Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2020-2021

Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt de Europese Unie geld beschikbaar voor het platteland. Een deel van dit geld is of komt beschikbaar voor Gelderland en wordt aangevuld met geld van de provincie (cofinanciering). Het GLB is een van de instrumenten waarmee we werken aan onze doelen voor een vitaal platteland. Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen.

Hoofddoelen van het GLB

De hoofddoelen van het GLB zijn:

  • zorgen voor een slimme, veerkrachtige en afwisselende landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen;
  • zorgen voor extra aandacht voor milieuzorg en klimaatactie om bij te dragen aan de milieu- en klimaatdoelen van de Europese Unie;
  • versterken van de sociale verbindingen in plattelandsgebieden;
  • moderniseren van de land- en tuinbouwsector door kennis te delen en te stimuleren, nieuwe ideeën (innovatie) en gebruik van computers (digitalisering) in de landbouw en de plattelandsgebieden in Europa.

Het GLB bestaat op dit moment uit 1 programma dat wordt ontwikkeld en 2 programma’s die worden uitgevoerd: het Nationaal Strategisch Plan, POP3plus en POP3.

Nationaal Strategisch Plan

In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) staat hoe Nederland het Europese geld voor het GLB van 2023 tot en met 2027 inzet. Dit plan wordt opgesteld door een programmaorganisatie waarin het Rijk, provincies en waterschappen samenwerken. Nog meer dan in de overgangsperiode gaat het om landelijk gelijke regelingen. Het NSP wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Zie ook de video over het nieuw GLB.

De focus ligt meer dan voorheen op biodiversiteit en klimaat, bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook komt er een regeling bij: de ecoregelingen. Dit houdt in dat boeren en tuinders in aanmerking komen voor vergoedingen als zij bijdragen aan maatschappelijke diensten die de markt niet vergoedt, zoals het verbeteren van klimaat, biodiversiteit, landschap/bodem en waterkwaliteit en beschikbaarheid. Bekijk een video over de ecoregelingen. Samengevat: het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Meer informatie vindt u op toekomstglb.nl.

POP3plus

POP3plus (2021 en 2022) is overgangsperiode tussen het huidige POP3-programma en de start van het nieuwe GLB (2023-2027). POP3plus wordt gefinancierd met geld uit de toekomstige GLB-periode. Nederland wil met POP3plus extra aandacht geven aan klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). De regelingen worden door het Rijk en provincies samen opgesteld, voor meer eenheid en samenwerking. Wij geven met POP3plus een extra impuls aan de beleidsdoelen voor: water, natuur, agrifood, leefomgeving en de gebiedsagenda Achterhoek. Actuele informatie vindt u op de website van het RVO en onze pagina over subsidies.

POP3

Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP32014-2020) bestaat uit meerdere subsidieregelingen, die bijdragen aan de verduurzaming van het platteland. POP3 heeft een uitloopperiode tot 2023. De subsidieregelingen worden uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Regiebureau POP en de provincie. Actuele informatie over openstellingen is te vinden op de website van het RVO en onze pagina’s over   subsidies. Voorbeelden van POP3-projecten zijn te vinden op de website van Regiebureau POP.