N348: Dieren-Zutphen

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N348 Dieren-Zutphen.

In 2022 en 2023 voeren wij groot onderhoud uit aan de N348 tussen Dieren en Zutphen. In het najaar van 2022 vervangen we het asfalt van de weg tussen Brummen en Zutphen. In het voorjaar van 2023 vervangen we het asfalt tussen Dieren en Brummen en voeren we ook enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo verlagen we in Spankeren de snelheid naar 50 km/uur en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg. Ook in Leuvenheim passen we de weg aan. Op deze pagina leest u de voorgestelde maatregelen en de globale planning van de werkzaamheden.

Verkeersbesluit

Als wegbeheerder moeten we voor deze verkeersmaatregel een verkeersbesluit nemen. Dit verkeersbesluit is vanaf 31 oktober 2022 in te zien op Officiële bekendmakingen

Ter inzage

Vanaf 31 oktober 2022 ligt een kopie van het verkeersbesluit 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van gemeente gemeentehuizen van gemeente Rheden (Hoofdstraat 3 6994 AB De Steeg) en gemeente Brummen (Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen). Belanghebbenden kunnen tot en met 5 december 2022 een zienswijze indienen. In een zienswijze kunnen belanghebbenden hun mening geven over de geplande verkeersmaatregelen in het ontwerp.

Onderhoud 

Brummen – Zutphen 2022

In het  in het najaar van 2023  vervangen we op delen van de weg het asfalt op de N348 (IJsselgouw) tussen Brummen en Zutphen.  

Onderhoud Dieren – Brummen 2023

Rond de zomer van 2023 voeren we onderhoud uit op de N348 tussen Dieren en Brummen. Naast het vervangen van het asfalt, passen we de weg bij Spankeren en Leuvenheim aan. In eerste instantie wilden we alle werkzaamheden aan de N348 in het najaar van 2022 uitvoeren. We hebben echter extra tijd nodig voor de uitwerking van de aanvullende maatregelen, voorbereiding en procedures (bijv. bestemmingsplan wijziging, vergunningen en grondverwerving) voor Spankeren en Leuvenheim en de uitvoering. Daarom verplaatsen we deze werkzaamheden naar de zomer van 2023.

Spankeren

Op de Zutphensestraatweg (N348) bij Spankeren rijdt verkeer vaak harder dan 80 km/uur. Een proef in 20218 met snelheidsverlaging naar 70 km/per uur had geen effect. Daarom onderzochten we of een andere inrichting van de weg bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Samen met de gemeente Rheden, de Belangengroep N348 en aanwonenden kwamen we uit op een andere inrichting van de weg volgens de zogenaamde N348-bewoners variant (PDF 4 MB) . Daarbij verlagen we de snelheid van 80 km/uur naar 50 km/uur.

De snelheidsverlaging naar 50 km/uur is uitzonderlijk voor een provinciale weg. De N348 ligt bij Spankeren op een zogenaamde primaire waterkering. Hierdoor is er geen ruimte om de weg veilig in te richten op een snelheid van 80 km/u. Daarnaast lijkt de weg qua omgevingsbeeld op een bebouwde kom door veel uitritten, twee zijwegen en veel overstekende fietsers. Daarom verlagen we de snelheid en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg.  

Voorgestelde maatregelen

De N348-bewoners variant hebben we verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (PDF 1,9 MB). In het definitief ontwerp zijn de voorgestelde maatregelen van bovenaf ingetekend in de weg:

 • Instellen bebouwde kom en snelheid verlagen naar 50 km/uur,
 • Weg inrichten als bebouwde kom: onder andere een komgrens met komslinger of komuitbuiging,
 • Aanbrengen linksaf vak, middengeleider en fietsoversteek bij Overweg,
 • Maken centrale afrit naar uiterwaarden,
 • Aanplanten van bomen en hagen.

Impressie

Van het definitief ontwerp is ook een impressie van maatregelen. Daarin ziet u op verschillende locaties van de weg de huidige situatie en een impressie (3D visualisaties) van de nieuwe situatie.

Landschapsplan

Ook hebben we een landschapsplan gemaakt, dat bestaat uit 2 onderdelen: het landschapsplan en het beplantingsplan.

