Marktconsultatie 2019

Provincie Gelderland stelde in het voorjaar van 2019 het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) vast.

Als voorbereiding op een openbare aanbestedingsprocedure voor de aanleg en gebruik van de RTG (door een uitgifte in erfpacht), voerden we alvast een marktconsultatie uit.

Doelstelling marktconsultatie

Het doel van de marktconsultatie was:

  • delen van informatie over de planvorming voor aanleg en exploitatie van de RTG;
  • krijgen van informatie uit de markt voor de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de RTG.

Deze is inmiddels afgerond. Zeventien marktpartijen hebben deelgenomen aan de marktconsultatie die uit twee onderdelen bestond: een informatieve bijeenkomst en vragen die de provincie stelde aan de marktpartijen om inzicht te krijgen in hun visie op de voorgenomen ontwikkeling van de terminal.

Twee marktpartijen hebben dit laatste onderdeel uitgewerkt. Andere partijen hadden te weinig tijd voor beantwoording van de vragen. De termijn waarop de terminal wordt ontwikkeld lag voorbij hun planningshorizon. Of zij hadden te weinig kennis over het gebruik van de RTG.

Conclusie

De marktpartijen staan positief tegenover de ontwikkeling van een railterminal. De locatie aan de Betuweroute heeft veel voordelen en potentie. Meerdere ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals elektrisch vervoer, versterken dit. De marktpartijen zoeken naar zoveel mogelijk flexibiliteit, bijvoorbeeld door activiteiten zoals reparaties van containers toe te staan. Activiteiten die horen bij de bestemming van het terrein, zijn al opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan van maart 2019. Dit plan geeft de randvoorwaarden van onder andere milieubelasting naar de omgeving aan. De provincie kijkt of er binnen de milieukaders meer ruimte nodig is voor dit soort activiteiten, zoals bijvoorbeeld het repareren van containers. Marktpartijen geven aan dat 'zeilend binnenkomen' essentieel is om de milieubelasting te beperken en kosten te besparen. Dit betekent dat de elektrische treinen op eigen energie de terminal oprijden en met de elektrische bovenleiding weer vanaf de terminal kunnen wegrijden. Diesellocomotieven zijn dan grotendeels overbodig.