Voorstel: snelheid Kanaalroute naar 60 km/uur

Verlaag de snelheid op de Kanaalroute van 80 naar 60 kilometer per uur. Doe dit om een waterbedeffect te voorkomen ook op de N786 tussen Loenen en de A50. Dit is één van de voorstellen in de voortgangsrapportage Koersnota Eerbeek-Loenen om het wegennet toekomstbestendig te maken.
60 km per uur bord langs de weg
Gepubliceerd op: 27-januari-2023
Jan Markink

Oplossing voor Kanaalroute

Met dit voorstel verbeteren we de verkeersveiligheid in het gebied en zijn we een goede stap dichterbij een oplossing voor de Kanaalroute.

Jan Markink

gedeputeerde Eerbeek-Loenen 2030

Koersnota: doorgaande wegen en papierindustrie

Samen met gemeente Apeldoorn, Brummen en Rheden werken we aan een plan om de doorgaande wegen, en dan met name de routes naar de papierfabrieken, beter aan te laten sluiten op de toekomstige verkeersontwikkelingen. Deze week werd de voortgangsrapportage openbaar met daarin een eerste denkrichting voor oplossingen. Deze gaat uit van een snelheidsverlaging op een aantal hoofdwegen en niet de aanleg van nieuwe wegen.

Kanaalroute: jarenlange zorgen en discussie

Een belangrijke hoofdweg in het gebied is de Kanaalroute. Over deze weg langs het Apeldoorns Kanaal zijn al jaren veel zorgen en discussie over de verkeersveiligheid. Het voorstel is om de snelheid op de Kanaalroute in de gemeente Apeldoorn en Brummen te verlagen naar 60 kilometer per uur. Jan Markink: “Het verlagen van de snelheid op een weg is geen simpel besluit, want met een bord langs de weg ben je er niet.”

Wegen anders inrichten

Om de snelheid op de Kanaalroute daadwerkelijk naar beneden te krijgen, moet de weg anders worden ingericht. Daarvoor zijn kostbare maatregelen nodig. De komende tijd onderzoeken we welke mogelijkheden er hiervoor zijn en wat de kosten daarvan zijn. Om te voorkomen dat verkeer door de lagere snelheid een andere route gaat kiezen, stellen we ook voor om op de provinciale weg N786 tussen Loenen en de A50 de snelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur. Daarvoor zijn dan ook aanvullende maatregelen nodig.

Centrum Loenen en Eerbeek

Bij Eerbeek stellen we voor om de Coldenhovenseweg en Loubergweg te herinrichten met aparte fietspaden. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp. In het centrumgebied van Loenen wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook hier verbetert dat de verkeersveiligheid.

Programma Eerbeek-Loenen 2030

De plannen voor het wegennet zijn onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Hierin werken we samen met gemeenten, industrie en waterschap aan vestigingsklimaat voor de papierindustrie, leefbaarheid voor inwoners en duurzaamheid. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren willen we met de gemeente Brummen een verkeersplan maken voor Eerbeek. Omdat verkeer niet ophoudt bij de dorpsgrens is dit plan verbreed en zijn ook de omliggende gemeenten Rheden en Apeldoorn betrokken in een regionale verkeersvisie.

Vervolg

Komende tijd wordt de voortgangsrapportage besproken met gemeenteraden en andere belanghebbenden zoals de dorpencoalitie. Centrale vraag daarbij: zijn we op de goede weg met deze plannen? Planning is om voor de zomer een definitieve visie met bijbehorende maatregelen te hebben.