A50: corridor Nijmegen - Eindhoven

A50

De bereikbaarheid van Gelderland komt steeds meer onder druk te staan. Zo ontstaan er steeds meer files op de A50 corridor tussen Nijmegen en Eindhoven. Met name op de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Kijkend naar de groeiverwachting van het verkeer, ligt het voor de hand dat de problematiek verder toeneemt. Het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Gelderland gaan de files aanpakken op de A50 en hebben in november 2019 de afspraak gemaakt om een zogenoemde MIRT-verkenning te starten.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden urgente infrastructurele knelpunten opgenomen. De A50 maakt deel uit van de top-10 van grote knelpunten op het gebied van wegen, vaarwegen, spoor en openbaar vervoer.

Gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak

Aan de basis van deze afspraak van het Rijk en beide provincies ligt het MIRT-onderzoek A50 Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit onderzoek was de aanleiding voor het voorstel van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Die bestaat uit maatregelen die de regio zelf verder wil oppakken, zoals het verbeteren van de doorstroming in de gehele A50-corridor, het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van de verschillende steden, snelfietsroutes, verkeersveiligheid, smart mobility en smart logistics, het stimuleren van gedragsverandering, verdere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en het verbeteren van het openbaar vervoer, zoals een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen.

Resultaten MIRT-onderzoek

In 2018 voerden de provincies Gelderland en Brabant een verkenning uit naar de verkeersproblemen op de A50 en de gevolgen daarvan. Naar aanleiding van deze verkenning heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat eind 2018 besloten om een diepgravend onderzoek te starten naar de oorzaken van de filevorming en mogelijke oplossingen. Het MIRT-onderzoek naar de verkeersproblemen op de A50-corridor Nijmegen-Eindhoven is in oktober 2019 afgerond. Het MIRT-onderzoek geeft een goed beeld van de plekken waar het verkeer vastloopt, wanneer en waarom. Ook zijn de gevolgen voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de regio én voor de economische ontwikkeling in kaart gebracht. Adviesbureau Arcadis heeft op basis van de probleemanalyse meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt en beoordeeld. In lijn met de Ladder van Verdaas - een methodiek waarbij gekeken wordt naar verschillende oplossingen naast infrastructurele oplossingen - zijn oplossingen onderzocht op verschillende niveaus in verschillende categorieën en zowel voor de korte als middellange en lange termijn; variërend van prijsbeleid en fietsstimulering tot infrastructurele maatregelen. Dat laatste type maatregelen - beter benutten van infrastructuur, aanpassen van infrastructuur en aanleggen van nieuwe infrastructuur - heeft een substantieel effect op de doorstroming en verkeersveiligheid.

Het belang van de A50

De A50 corridor Nijmegen-Eindhoven is belangrijk. Voor de regio, maar ook in (inter)nationaal opzicht. Het tracé koppelt meerdere achterlandverbindingen en economische centra in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Het is een cruciale corridor voor (vracht)verkeer op de hele oostflank van Nederland en naar het zuiden (A73) en het westen (A15). Het tracé doorkruist bovendien 3 topsectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en de internationale verbindingen: Food, Health en Hightech.

Verkeersdruk neemt toe

De verkeersdruk op het traject is hoog, met name rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Hier is het vrijwel elke ochtend- en avondspits aansluiten in de file. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en doorstroming, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid in het gebied. De komende jaren zal het grote aandeel (vracht) verkeer verder stijgen, zo blijkt uit recente analyses. Dit is het gevolg van logistieke ontwikkelingen. Maar ook de snelle en zekere bevolkingsgroei in deze regio speelt een rol.

Samenwerkende overheden en belangenorganisaties

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Meld u aan voor de nieuwsbrief A50 corridor Nijmegen-Eindhoven.