Gezond en veilig wonen in Gelderland

De inwoners van Gelderland willen graag wonen en werken in een gezonde en veilige leefomgeving. De kwaliteit van die leefomgeving wordt onder andere bepaald door luchtkwaliteit, geluid, bodem en geur. Informatie over uw leefomgeving kunt u op kaarten onderaan deze pagina bekijken. Ervaart u overlast? Dan kunt u dat bij ons melden.

Provinciale taken leefomgeving

De provincie heeft een aantal wettelijke taken die invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Zo is de provincie voor een aantal bedrijven het bevoegd gezag als het gaat om de milieuvergunning. Verder beoordelen we of bijvoorbeeld bodemsaneringsplannen van gemeenten en particulieren aan de voorschriften voldoen. Onze taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren we voor een groot deel uit via de omgevingsdiensten.

Projecten ter verbetering van leefomgeving

Ook werken wij samen met onze partners aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen wij onder andere in projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit, door vermindering van geluidhinder en sanering van de bodem. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken alle overheden samen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Geluidshinder en -overlast

Bij het wonen in de buurt van een drukke verkeersweg of industriegebied kan geluidshinder voorkomen. Op de geluidsbarometer (jpg 500 kB) kunt u zien hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken. Meld overlast bij ons. In ons Actieplan Geluid 2018-2022 (PDF 11 MB) leest u op welke manier we maatregelen treffen. 

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Wilt u meer weten over de kwaliteit van uw leefomgeving? Op onderstaande kaarten over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsbelasting en bodemverontreiniging vindt u veel informatie. Er is ook een kaart waarop de Gelderse stiltegebieden zijn weergegeven. Daarnaast geeft de Atlas leefomgeving nog meer informatie over Gelderland en de rest van Nederland. Op de landelijke risicokaart kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgt advies over wat u in zo'n geval moet doen.