Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart.

Wij verlenen 3 soorten ontheffingen:

 • Een locatie-gebonden ontheffing voor meerdere starts en landingen op 1 vaste locatie. Dit wordt in de praktijk vooral afgegeven aan helikopterbedrijven. Deze ontheffing wordt eenmalige verleend voor maximaal 3 jaar.
 • Een locatie-gebonden ontheffing incidenteel, bijvoorbeeld bij rondvluchten tijdens evenementen met helikopters. Deze ontheffing geldt voor alle onder  "Voorwaarden" (1e punt) genoemde luchtvaartuigen. Het is bestemd voor evenementen, projecten of voor eenmalige vluchtdagen (bijvoorbeeld rondvluchten), waarvan de start- en landingslocatie en de vliegdata bekend zijn. Omdat er in dit geval sprake kan zijn van aanzienlijke aantallen vluchten en daarmee gepaard gaande geluidhinder is een goede motivering en onderbouwing van het gekozen aantal van belang.
 • Een generieke ontheffing voor maximaal 3 jaar waarbij verlenging om de 3 jaar mogelijk is. U krijgt toestemming om gedurende 12 dagen per jaar maximaal 2 starts en 2 landingen uit te voeren. De ontheffing geldt voor het gehele grondgebied van de provincie Gelderland. Er dient minimaal 1000 meter afstand tussen de gekozen terreinen te zitten.

Waar gaat het niet over?

 • Voor helikoptervluchten met een groot maatschappelijk belang, zoals traumahelikopters en helikoptervluchten voor de uitoefening van politietaken, brandpreventie en dergelijke, is geen TUG-ontheffing vereist om een bepaald terrein te gebruiken
 • Voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen (PDF 405 kB) geldt een landelijke vrijstellingsregeling. Het gaat hier om vrije ballonnen, zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen. 
 • Gemotoriseerde schermvliegtuigen (paramotors) (PDF 2,8 MB) zijn vrijgesteld van de verplichting om een luchthavenregeling (LHR) te hebben. Het gaat hier om de zogenaamde voetstarters (rugzakmotor). De gebruiker moet wel beschikken over een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van de burgemeester van de gemeente waarin de activiteiten plaatsvinden. De trikes (kar met wielen) zijn niet vrijgesteld. Vliegt men 12 dagen of minder per jaar dan moet een TUG ontheffing aangevraagd worden.
 • Voor onbemande luchtvaartuigen (drones) (PDF 2,1 MB) met een massa van ten hoogste 25 kg geldt ook een vrijstelling van de verplichting om een TUG-ontheffing aan te vragen. Een TUG-ontheffing is wél nodig als drone méér dan 25 kilo weegt maar niet meer dan 150 kilo. Meer informatie over drones vindt u op de website van de Rijksoverheid

Voorwaarden

U ontvangt een ontheffing als u voldoet aan de volgende vereisten:

 • De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn: helikopters,  gemotoriseeerde schermvliegtuigen, zweefvliegtuigen,  micro light aeroplanes (mla),  RPA’s waarvan de totale massa meer dan 25 kg maar niet meer dan 150 kg bedraagt, luchtvaartuigen die deelnemen aan een luchtvaartvertoning, watervliegtuigen, landbouwluchtvaartuigen, luchtschepen en RPA: (remotely piloted aircraft: een op afstand bestuurd luchtvaartuig)
 • de locatie waar de start en/of landing plaatsvindt ligt buiten de beschermde Gelderse natuurgebieden. De provincie verleent geen ontheffing in Natura 2000-gebieden, het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone en ook niet in de bufferzone van 300 meter daaromheen. De ligging van deze gebieden is aangegeven op deze kaart. Op deze kaart zoomt u in op het terrein waarvoor u ontheffing aanvraagt. Wanneer u al een generieke TUG-ontheffing heeft, toetst u de locaties voordat u een vlucht uitvoert
 • De locatie waar de start en/of landing plaatsvindt, ligt niet binnen een straal van 1000 meter van een andere vergunde start en/of landingslocatie. Met behulp van de kaartviewer kunt u dit controleren
 • de openbare orde en veiligheid wordt niet geschaad, naar oordeel van de burgemeester van de gemeente waar de start-/landingslocatie is gelegen.
 • plattegrond locatie terrein(en) met de specifieke locatie(s) van landen en opstijgen duidelijk ingetekend. Maak hiervoor gebruik van de kaartviewer en voeg het *txt-bestand bij

Ontheffing aanvragen

U kunt uw TUG-ontheffing aanvragen met het webformulier. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier of telefoonnummer +31 26 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze (of uw gemachtigde) door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer. 

U of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd ondertekent de aanvraag vervolgens. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

U dient ook een schriftelijk bewijs van akkoord van de gemeente aan te vragen. U kunt dit zelf bij de gemeente regelen of door de provincie laten doen. In het eerste geval zijn de legeskosten lager.

Als u een ontheffing heeft ontvangen moet u de start en/of landing melden bij de minister, de burgemeester en de provincie. Dit doet u tussen 48 uur tot 24 uur vóór de start en/of landing. Wij vragen u de start en/of landing die in het weekend of op feestdagen plaatsvinden te melden op de voorafgaande werkdag vóór 12:00 uur. Bij de melding aan de provincie moet u gebruikmaken van het webformulier 24 uursmelding luchtvaart. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. U dient (dit geldt niet voor locatiegebonden of locatiegebonden incidenteel) daarbij een plattegrond te sturen met daarop ingetekend de landings/opstijglocatie. Aan de hand van deze kaart kunt u tevens beoordelen in hoeverre de locatie is gelegen binnen 1000 meter van een andere locatie of beschermd natuurgebied.

Mocht uw vlucht(en) niet kunnen doorgaan dan kunt u met het ‘Annuleringsformulier 24 uursmelding TUG Gelderland uw eerder gedane melding voor een start en/of landing annuleren. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Wij verzoeken u dit te doen binnen 24 uur ná de dag waarvoor u een melding heeft gedaan. Deze dag wordt dan niet meegeteld als vliegdag.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Behandeling van de aanvraag

Na binnenkomst van de aanvraag ontvangt u geen ontvangstbevestiging. 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt U binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Als de aanvraag volledig is verlenen wij binnen 4 weken de ontheffing. Als u de aanvraag niet volledig heeft ingevuld wordt de termijn opgeschort.

Kosten

Als u deze ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021. De leges gelden ongeacht het al dan niet verlenen van de TUG-ontheffing.

Links

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.