 1. Landschapsplan (PDF 3,8 MB)
 2. Beplantingsplan (1,3 MB)

Reageren

Reageren op het definitief ontwerp- en op het landschapsplan voor Spankeren was mogelijk tijdens informatiebijeenkomsten in oktober en via een digitaal formulier. Alle vragen en antwoorden vatten we samen in een reactienota (PDF 288 kB).

Leuvenheim

Leuvenheim

Samen met de gemeente Brummen, de politie en het Leuvenheims Belang hebben we situatie in Leuvenheim onderzocht. De belangrijkste knelpunten zijn:

 • Hoge snelheid en geluidsoverlast
 • Ontbreken van voetpaden
 • Smalle fietspaden met grote snelheidsverschillen tussen de gebruikers
 • Spookfietsen (ten noorden en ten zuiden van Leuvenheim ligt een fietspad in 2 richtingen, fietsers steken niet over in Leuvenheim)
 • Smalle parkeervakken
 • Oversteekbaarheid en op- en afrijden van de weg in de spits

We willen de huidige situatie graag verbeteren. Er is niet genoeg ruimte om de kom van Leuvenheim opnieuw in te richten. Daarom maken we met aanpassingen aan de weg de weggebruikers bewuster dat ze in een bebouwde kom rijden, om daarmee de snelheid van verkeer te verminderen. Een lagere snelheid van het doorgaand verkeer zorgt ook voor minder geluidsoverlast.

Schetsontwerp

We stellen verbeteringen voor zoals het plaatsen van trottoirbanden, het aanpassen van de belijning, het beter benadrukken van  in- en uitritten en het omvormen van een deel van de bestrate stroken tussen de rijbaan en het fietspad tot groenvakken met hagen en/of vaste planten.

Van de voorgestelde verbeteringen maakten we een schetsontwerp (PDF 10,6 MB). Belangstellenden konden reageren op het schetsontwerp.

 Wij hebben de reacties en onze antwoorden daarop samengevat in deze reactienota

Definitief ontwerp

Waar mogelijk hebben we het schetsontwerp aangepast aan de reacties, waardoor we nu een definitief ontwerp (PDF 2.5 MB) voor Leuvenheim hebben. Dit deden we met het Leuvenheimsbelang, direct betrokkenen, gemeente Brummen en de politie. De belangrijkste aanvullingen zijn:

Dit deden we met het Leuvenheimsbelang, direct betrokkenen, gemeente Brummen en de politie. De belangrijkste aanvullingen zijn:

 • Ter hoogte van het Wilgenpad maken we een extra slinger in de weg met een middengeleider. zodat je daar met een snelheid van maximaal 80 km/uur kunt rijden. Daardoor benadert het verkeer de bestaande komslinger met gepaste snelheid.
 • De bestaande zuidelijke komgrens passen we enigszins aan. We passen de betonbanden, verkanting van de weg (schuinheid van de weg), belijning en verlichting aan. Ook brengen we hagen langs de weg aan om het verkeer beter te geleiden. Daarnaast verplaatsen we de doorsteek waar bromfietsers de rijbaan opgaan iets verder weg van de komslinger.
 • We maken een extra slinger tussen de Schansweg en de Oudeweg om snelheid terug te brengen.
 • Aan de noordzijde van Leuvenheim ligt het fietspad aan de oostzijde (tussen huisnummers 55 en 63) direct tegen de rijbaan aan. Hier brengen we betonbanden aan tussen de rijbaan en het fietspad als afscherming voor de fietsers.
 • Vervolg voorbereidingen groot onderhoud

De komende maanden verwerken we de reacties in het definitief ontwerp voor de N348, bereiden we de werkzaamheden voor en selecteren we een aannemer. Voor het ontwerp in Spankeren en bij het Wilgenpad in Leuvenheim hebben we bovendien extra grond nodig, moeten we kapvergunningen aanvragen en compensatieplannen maken, en we moeten ruimtelijke procedures doorlopen. We informeren belanghebbenden op tijd over de exacte planning van de werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingen.

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan diverse wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluiting en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan diverse wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluiting en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina over bereikbaarheid Apeldoorn - Zutphen - Arnhem.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.