Provinciale Staten besluiten over uitgangspunten en ambities gezonde leefomgeving

Provinciale Staten houden op woensdag 31 januari een besluitvormende Statenvergadering. Op de agenda staat onder meer de kadernotitie Gezonde Leefomgeving. Voorafgaand aan de Statenvergadering kunnen inwoners tijdens de Open agenda inspreken over onderwerpen die juist niet op de agenda staan.
Gepubliceerd op: 26-januari-2024

Uitgangspunten en ambities gezonde leefomgeving

Het is belangrijk dat inwoners en bezoekers in Gelderland in een gezonde en veilige leefomgeving wonen, werken en verblijven. Provinciale Staten riepen daarom eind 2022 op tot stevig beleid op een gezonde leefomgeving. Het college (dagelijks bestuur van de provincie) formuleert nu uitgangspunten en vertaalt deze naar 5 ambities voor de komende jaren. Deze uitgangspunten en ambities zijn op woensdag 31 januari onderwerp van gesprek. De Staten besluiten dan over vaststelling van de kadernotitie Gezonde Leefomgeving.

Opdracht voor nieuwe omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een brede visie op de toekomst van Gelderland en raakt alle aspecten van ruimtelijke ordening. De huidige omgevingsvisie stamt uit 2018. De rol van de provincie is de afgelopen jaren veranderd. Ook legt het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’ andere accenten. Daarom ziet het college aanleiding tot vernieuwing van de omgevingsvisie. In de Statenvergadering van woensdag 31 januari besluiten de Staten of zij die aanleiding herkennen en hoe de vernieuwing tot stand moet komen.

Meer onderwerpen op de Statenagenda

Er staat meer op de agenda. De Rekenkamer Oost-Nederland doet in het rapport ‘Grip op reserves’ een aantal aanbevelingen. De Staten besluiten welke aanbevelingen zij overnemen. In een extra oordeelsvormende bijeenkomst op woensdagochtend 31 januari is de Railterminal Gelderland onderwerp van gesprek. Of dat gevolgen heeft voor de agenda van de Statenvergadering, blijkt aan het begin van de Statenvergadering.

Inwonerinspraak over andere onderwerpen

Inwoners van Gelderland kunnen bij de Open agenda inspreken op onderwerpen die niet op de agenda staan. De Open agenda vindt plaats voorafgaand aan de Statenvergadering op woensdagochtend 31 januari. Insprekers melden zich uiterlijk maandag 29 januari om 12.00 uur bij de griffie via griffie@gelderland.nl of 026 359 91 34.

Volg de Statenvergadering

Publiek kan de Statenvergadering van maandag 31 januari bijwonen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal of digitaal volgen via www.gelderland.nl/Statenlive. Via deze link zijn ook alle bijbehorende stukken te raadplegen.

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?