Stikstof Gelderland

Welkom op onze pagina over stikstof. De pagina is voorzien van uitgebreide informatie. Via onderstaande menu kan u direct uitkomen bij uw gewenste alinea.


Gelderse gebiedsgerichte aanpak stikstof

Sinds de uitspraak van 29 mei 2019 werken we hard aan oplossingen voor de stikstof problematiek in Gelderland. Ondertussen werken we ook aan diverse natuur herstel werkzaamheden.

Uitgeschreven tekst

Gedeputeerde Staten namen op 17 december 2019 een besluit over de 1e contouren van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) (PDF 401 kB). Sindsdien bouwt de provincie met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, mobiliteit, terreinbeherende organisaties, gemeenten en waterschappen hier op door. Wij kiezen daarbij voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe, de Achterhoek en de Rijntakken. Deze provinciale aanpak van de stikstofproblematiek ligt in het verlengde van de aanpak van het kabinet. Zo zorgen we ervoor dat we niet dingen dubbel doen en dat de Gelderse inspanningen ook voor Gelderland zijn. In deze video leggen we de Gelderse stikstofaanpak in het kort uit. In een provinciale verkenning (PDF 2,9 MB) van juni 2020 staan maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken, natuurgebieden te herstellen en verduurzaming te versnellen. De maatregelen moeten zorgen voor een dalende lijn in de stikstofuitstoot, sterkere natuur en duurzame economische sectoren. We rekenden de verschillende maatregelen door op effect en kosten. Op basis van daarvan hebben we met samenwerkingspartners afspraken gemaakt over de uit te voeren bron- en natuurmaatregelen in Gelderland. Deze zijn in juli 2021 vastgelegd in een uitvoeringsagenda (PDF 8,45 MB).

Veehouderijen

Een maatregel waar we ondertussen al mee van start zijn gegaan, is de vrijwillige aankoopregeling kalverhouderijen. Hiervoor is € 20 miljoen beschikbaar. Gelderse kalverboeren die geen toekomstperspectief in hun bedrijf zien, konden zich tot uiterlijk 1 december 2020 bij de provincie melden om in aanmerking te komen voor de regeling. We ontvingen 114 aanmeldingen, waarvan ongeveer een kwart aan de criteria voldoet. We zijn nu bezig met een zorgvuldige analyse die als basis dient voor vervolggesprekken. Een 2e maatregel is een innovatiebudget voor kalverboeren. Hiervoor is € 10 miljoen beschikbaar. Samenwerkingsverbanden met minimaal 1 Gelderse kalverhouder konden tussen 3 mei en 12 juli 2021 subsidie aanvragen voor een vernieuwend en duurzaam stalsysteem waarbij ook het effect van de aanpassingen wordt gemeten. Zo draagt de provincie bij aan verduurzaming van deze sector in Gelderland.

In opdracht van het Rijk voeren we ook een landelijke gerichte opkoopregeling voor veehouderijen uit. Deze verloopt in 3 tranches. In de eerste tranche is voor Gelderland ruim € 7 miljoen beschikbaar.

Natuurherstel Gelderland

De provincie werkt samen met andere overheden, landgoedeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen aan natuurherstel. Hiermee wordt de natuur weerbaarder gemaakt tegen het stikstofprobleem.

Op deze kaart staan de Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen.  In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.

Stikstof vergunningverlening Gelderland op gang krijgen

Gedeputeerde Staten stelden op 10 december 2019 aangepaste beleidsregels voor vergunningverlening vast en wijzigden deze op 23 juni, 23 september 2020 en 11 mei 2021. Met deze beleidsregels geven Gedeputeerde Staten invulling aan de wijze waarop (wel of geen) natuurvergunningen worden verleend.

