Veerhaven Ochten

Om nieuw perspectief te bieden aan natuur, recreatie en de haven ontwikkelen we het landschap rond de veerhaven van Ochten. Dit doen we samen met Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat. We pakken het aan in 2 fasen.
Veerhaven Ochten

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase maken we een Toeristische Overstapplaats (TOP). Dit om wandelaars en fietsers de Waal en de uiterwaarden te laten beleven. Tegen de dijk komt een hoogwatervrij terrein en een basis-inrichting voor deze TOP. Er komen parkeerplaatsen, een natuurspeelplaats, natuurlijke tribune rondom de speelvelden, informatiepanelen, zitgelegenheid en wandel- en struinroutes. We herstellen de havenfunctie en maken  een aanlegsteiger voor bijvoorbeeld een Waaltaxi en kleine rondvaartboten. 
Ook leggen we een geul aan, die voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en verlagen de uiterwaarden. Dit biedt meer ruimte aan vissen, maar ook ganzen en steltlopers. Hiermee vergroten we de biodiversiteit. 
 
De tweede fase van de gebiedsontwikkeling biedt kansen voor private initiatieven. Op het hoogwatervrije terrein kan een gebouw komen, voor bijvoorbeeld een informatie- en (water)belevingscentrum, kleinschalige horeca of onder strikte voorwaarden dag- en verblijfsrecreatie. De regie van de tweede fase ligt bij de gemeente Neder-Betuwe.

Provinciaal inpassingsplan en bijbehorende vergunningen

Het inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen hebben de voorbereidingsprocedure doorlopen. Het provinciaal inpassingsplan is op 5 juli 2023 vastgesteld door Provinciale Staten. Het vastgestelde inpassingsplan lag samen met de verleende vergunningen van 18 juli tot en met 28 augustus ter inzage. In deze periode kon men beroep aantekenen tegen het vastgestelde inpassingsplan.

U kunt het vastgestelde inpassingsplan en de overige besluiten digitaal inzien op de website Officiële bekendmakingen. Het inpassingsplan is daarnaast te raadplegen op RuimtelijkePlannen.nl via de imro-code NL.IMRO.9925.IPVeerhavenOchten-vst1. 

Beroep en voorlopige voorziening

Er is geen beroep aangetekend tegen het vastgestelde inpassingsplan.

Overdracht richting uitvoering

Op vrijdag 6 oktober 2023 dragen wij het project formeel over aan het Waterschap Rivierenland. Zij voeren het project uit samen met de dijkversterking Neder Betuwe. De werkzaamheden hiervoor starten in 2024. Verdere informatie over u de uitvoering kunt u te zijner tijd terugvinden op de website van het Waterschap Rivierenland. 

Ontwerp van het gebied

Hier vindt u de ontwerpversies van de stukken die inmiddels zijn vastgesteld. De plannen rond de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten zijn tussen 2015 tot 2022 ontwikkeld. In 2021 hebben de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is verwerkt in een ontwerp provinciaal inpassingsplan. Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022 lag deze samen met het milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-wijzingen Watervergunning, de ontwerp-wijziging Omgevingsvergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage.

Ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming opnieuw ter inzage

De regels voor het verkrijgen van een vergunning voor de Wet natuurbescherming zijn recentelijk aangescherpt; de zogenoemde bouwvrijstelling verviel. Hierdoor moesten we opnieuw toetsen of de werkzaamheden geen schadelijke gevolgen hebben voor Natura-2000 gebieden. Door gedeeltelijk meer elektrische machines te gebruiken verminderen we nu de uitstoot. Er blijft een minimale mate van uitstoot over en deze is niet significant schadelijk voor dieren en natuur (Binnenveld en Rijntakken). De inzagetermijn voor het aangepaste besluit is op 31 mei 2023 afgesloten. De Ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming vindt u hierboven in de kantlijn.

Dijkversterking Neder-Betuwe

In december 2021 zijn betrokken partijen met elkaar een uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Zij spraken af dat Waterschap Rivierenland dit project meeneemt in de uitvoering van de werkzaamheden om de Waalbandijk in Ochten te versterken. Meer informatie over de dijkversterking Neder-Betuwe vindt u op de projectpagina van het waterschap

Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt het waterschap niet alleen de dijk bij Ochten, maar de gehele noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Dit is een perfecte kans om iets te doen aan de uitstraling van de dijk en de beleving te vergroten. Samen met gemeenten en provincie is de stap gezet voor een ‘Gastvrije Waaldijk’. Een 80 kilometerlange dijk met één uitstraling en dezelfde recreatieve inrichting in de vorm van bankjes, rustpunten en uitzichtpunten. De verhalen over waterveiligheid, het rivierpark Waal (de inrichting van de uiterwaarden) én de scheepvaart zijn leidend bij de rustpunten langs de dijk. De gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten haakt aan op de dijkversterking en deze Gastvrije Waaldijk.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stel deze eenvoudig via ons vragenformulier of neem telefonisch contact op nummer: 026 359 99 99.