Onderzoek naar het handelen van commissaris van de Koning John Berends

In opdracht van Provinciale Staten voert KPMG een onafhankelijk onderzoek uit naar het handelen van commissaris van de Koning John Berends. Het onderzoek is op 12 december 2023 gestart en zal naar verwachting 6 maanden in beslag nemen.

Onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is een antwoord formuleren op de volgende onderzoeksvraag: 

In hoeverre is er sprake geweest van ongewenst gedrag in het handelen van de commissaris van de Koning bij het uitoefenen van zijn ambt tussen 6 februari 2019 en 23 september 2023 en hoe verhoudt dat gedrag zich tot de gestelde kaders?

3 fases van het onderzoek

Fase 1

Oriëntatiefase

De eerste fase van het onderzoek heeft als doel om de onderzoekbaarheid en rapporteerbaarheid van de onderzoeksvraag vast te stellen, met oog op zorgvuldigheid richting alle betrokken partijen. Deze fase bestaat uit een documentenstudie en oriënterende gesprekken met een aantal personen die hiervoor zijn uitgenodigd. Op basis van de eerste inzichten bepaalt KPMG hoe het verdiepende onderzoek er vervolgens uit komt te zien. De eerste fase wordt naar verwachting begin februari 2024 afgesloten met een tussentijdse rapportage.

Fase 2

Verdiepend onderzoek

De tweede fase bestaat uit een verdiepende documentenstudie en diepte-interviews met mensen van binnen en buiten de organisatie. Dit zijn personen die zichzelf aanmelden bij KPMG omdat ze informatie willen delen met betrekking tot het onderzoek. Uit de aanmeldingen maakt KPMG een selectie van personen die zij uitnodigen voor een gesprek. Naar verwachting wordt de tweede fase eind april 2024 afgerond.

Fase 3

Rapporteren bevindingen

Tijdens het onderzoek zal hoor en wederhoor plaatsvinden. In de laatste fase van het onderzoek maakt KPMG een rapportage van de feitelijke bevindingen. KPMG vormt in haar rapportage geen oordeel over deze feitelijke bevindingen en trekt hier geen conclusies uit. Dat blijft voorbehouden aan Provinciale Staten, nadat het rapport is opgeleverd. KPMG verwacht het definitieve rapport begin juni 2024 op te leveren.

Veel gestelde vragen over het onderzoek

Op 12 december 2023 is onderzoeksbureau KPMG in opdracht van Provinciale Staten gestart met een onafhankelijk feitenonderzoek naar het handelen van de commissaris van de Koning John Berends. Wij begrijpen dat dit onderzoek mogelijk vragen bij u oproept. Wij hebben daarom in samenspraak met KPMG een lijst met veel gestelde vragen opgesteld (FAQ). Deze vindt u op de volgende webpagina.