Gelderse standpunten over actuele luchtvaartontwikkelingen

De vele luchtvaartactiviteiten in en boven onze provincie hebben gevolgen voor de leefomgeving. Daarom zetten we ons in voor de Gelderse belangen. Hieronder leest u de stand van zaken rondom actuele luchtvaartontwikkelingen.
Gelderse standpunten over actuele luchtvaartontwikkelingen

Gelderse standpunten

Onze reacties en zienswijzen:

Ontwerp voorkeursbeslissing en MER

We verwachten dat er veranderingen komen in het gebruik van luchtruim boven Gelderland. Het gaat onder andere over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport en Schiphol. Dat kan gevolgen hebben voor de leefomgeving in onze provincie. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat de effecten op de omgeving door de vliegroutes boven Gelderland voldoende in beeld worden gebracht. Wat ons betreft gebeurt dit tot een hoogte van minstens 6.000 voet ofwel 1.800 meter. Ook boven die hoogte willen wij dat de omgevingseffecten gemonitord worden. We blijven hierover met het Rijk in gesprek. 

Lees meer informatie over onze zienswijze
 

Naar aanleiding van de Voortgangsbrief van het Programma Luchtruimherziening aan de Tweede Kamer van 21 juni 2022 stuurden wij met onze regiopartners 5 oktober 2021 een brief aan de demissionaire ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. In het antwoord dat wij ontvingen, gaat het ministerie in op de zorgen, verwachtingen en vragen die wij in onze brief hebben geuit. Deze gaan over Lelystad Airport, de B+ vliegroutes, het geplande 4e naderingspunt voor Schiphol en de manier waarop het programma ons verder kan betrekken. 

Wij vroegen in onze zienswijze aan het Rijk om meer duidelijkheid over de manier waarop het Rijk inhoud wil geven aan de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving in de ontwerp-Luchtvaartnota. Onze belangstelling gaat daarbij vooral uit naar de gevolgen van de toekomstige luchtruimherziening voor de woon- en leefkwaliteit in Gelderland.

Het kabinet stelde eind 2021 de Luchtvaartnota 2020-2050 vast. 

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat Lelystad Airport pas open kan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland. Dat standpunt dragen we regelmatig uit en is helder en bekend bij het Rijk.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakte in de zomer van 2022 bekend dat hij pas in 2024 een besluit neemt over het openen van Lelystad Airport voor het groothandelsverkeer. 

We reageerden op het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) van 15 januari 2020: het rapport stelt vast dat luchtvaart bijdraagt aan stikstof, CO2, ultrafijnstof en geluidhinder. Het advies van de Commissie Remkes is dat de luchtvaart een proportionele bijdrage moet leveren aan de aanpak van de milieuproblemen, die ook worden veroorzaakt door luchtvaart.  

Voor Gedeputeerde Staten is dit advies een extra argument om laagvliegen over onze provincie te willen vermijden, omdat dit leidt tot stikstofneerslag op de Veluwe en andere Gelderse natuurgebieden.  

Als provincie werken we met alle sectoren aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstofneerslag op onze kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Een toename door het openstellen van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer in combinatie met laagvliegroutes staat daar haaks op.  

 

Belangenbehartiging

We blijven de besluitvorming in Den Haag volgen over de opening van Lelystad Airport, de Luchtvaartnota 2020-2050 en de ontwikkelingen rondom de herindeling van het luchtruim. We stemmen onze reacties en zienswijzen af met onze partners in de regio in het Bestuurlijk Gelders Kernteam Luchtvaart. Ook stemmen we regelmatig af met andere provincies, zoals Overijssel. 

Vliegtuig strepen lucht provincie