Voorstel voor luchthavenbesluit over luchthaven Teuge naar Provinciale Staten

Op 19 april 2022 stelden het college van Gedeputeerde Staten (GS) het voorstel voor luchthavenbesluit Teuge vast. Dit voorstel gaat nu naar Provinciale Staten (PS) voor vaststelling.

Het luchthavenbesluit geeft aan hoeveel geluid de luchthaven mag produceren. 
Ook is het mogelijk om regels op te nemen over: 

  • Openingstijden
  • Aantallen en typen vliegtuigen en vluchten

In het luchthavenbesluit staat ook vastgesteld in welke gebieden beperkingen gelden voor luchtvaartactiviteiten. Denk daarbij aan geluid, externe veiligheid en de hoogte van bouwwerken. Zo wordt de omgeving beschermd en ruimte behouden voor het veilig kunnen vliegen van en naar de luchthaven.

Het luchthavenbesluit regelt niets over het vlieggedrag in de lucht; daarover gaan het Rijk en de luchtvaartpolitie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorschriften of beleid over bedrijfsmatige activiteiten op of bij de luchthaven.

Gedeputeerde Staten kiezen voor een balans tussen ontwikkelmogelijkheden voor de luchthaven en het verminderen van hinder in de omgeving. Het voorstel dat GS op 10 april 2022 26282 vaststelden, wijkt op enkele punten af van het ontwerp-luchthavenbesluit, dat GS op 31 augustus 2021 vast stelden

  1. Artikel 3.4, lid 6, waarin beschreven staat dat Teuge op minimaal 4 weekend dagdelen geen valscherm vluchten uit mag voeren met de huidige geluidscategorie ‘paravliegtuigen’. Dit is verduidelijkt en gaat in op 1 januari 2023. Deze bepaling zorgt voor voorspelbare rustmomenten in de omgeving. Want op bepaalde momenten is het niet mogelijk om te vliegen voor paravliegtuigen. We kiezen voor deze ingangsdatum om de uitvoerders van valscherm vluchten de gelegenheid te geven om hun vliegtuigen stiller te maken, of de bedrijfsvoering aan te passen.
  2. De rapportageverplichting voor geluid is verduidelijkt. Hierin is expliciet aangegeven om ook incidentele vluchten, zoals hulpverleningsvluchten, mee te rekenen in de geluidsrapportage. 
  3. De Nota van toelichting is voor verschillende onderwerpen aangevuld. Zoals de samenhang met de Wet natuurbeschermingsvergunning, de belangenafweging en het procedureverloop. Er is gekeken naar de uitkomsten van het uitgevoerde Belevingsonderzoek en de zienswijzen. 

Uit die uitkomsten bleek dat mensen ook vaak overlast ervaren van rondvliegende kleine vliegtuigen in de omgeving. Maar dat kunnen GS niet reguleren in het Luchthavenbesluit, omdat de provincie niet gaat over het gebruik van het luchtruim. En om nu de luchthaven voor al dit soort verkeer te sluiten, gaat hen te ver. Er waren immers al extra beperkingen voor dit soort vliegbewegingen vanaf de luchthaven, zoals beschreven in de omzettingsregeling. Deze zijn overgenomen in het Luchthavenbesluit.

 

De verschillende geluidsruimten die er voorheen waren voor klein verkeer (zoals sportvliegtuigen, rondvluchten en para-vluchten) is door landelijke regels samengevoegd met de geluidsruimtes, die via de quota (maximale aantallen) toegestaan waren voor grotere vliegtuigen en helikopters. Dit zorgt ervoor dat luchthaven Teuge de totaal toegestane maximale geluidsruimte flexibeler kan benutten. Als de luchthaven meer zou willen vliegen met grotere vliegtuigen, (die meestal meer geluid produceren dan kleinere vliegtuigen) is er minder geluidsruimte over voor vliegbewegingen met kleinere vliegtuigen en andersom.

De luchthaven diende ook een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) in. Het ontwerp hiervoor is nog niet vastgesteld. Besluitvorming hierover volgt op een later moment. Gedeputeerde Staten geven aan dat zij vóór eind mei een ontwerp besluit ter inzage willen leggen.

 

Er zijn tussen 6 september tot en met 17 oktober 2021 23 zienswijzen ingediend. In de Reactienota geven GS aan hoe zij met de ingediende zienswijzen zijn om gegaan.

Hoe gaat het nu verder?

Als het Luchthavenbesluit is vastgesteld door Provinciale Staten, treedt het Luchthavenbesluit niet direct in werking. Provincie Gelderland vraagt in ieder geval een 'Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim' aan bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht mogen belanghebbenden in beroep gaan over het Luchthavenbesluit.