend fietspad. Zo organiseerden we in 2018 een inloopavond en voerden we in de tussenliggende periode gesprekken met grondeigenaren en aanwonenden. In deze gesprekken zijn ook eisen en wensen voor het ontwerp besproken.

Deze eisen en wensen werkten we uit in een definitief ontwerp; bekijk het definitieve ontwerp onder het kopje ‘Fietspad op de dijk’. We blijven de betrokkenen actief informeren.

Planning

  • 2020-2021: bestemmingsplanprocedure
  • 2021: grondaankoop
  • 2021: provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid
  • 2021-2022: vergunningen aanvragen
  • Najaar 2022: voorbereiding realisatie
  • 2023: start werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.