Ontwerp luchthavenbesluit Teuge ter visie

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) stelden op 31 augustus 2021 het ontwerp-luchthavenbesluit Teuge vast en maakten het openbaar voor inspraak.

Het luchthavenbesluit geeft aan hoeveel geluid de luchthaven mag produceren. Ook is het mogelijk om regels te stellen aan: 

  • openingstijden
  • aantallen en typen vliegtuigen en vluchten
  • gebieden waar als gevolg van luchtvaartactiviteiten beperkingen gelden. Denk aan geluid, externe veiligheid en milieuregels van activiteiten die gerelateerd zijn aan het vliegen

Het luchthavenbesluit regelt niets over het vlieggedrag in de lucht; daarover gaan het Rijk en de luchtvaartpolitie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorschriften of beleid over bedrijfsmatige activiteiten op of bij de luchthaven.

GS kiezen voor een balans tussen ontwikkelmogelijkheden voor de luchthaven en het verminderen van de hinder in de omgeving. Het ontwerp dat GS op 31 augustus 2021 vaststelden, wijkt daarom op 2 onderdelen af van de aanvraag van de luchthaven. 

  1. Zo staat in het ontwerp dat Teuge op minimaal 4 weekenddagdelen geen valschermvluchten uit mag voeren met de huidige geluidscategorie paravliegtuigen. Deze bepaling zorgt voor voorspelbare rustmomenten in de omgeving, waarop er niet met deze categorie paravliegtuigen wordt gevlogen. Hoe deze eis wordt opgevolgd, is aan de luchthaven.
  2. Daarnaast kondigen GS in de Toelichting op het Luchthavenbesluit aan dat zij op termijn de milieuruimte voor emissies stapsgewijs terug willen brengen. Hiervoor is landelijke regelgeving nodig, die er nu nog niet is. Zodra die er is, willen GS hierover afspraken opnemen in het Luchthavenbesluit Teuge.

Op verzoek van Provinciale Staten is een belevingsonderzoek uitgevoerd in de omgeving van luchthaven Teuge. Er werd onderzocht of omwonenden hinder ondervinden en zo ja, waar die door wordt veroorzaakt. De resultaten zijn beschreven in een rapport (PDF 4 MB), dat begin oktober 2021 verscheen.
Het onderzoeksrapport laat zien dat de luchthaven Teuge en het daarmee samenhangende vliegverkeer verschillend wordt beleefd. Veel omwonenden geven aan positieve ervaringen met de luchthaven te hebben. Een deel van de omwonenden ervaart geen of beperkt hinder., Maar er zijn ook omwonenden die veel hinder ervaren. De mate waarin omwonenden hinder beleven is persoonlijk. De hinder ontstaat niet alleen door valschermvluchten maar ook door kunstvliegen (aerobatics) en rondvluchten.

 

De verschillende geluidsruimtes, die er voorheen waren voor klein verkeer zoals sportvliegtuigen, rondvluchten en para-vluchten is door landelijke regels samengevoegd met de geluidsruimtes voor grotere vliegtuigen en helikopters. Dat heeft tot gevolg dat Luchthaven Teuge de toegestane maximale geluidsruimte flexibel kan benutten. Als de luchthaven meer wil vliegen met grotere vliegtuigen, die meestal meer geluid produceren dan kleinere vliegtuigen, is er minder geluidsruimte over voor vliegbewegingen met kleinere vliegtuigen.

De luchthaven diende ook een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) in. Het ontwerp hiervoor is nog niet vastgesteld. Besluitvorming hierover volgt op een later moment.

Vanaf 6 september 2021 zijn het ontwerp Luchthavenbesluit en alle bijlagen online in te zien.

Iedereen kon van 6 september tot en met 17 oktober 2021 een reactie geven op dit ontwerp Luchthavenbesluit in de vorm van het indienen van een zienswijze.

 

Op 14 september 2021 was er van 19.00 uur tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst. Daar heeft provincie Gelderland het ontwerp toegelicht en was er gelegenheid voor het stellen van vragen. De informatiebijeenkomst is hier

Hier leest u (PDF 275 kB) een aantal antwoorden op vragen over dit ontwerp-luchthavenbesluit. We hebben de vragen (PDF 75 kB) toegevoegd, die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst van 14 september 2021. 

Statenbrief

Tegelijk met het vaststellen van het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge stelden GS op 31 augustus 2021 ook een Statenbrief vast. Hiermee informeren zij Provinciale Staten over de keuzes in het ontwerp Luchthavenbesluit.