Veelgestelde stikstof vragen over natuur

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Natuur

Gelderland heeft mooie natuurgebieden, samen vormen zij één geheel. We noemen dit: het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het bestaat uit bestaande natuurgebieden en natuurgebieden die nog worden ontwikkeld. Het gebied is beschermd, u mag er bijvoorbeeld niet bouwen. Het GNN is vastgelegd in de Omgevingsvisie

Een deel van het GNN heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in Gelderland 15 Natura 2000-gebieden aangewezen. In deze gebieden doen we er alles aan om de kwaliteit van de natuur- en de rijkdom in diersoorten te verbeteren, daarom zijn hier geen activiteiten toegestaan waarbij stikstof vrijkomt. 

Nee, wij wijzen geen stikstofgevoelige (zoek)gebieden aan.
Wij geven op basis van beschikbare informatie en definities – op een kaart – een grens aan. Tussen leefomgevings-typen (habitattypen) die gevoelig zijn voor stikstof én leefgebiedtypen binnen Natura 2000-gebieden. Als we het hebben over zoekgebieden, dan gaat het niet om mogelijke uitbreidingslocaties. De term zoekgebieden kan verschillend worden opgevat:

  1. Bij habitattypen zijn zoekgebieden gedeelten van een terrein waar mogelijk een bepaald habitattype aanwezig is, maar waar het gezien de beschikbare informatie niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Wij zetten actief in op verder onderzoek in de omgeving als het gaat om een gebied met ‘waarschijnlijk hetzelfde habitattype’, zodat we zeker weten of het wél of niet om de aanwezigheid van een habitattype gaat. Met andere woorden: er zeker van zijn of een bepaald type begroeiing (vegetatie) ook daadwerkelijk op die plek voor komt.
  2. Bij stikstofgevoelige leefgebiedtypen zijn zoekgebieden gedeelten waar het stikstofgevoelige leefgebiedtype aanwezig is. Maar in het gebied zijn geen recente waarnemingen van de soorten waarvoor dit terrein leefgebied is. Het is dus geschikt leefgebied voor een of meer van deze soorten, maar het is niet zeker of dit leefgebied in de afgelopen jaren ook door een of meer van die soorten is gebruikt.

Ja, zoekgebieden staan ook op de habitatkaart in AERIUS. In de vorige vraag wordt uitgelegd wat bedoeld wordt met de term ‘zoekgebieden’. Dit staat niet voor mogelijke uitbreidingslocaties.

De vraag gaat over nieuwe natuurgebieden, maar wij wijzen geen nieuwe natuurgebieden aan. Over het aanwijzen van nieuwe Natura 2000-gebieden besluit de minister van LNV. Als er nieuw stikstofgevoelig habitattype of leefgebied(type) ontstaat binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied (spontaan óf door maatregelen die in het beheerplan staan), dan moet dit op dezelfde manier beschermd worden als al het ander habitattype of leefgebiedtype. Dit kan gevolgen hebben voor bedrijven, bijvoorbeeld bij het aanvragen van nieuwe vergunningen. Vergunningen die een bedrijf al bezit mogen onveranderd worden voortgezet. Zoals in eerdere vragen is aangegeven zijn nieuwe habitattypen en leefgebiedtypen iets anders dan de zoekgebieden op de huidige kaart.

Jazeker, dat kan op verschillende manieren, we leggen de verschillende opties hieronder uit.

  • AERIUS-kaarten

De habitatkaart die provincie Gelderland voor AERIUS aanlevert, is een samengestelde kaart van habitattypen en stikstofgevoelige leefgebiedtypen. Speciaal gemaakt voor toetsing op stikstof in AERIUS, daarom wordt aangeleverde informatie niet door ons vindbaar en toegankelijk gemaakt maar via AERIUS. De kaarten zijn te vinden via AERIUS monitor, hierin staat alle informatie over stikstof en habitattypen/leefgebiedtypen per Natura 2000-gebied.

Wilt u de door provincie Gelderland aangeleverde basisbestanden opvragen? Dit kan via het Nationaal GeoRegister. Hier vindt u het bestand: ‘AERIUS relevante habitatkartering’, dat is het door ons aan AERIUS aangeleverde bestand. Als u hier op klikt zijn er meerdere opties:

  1. het bestand met habitattypen en leefgebiedtypen kopiëren als wfs-link;
  2. of in een ander format downloaden, bijvoorbeeld shapefile. Hiervoor is een GIS-programma nodig.
  • Natura 2000 Habitattypenkaarten en leefgebiedenkaarten

Voor elk Natura 2000-gebied in Gelderland is er een habitattypenkaart en indien van toepassing zijn er kaarten voor leefgebieden van afzonderlijke soorten. Deze kaarten bevatten niet alleen het stikstofgevoelige deel, maar het gehele oppervlakte habitattype en leefgebied.

Deze kaarten zijn op verschillende manieren te vinden via onze website:

  1. De kaarten zijn via een webviewer te vinden op de website van Gelderland onder het kopje Natura 2000. Via deze webviewer zijn de habitattypen en Natura 2000-gebieden van soorten voor alle gebieden te zien. Of ga via de directe link naar de webviewer.
  2. De habitattypenkaarten uit de webviewer zijn ook op te vragen via de open data van provincie Gelderland. Hiervoor is een GIS-programma nodig.

Bekijk de veelgestelde vragen over de overige subthema's.

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.