Bedrijveninvesteringszone werpt vruchten af in Bemmel

Op bedrijventerrein Houtakker in Bemmel realiseren ondernemers samen met de gemeente Lingewaard een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze samenwerkingsvorm stelt ze in staat het bedrijventerrein representatief en toekomstbestendig te houden en werken ze aan een duurzaam terrein en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Klaprozen op voorgrond bij een kantoorgebouw

“De bedrijveninvesteringszone maakt het ons mogelijk gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van ons bedrijvenpark, waaraan alle ondernemers meebetalen”, vertelt Martien Bulters. Hij is voorzitter van Stichting BIZ Bedrijvenpark Houtakker (SBBH), een stichting voor en door ondernemers op de Houtakker, die de realisatie van de bedrijveninvesteringszone heeft aangezwengeld. De samenwerking werkt als volgt: De gemeente int een extra belasting op de WOZ van de ondernemers en hevelt dit geld over naar de stichting. Hiermee beschikt de stichting over een budget om uitvoering te geven aan een vijfjaren toekomstplan. 

Slagvaardiger

Om tot de bedrijveninvesteringszone op de Houtakker te komen, moest eerst een draagvlakmeting worden uitgevoerd. Het bedrijventerrein telt meer dan zeventig bedrijven, en dan is het niet eenvoudig alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met ondersteuning van de gemeente en onder begeleiding van onafhankelijk adviesbureau Seinpost is het SBBH gelukt om voldoende draagvlak te creëren: 81 procent van de ondernemers stemde voor invoering ervan. 

“Als collectief zijn we veel slagvaardiger en is het ook veel makkelijker schakelen met de gemeente”, vertelt Martien. Etienne Vermeulen beaamt dat. Hij is accountmanager Bedrijven bij de gemeente Lingewaard en daarmee bij de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers. “Doordat de ondernemers gezamenlijk investeren in het terrein blijft het gebied netjes. Dat heeft ook tot gevolg dat bedrijven er graag gevestigd blijven en het terrein nieuwe bedrijven aantrekt. En voor mij als accountmanager is het gemakkelijker schakelen met collega’s bij de gemeente, omdat de ondernemersverzoeken nu vanuit een collectief komen; een collectief dat zelf ook bereid is te investeren in een schoon, net en veilig terrein.”

Geen verpaupering

De samenwerking binnen de bedrijveninvesteringszone heeft nog een ander groot voordeel, vertelt Martien. “De ondernemers spreken elkaar nu gemakkelijker aan op rommel. “Als je meebetaalt aan het netjes en schoonhouden van het bedrijventerrein, wil je niet dat je buurman pallets laat rondslingeren.”

Die gedeelde verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken op rommel voorkomt verpaupering. “Bedrijventerreinen zijn tien jaar mooi, maar daarna worden ze vaak armoedig”, meent Martien. Dat is ook de ervaring van Etienne: “Verpauperde bedrijventerreinen trekken verkeerde mensen aan. Vaak moet er dan worden opgetreden tegen ondermijnende criminaliteit, waar veel tijd in gaat zitten. Je kunt dat dus beter voor zijn door het bedrijventerrein goed te onderhouden. Zo werken we op de Houtakker nu aan een keurmerk voor veiligheid. Daarbij gaat het niet om het papiertje, maar om een goede samenwerking tussen de politie, de brandweer, de gemeente en de ondernemers.”

Op het terrein zijn bovendien nieuwe tuinvakken en wandelpaden aangelegd. Ook zulke initiatieven helpen om het terrein verzorgd en representatief te houden. “We krijgen veel complimenten over de nieuwe groenvoorzieningen”, zegt Martien. “Ondernemers en medewerkers die veel achter de computer zitten, vinden het fijn in de lunchpauze de benen te strekken. Een geheel stenig gebied nodigt daar niet toe uit, deze groenere omgeving wel.” 

Meer eenheid 

Meer en meer zie je eenheid ontstaan op de Houtakker. Waar je vroeger nog een duidelijk verschil zag tussen de bedrijven die er al lang gevestigd waren en nieuwkomers, ontstaat nu in goed overleg meer uniformiteit. Martien: “Niet iedereen is het altijd met elkaar eens, maar door eerlijk te stemmen over besluiten, kun je toch voortgang met elkaar boeken.” Zo wordt nu gekeken naar energieneutrale maatregelen, zoals een warmtenet. Voor sommige ondernemers is dat een spannende stap. Maar los van de milieuwinst wordt de investering door de hoge gasprijzen ook financieel steeds aantrekkelijker. Energiebesparing betekent bovendien dat de panden in waarde stijgen. Een mooie investering voor de toekomst dus.

Stilzitten is er niet bij op de Houtakker. Er liggen legio vraagstukken en kansen. Vanuit de ‘Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen’ kijkt en denkt provincie Gelderland proactief mee, wat Etienne en Martien zeer waarderen. De provincie ondersteunde het initiatief al vooruitlopend op de openstelling van een subsidieregeling, omdat ze de kansen op de Houtakker en de moeite die de ondernemers erin staken prijsden en wilden bevorderen. Ook andere bedrijventerreinen in de omgeving tonen nu interesse in een bedrijveninvesteringszone en verkennen wat deze manier van samenwerken hen kan brengen.

We zien op de Houtakker dankzij de bedrijveninvesteringszone mooie initiatieven ontstaan om het terrein toekomstbestendig te maken. 

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar kunnen tegelijkertijd een grote bijdrage leveren aan de Gelderse doelstellingen voor veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarom helpen we met de Toekomstbestendige bedrijventerreinen bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Christin Remde, accountmanager provincie Gelderland“We zien op de Houtakker dankzij de bedrijveninvesteringszone mooie initiatieven ontstaan om het terrein toekomstbestendig te maken. Zulke kansrijke en goed georganiseerde initiatieven ondersteunen wij graag. Vanuit de provincie hebben we het laatste zetje gegeven om de projecten goed van de grond te krijgen. Niet alleen met financiële ondersteuning, maar  vooral door laagdrempelig mee te denken over bijvoorbeeld vergroenen en energiebesparing.”