N790: Wilp - Steenenkamer

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Wilpsedijk tussen Wilp en Deventer. In 2014 onderzochten we de mogelijkheden hiervoor. De verschillende alternatieven hebben we tijdens een informatiebijeenkomst in 2014 gepresenteerd. Mede op basis van de reacties is een voorkeursvariant bepaald. Op dit moment werken we deze variant uit tot een voorlopig ontwerp.

Inloopavond

De invoering van de nieuwe veiligheidsnormering waterkeringen vertraagde het project. Bovendien kostte de afstemming met Rijkswaterstaat meer tijd dan wij vooraf hadden verwacht. We zijn nu zo ver dat we het project weer verder op kunnen pakken. Op 26 november 2018 organiseerden wij een inloopavond. Tijdens deze avond gaven wij informatie over de plannen en was er ruimte om vragen te stellen. We presenteerden de plannen aan de hand van een schetsontwerp (PDF 33 MB). De vragen en antwoorden hebben we verzameld in een reactienota (195 kB).

Fietspad op de dijk

Een fietspad in twee richtingen, boven op de dijk aan de binnendijkse kant heeft de voorkeur. Een fietspad bovenop de dijk is (sociaal) veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de uiterwaarden. Bovendien is het fietscomfort beter, fietsers hoeven niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op te rijden. In combinatie met de aanleg van het vrij liggende fietspad wordt de weg op de dijk ingericht als een weg met een snelheid van 60 km/uur.

Planning

Tijdens de inloopavond hebben we ook de planning gepresenteerd:

  • najaar 2018 - zomer 2019: opstellen definitief ontwerp
  • najaar 2018 - zomer 2019: uitvoeren onderzoeken
  • Medio 2019 – eind 2020: bestemminsplanprocedure
  • 2019 – 2020: grondaankoop
  • 2020 - 2021: vergunningen
  • najaar 2021: voorbereiding realisatie
  • 2022: start aanleg fietspad

Wanneer kunt u meedenken?

  • Voorjaar 2019: reageren op Definitief Ontwerp via digitaal reactieformulier
  • Najaar 2019: formele inspraak in het kader van het bestemmingsplan
  • 2021: inspraak tijdens procedure (ontwerp)provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.