Veerhaven Ochten

Om nieuw perspectief te bieden aan natuur, recreatie en de haven ontwikkelen we het landschap rond de veerhaven van Ochten. Dit doen we samen met Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat. We pakken het aan in 2 fasen.
Veerhaven Ochten

Ontwerp van het gebied

De plannen rond de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten zijn tussen 2015 tot 2022 ontwikkeld. In 2021 hebben de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is verwerkt in een ontwerp provinciaal inpassingsplan. Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober lag deze samen met het milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-wijzingen Watervergunning, de ontwerp-wijziging Omgevingsvergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Tijdens deze inspraakperiode kon iedereen reageren door een officiële zienswijze in te dienen. Hier hebben slechts een aantal personen en organisaties gebruik van gemaakt. Alle zienswijzen worden zorgvuldig gelezen en beoordeeld door specialisten. Indieners krijgen antwoord via de reactienota. Daarin staat of uw zienswijze aanleiding is geweest tot aanpassing. Als dat niet het geval is motiveren we dit ook.

Verdere procedure gewijzigd: nader onderzoek stikstof is vereist

In het project Veerhaven Ochten hadden we de intentie om gebruik te maken van de zogenaamde bouwvrijstelling. Door deze vrijstelling hoefden we bij de vergunningverlening voor het project geen rekening te houden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten.  Op 2 november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht en dus ook niet meer ingezet mag worden. 
Dit betekent dat de verdere procedure voor het Project Inpassingsplan van Veerhaven Ochten is gewijzigd. De komende tijd onderzoeken we eerst mogelijke oplossingsrichtingen voor het vraagstuk rondom stikstof.

Behandeling inpassingsplan Provinciale Staten

De onderzoeken kosten de nodige tijd. In maart 2023 zijn er Provinciale Staten verkiezingen. Medio mei 2023 verwachten wij een nieuw provinciaal bestuur (PS). Daarna kunnen Provinciale Staten de benodigde aanvullende onderzoeken, het inpassingsplan en de reactienota behandelen. Indieners van een zienswijze ontvangen dan ook de reactienota. Wanneer Provinciale Staten dan het inpassingsplan vaststelt, volgt nog een beroepstermijn van 6 weken. Het inpassingsplan is dan rond de zomer van 2023 definitief.

Na deze vaststelling dragen we het project over aan het Waterschap Rivierenland. Zij voeren het project uit samen met de dijkversterking Neder Betuwe. De werkzaamheden hiervoor starten in 2024. 
 

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase maken we een Toeristische Overstapplaats (TOP). Dit om wandelaars en fietsers de Waal en de uiterwaarden te laten beleven. Tegen de dijk komt een hoogwatervrij terrein en een basis-inrichting voor deze TOP. Er komen parkeerplaatsen, een natuurspeelplaats, natuurlijke tribune rondom de speelvelden, informatiepanelen, zitgelegenheid en wandel- en struinroutes. We herstellen de havenfunctie en maken  een aanlegsteiger voor bijvoorbeeld een Waaltaxi en kleine rondvaartboten. 
Ook leggen we een geul aan, die voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en verlagen de uiterwaarden. Dit biedt meer ruimte aan vissen, maar ook ganzen en steltlopers. Hiermee vergroten we de biodiversiteit. 
 
De tweede fase van de gebiedsontwikkeling biedt kansen voor private initiatieven. Op het hoogwatervrije terrein kan een gebouw komen, voor bijvoorbeeld een informatie- en (water)belevingscentrum, kleinschalige horeca of onder strikte voorwaarden dag- en verblijfsrecreatie. De regie van de tweede fase ligt bij de gemeente Neder-Betuwe.

Dijkversterking Neder-Betuwe

In december 2021 zijn betrokken partijen met elkaar een uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Zij spraken af dat Waterschap Rivierenland dit project meeneemt in de uitvoering van de werkzaamheden om de Waalbandijk in Ochten te versterken. Meer informatie over de dijkversterking Neder-Betuwe vindt u op de projectpagina van het waterschap


 

Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt het waterschap niet alleen de dijk bij Ochten, maar de gehele noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Dit is een perfecte kans om iets te doen aan de uitstraling van de dijk en de beleving te vergroten. Samen met gemeenten en provincie is de stap gezet voor een ‘Gastvrije Waaldijk’. Een 80 kilometerlange dijk met één uitstraling en dezelfde recreatieve inrichting in de vorm van bankjes, rustpunten en uitzichtpunten. De verhalen over waterveiligheid, het rivierpark Waal (de inrichting van de uiterwaarden) én de scheepvaart zijn leidend bij de rustpunten langs de dijk. De gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten haakt aan op de dijkversterking en deze Gastvrije Waaldijk.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stel deze eenvoudig via ons vragenformulier of neem telefonisch contact op nummer: 026 359 99 99.