Soortenmanagementplan

Wilt u als gemeente of waterschap soortenmanagementplannen opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (3 maanden)
Voor wie: Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Een soortenmanagementplan is nodig voor de onderbouwing van een aanvraag voor ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb). Activiteiten waarbij beschermde soorten mogelijk in de knel komen, moeten worden geïnventariseerd. Zo nodig moeten er soortbeschermende maatregelen genomen worden. Het doel van een soortenmanagementplan is om populaties van soorten in stand te houden. U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Het opstellen van een soortenmanagementplan.
  • Het hiervoor benodigde inventarisatieonderzoek.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

Het plan is gericht op:

  • verduurzaming van woningen in de bebouwde kom, of;
  • laanbeplantingen of houtwallen buiten de bebouwde kom, of ;
  • asbestsanering of de sloop van schuren op gronden met een agrarische bestemming, of
  • inrichting en beheer van watergangen van een geheel stroomgebied.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 4.11 Soortenmanagementplan).

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Soortenmanagementplan’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.