Veerhaven Ochten

Om nieuw perspectief te bieden aan natuur, recreatie en de haven ontwikkelen we het landschap rond de veerhaven van Ochten. Dit doen we samen met Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat. We pakken het aan in 2 fasen.
Veerhaven Ochten

Ontwerp van het gebied

De plannen rond de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten zijn tussen 2015 tot 2022 ontwikkeld. In 2021 hebben de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is verwerkt in een ontwerp provinciaal inpassingsplan. Deze ligt samen met  het milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-wijzingen Watervergunning, de ontwerp-wijziging Omgevingsvergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober. Tijdens deze inspraakperiode heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.

Documenten en links

Papieren versie documenten

Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober kunt u ook alle stukken inzien bij:

Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG te Arnhem
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 7.30 - 18.00 uur en vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.


Gemeentehuis Neder-Betuwe, Burg. Lodderstraat 20, 4043 ZG Opheusden
Openingstijden:  maandag tot en met donderdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur, donderdagavond van 17.00 – 19.30 uur en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. Check voor uw bezoek de website van de gemeente

Informatie (inloop) bijeenkomst

Op dinsdag 20 september van 17.30 tot 20.00 uur organiseren wij een informatieavond in het Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, 4051 AX Ochten. Tijdens de inloopbijeenkomst staan het projectteam en specialisten klaar om u een toelichting te geven op het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen. Er is meer te lezen en horen over o.a. struinpaden, havenfunctie met maximale vaardieptes, parkeervoorzieningen en de speelvelden. U heeft alle gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Hoe kunt u reageren op de plannen?

Tijdens de inspraakperiode kan iedereen reageren door een officiële zienswijze in te dienen. Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, e-mailadres en het zaaknummer: zaaknummer 2022-011424, Zienswijze Veerhaven Ochten.  

  • Digitaal: per mail naar post@gelderland.nl
  • Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
  • Mondeling: Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze maken we een verslag.
     

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden zorgvuldig gelezen en beoordeeld door specialisten. Indieners krijgen antwoord via de reactienota. Daarin staat of uw zienswijze aanleiding is geweest tot aanpassing. Als dat niet het geval is motiveren we dit ook. De reactienota wordt meegestuurd naar Provinciale Staten die over vaststelling van het inpassingsplan besluit. Dit zal begin 2023 zijn en dan ontvangen de indieners van een zienswijze ook deze reactienota.  
 

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase maken we een Toeristische Overstapplaats (TOP). Dit om wandelaars en fietsers de Waal en de uiterwaarden te laten beleven. Tegen de dijk komt een hoogwatervrij terrein en een basis-inrichting voor deze TOP. Er komen parkeerplaatsen, een natuurspeelplaats, natuurlijke tribune rondom de speelvelden, informatiepanelen, zitgelegenheid en wandel- en struinroutes. We herstellen de havenfunctie en maken  een aanlegsteiger voor bijvoorbeeld een Waaltaxi en kleine rondvaartboten. 
Ook leggen we een geul aan, die voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en verlagen de uiterwaarden. Dit biedt meer ruimte aan vissen, maar ook ganzen en steltlopers. Hiermee vergroten we de biodiversiteit. 
 
De tweede fase van de gebiedsontwikkeling biedt kansen voor private initiatieven. Op het hoogwatervrije terrein kan een gebouw komen, voor bijvoorbeeld een informatie- en (water)belevingscentrum, kleinschalige horeca of onder strikte voorwaarden dag- en verblijfsrecreatie. De regie van de tweede fase ligt bij de gemeente Neder-Betuwe.

Links en kaarten

Dijkversterking Neder-Betuwe

In december 2021 zijn betrokken partijen met elkaar een uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Zij spraken af dat Waterschap Rivierenland dit project meeneemt in de uitvoering van de werkzaamheden om de Waalbandijk in Ochten te versterken. Meer informatie over de dijkversterking Neder-Betuwe vindt u op de projectpagina van het waterschap


 

Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt het waterschap niet alleen de dijk bij Ochten, maar de gehele noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Dit is een perfecte kans om iets te doen aan de uitstraling van de dijk en de beleving te vergroten. Samen met gemeenten en provincie is de stap gezet voor een ‘Gastvrije Waaldijk’. Een 80 kilometerlange dijk met één uitstraling en dezelfde recreatieve inrichting in de vorm van bankjes, rustpunten en uitzichtpunten. De verhalen over waterveiligheid, het rivierpark Waal (de inrichting van de uiterwaarden) én de scheepvaart zijn leidend bij de rustpunten langs de dijk. De gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten haakt aan op de dijkversterking en deze Gastvrije Waaldijk.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stel deze eenvoudig via ons vragenformulier of neem telefonisch contact op nummer: 026 359 99 99.