Teuge: grootste luchthaven in Gelderland

Het vliegveld ligt aan de noordzijde van het dorp Teuge in de gemeente Voorst en wordt onder andere ingezet voor lesvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. De luchthaven werkt ook aan het verduurzamen van luchtvaart.
Luchthaven Teuge

Luchthavenbesluit

De afgelopen jaren werkten we aan een nieuw luchthavenbesluit voor de luchthaven Teuge. Dit luchthavenbesluit is op 8 juni 2022 vastgesteld door Provinciale Staten, en verderop op deze pagina terug te vinden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf op 15 mei in mei 2023 de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) af. Daarmee is sindsdien het provinciaal Luchthavenbesluit Teuge in werking. 

De ILT heeft ons gevraagd de hoogtebeperkingenkaart uit de bijlage van het Luchthavenbesluit Teuge aan te passen. Op deze kaart staan de maximale bouwhoogtes voor (toekomstige) bouwwerken in de omgeving van de luchthaven.

Wijziging bijlage luchthavenbesluit

De ILT vraagt om de hoogtebeperkingen uit te breiden in de richting van Bathmen, boven Apeldoorn en in de directe omgeving van de luchthaven. Gedeputeerde Staten bereiden daarom een wijziging van de bijlage van het luchthavenbesluit voor inclusief een zienswijzeperiode. Naar verwachting duurt het wijzigen van het luchthavenbesluit in totaal ongeveer 6 maanden. In de tussentijd is het vastgestelde provinciale Luchthavenbesluit Teuge ongewijzigd van kracht.

Beperking valschermvluchten

In het luchthavenbesluit namen Provinciale Staten op dat het uitvoeren van valschermvluchten (parachutes) met vliegtuigen uit geluidscategorie 1 t/m 4 op 4 weekenddagdelen per maand niet meer is toegestaan. Stillere vliegtuigen (vanaf geluidscategorie 5) mogen op deze dagdelen wel gebruikt worden voor het uitvoeren van valschermvluchten. De luchthaven stelt deze dagdelen voor het begin van het jaar vast. Elke twee jaar onderzoeken wij hoe omwonenden het vliegveld ervaren. Daarbij realiseren wij ons dat niet alle hinder te voorkomen is.  

Commissie Regionaal Overleg

Provinciale Staten hebben voor luchthaven Teuge een Commissie Regionaal Overleg (CRO) ingesteld. Deze commissie bespreekt de actuele onderwerpen met betrekking tot de luchthaven. De CRO bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden, gebruikers van de luchthaven, Natuur en Milieu Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Voorst. De commissie heeft een onafhankelijk voorzitter.

 

Meldingen luchthaven Teuge

Meldingen over (geluids)hinder door vliegtuigen of helikopters vanaf Teuge kunt u indienen via dit formulier of via telefoonnummer: 026 359 99 99. Om te kunnen achterhalen wie de veroorzaker van de hinder is, hebben wij minimaal de volgende gegevens nodig:

  • Datum en tijdstip waarop de hinder plaatsvond.
  • Schatting van de locatie van het vliegtuig of de helikopter.
  • Hoe vaak is het vliegtuig of de helikopter overgevlogen (1 of meerdere keren achter elkaar)?
  • Kenmerken van het vliegtuig of de helikopter (zie hiernaast).

Vliegtuigen en helikopters zijn vaak snel uit beeld. Dat maakt het lastig om kenmerken op te merken. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij uw melding kunnen behandelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over: 

  • Het aantal motoren.
  • De kleur van het vliegtuig of de helikopter.
  • De registratiecode (deze staat op de romp en op de vleugel).
  • Zat er een reclamesleep achter het vliegtuig? Zo ja, met welke opdruk?
  • Zat er een zweefvliegtuig aan het vliegtuig vast?

Wat regelt een luchthavenbesluit 

Een luchthavenbesluit geeft aan hoeveel geluid een luchthaven mag produceren. Ook is het mogelijk om regels op te nemen over openingstijden en aantallen en typen vliegtuigen en vluchten. In een luchthavenbesluit staat ook vastgesteld in welke gebieden beperkingen gelden voor luchtvaartactiviteiten. Denk daarbij aan geluid, externe veiligheid en de hoogte van bouwwerken. Zo wordt de omgeving beschermd en ruimte behouden voor het veilig kunnen vliegen van en naar de luchthaven. Een luchthavenbesluit regelt niets over het vlieggedrag in de lucht; daarover gaan het Rijk en de luchtvaartpolitie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorschriften of beleid over bedrijfsmatige activiteiten op of bij een luchthaven.

Natuurvergunning

Luchthaven Teuge vroeg naast een luchthavenbesluit ook een natuurvergunning (Wnb) aan. Op 3 juni stelde Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit vast.

Voor vragen, meldingen of klachten kunt u contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99 of vul het vragenformulier in.