A50: Ewijk - Bankhoef - Paalgraven

A50

De bereikbaarheid van Gelderland komt steeds meer onder druk te staan. Zo ontstaan er steeds meer files op de A50 corridor tussen Nijmegen en Eindhoven. Met name op de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Kijkend naar de groeiverwachting van het verkeer, ligt het voor de hand dat de problematiek verder toeneemt. In 2018 voerden de provincies Gelderland en Brabant een verkenning uit naar de verkeersproblemen op de A50 en de gevolgen daarvan. Naar aanleiding van deze verkenning heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat eind 2018 besloten om een diepgravend onderzoek te starten naar de oorzaken van de filevorming en mogelijke oplossingen.

MIRT-onderzoek

De minister heeft in november 2018 ingestemd met de start van een MIRT-onderzoek naar het A50-tracé Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden urgente infrastructurele knelpunten opgenomen. De A50 maakt deel uit van de top-10 van grote knelpunten op het gebied van wegen, vaarwegen, spoor en openbaar vervoer, maar is niet opgenomen in het MIRT-programma. De minister wil met het MIRT-onderzoek vaststellen of de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven ook thuishoort in dit programma.

Het belang van de A50

De A50 corridor Nijmegen-Eindhoven is belangrijk. Voor de regio, maar ook in (inter)nationaal opzicht. Het tracé koppelt meerdere achterlandverbindingen en economische centra in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Het is een cruciale corridor voor (vracht)verkeer op de hele oostflank van Nederland en naar het zuiden (A73) en het westen (A15). Het tracé doorkruist bovendien 3 topsectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en de internationale verbindingen: Food, Health en Hightech.

Verkeersdruk neemt toe

De verkeersdruk op het traject is hoog, met name rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Hier is het vrijwel elke ochtend- en avondspits aansluiten in de file. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en doorstroming, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid in het gebied. De komende jaren zal het grote aandeel (vracht) verkeer verder stijgen, zo blijkt uit recente analyses. Dit is het gevolg van logistieke ontwikkelingen. Maar ook de snelle en zekere bevolkingsgroei in deze regio speelt een rol.

Samenwerkende overheden en belangenorganisaties

Opdrachtgevers voor het MIRT-onderzoek zijn het ministerie IenW, de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant. Provincie Gelderland treedt op als trekker en coördinator van het onderzoek. Beide provincies maakten zich al eerder samen met het ministerie van IenW, diverse gemeenten en belangenorganisaties VNO-NCW, Evofenedex en TLN sterk voor de start van een MIRT-onderzoek. Het besluit van de minister betekent erkenning van de verkeersproblemen op de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Met het onderzoek zetten we een belangrijke stap richting een slimme en duurzame oplossing voor het A50-tracé.

Planning

In aanloop naar het MIRT-onderzoek is een stakeholdersgroep samengesteld, bestaande uit bestuurders van gemeenten, waterschap en provincies en vertegenwoordigers van koepelorganisatie zoals VNO-NCW en TLN. De stakeholders worden op meerdere momenten in het proces bijgepraat en uitgenodigd om hun visie te geven op aanpak, resultaten en oplossingsrichtingen.

In november 2019 neemt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) een besluit over het vervolgtraject.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.