Voor het realiseren van nieuwe of voor het wijzigen van bestaande activiteiten waarbij stikstof neerslaat op stikstofgevoelige natuur, is een vergunning nodig. Initiatiefnemers kunnen deze verkrijgen door aan te tonen dat de stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden niet toeneemt, bijvoorbeeld door schonere technieken te gebruiken, of door (1 van) de volgende mogelijkheden:

  • Intern salderen: Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of voor het wijzigen van een bestaande activiteit stikstofruimte nodig is, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Dat kan als een bedrijf zo wordt aangepast dat er niet meer stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld door het installeren van emissiearme technieken. Dan spreken we van intern salderen. Sinds 1 januari 2020 is voor intern salderen geen natuurvergunning nodig (Uitspraak Raad van State).
  • Extern salderen: Wanneer voor een nieuwe of voor het wijzigen van een bestaande activiteit stikstofruimte nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofactiviteitruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander. De ander mag 70% van de stikstofruimte gebruiken. Extern salderen met veehouderijen is in Gelderland voorlopig niet toegestaan. Extern salderen met andere bronnen dan veehouderijen blijft wel mogelijk. Extern salderen met agrarische bedrijven is in Gelderland nog niet toegestaan. Wel hebben Provinciale Staten op 10 november 2021 de weg vrij gemaakt om extern salderen op te gaan stellen. Hiervoor is aanpassing van de beleidsregels nodig. Zodra Gedeputeerde Staten de nieuwe beleidsregels hebben vastgesteld, maken we dat op deze plek bekend. Extern salderen met andere bronnen dan veehouderijen is wel mogelijk.
  • SSRS: Vanaf 24 maart 2020 kan voor woningbouwprojecten een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het landelijke stikstofregistratiesysteem (SSRS). U kunt hiervoor ons standaardaanvraagformulier gebruiken en in een van de opmerkingenvelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het SSRS.
  • Verleasen: Projecten die tijdelijk stikstof uitstoten, kunnen vanaf 23 september 2020 een vergunning krijgen door tijdelijk stikstofruimte van een ander te gebruiken.
  • ADC-toets: Voor activiteiten die een negatief effect op de natuur hebben, maar waarvoor geen alternatieven zijn, en sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft kan een vergunning worden aangevraagd.

Raadpleeg voor meer uitleg en informatie over de beleidsregels en het proces vergunningverlening de veelgestelde vragen of ga naar de website van BIJ12. Hier vindt u onder andere veelvoorkomende vragen, nieuwsberichten en een Helpdesk Stikstof en Natura 2000.

Geactualiseerde leefgebiedtypenkaart Rijntakken beschikbaar

De kaart die voor Natura 2000-gebied Rijntakken het stikstofgevoelig leefgebied van soorten (leefgebiedtype) weergeeft is aangepast en beschikbaar: Geactualisserde leefgebiedtypenkaart Rijntakken 2021.

Regulier agrarisch gebruikte percelen waar zeker geen leefgebiedtype aanwezig is, zijn verwijderd van de kaart. De geactualiseerde leefgebiedtypenkaart wordt gebruikt in de actualisatie van AERIUS in oktober 2021. Regulier agrarisch beheerde percelen waar geen zekerheid is over de aan- of afwezigheid van stikstofgevoelig leefgebied worden in het veldseizoen van 2021 in het veld gecontroleerd. De resultaten hiervan worden in 2022 in AERIUS verwerkt.

Vooruitlopend op de actualisatie van AERIUS in oktober 2021 waarin de verwijderde percelen zijn verwerkt zijn de wijzigingen te zien via onze provinciale webviewer. Hierbij is een onderscheid gemaakt in 3 categorieën:

  • Een perceel blijft op kaart als stikstofgevoelig leefgebied
  • Een perceel wordt verwijderd van de kaart want is geen stikstofgevoelig leefgebied
  • Een perceel wordt gecontroleerd in het veld op de aanwezigheid van stikstofgevoelig leefgebied

Deze kaart geeft enkel informatie over de status van de percelen op de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart voor Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor toetsing op stikstof in het kader van de wet Natuurbescherming is altijd een berekening met de meeste recente versie van AERIUS nodig. Zolang de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart niet is verwerkt in AERIUS kunt u als initiatiefnemer de gegevens van de geactualiseerde kaart indien nodig betrekken bij een concrete vergunningaanvraag.

Voor meer informatie zie ook de veelgestelde vragen. Voor de geactualiseerde kaarten van overige provincies en verdere achtergrondinformatie over het proces van de actualisatie van de kaarten kunt u terecht op de website van BIJ12.

Actuele beleidsregels

U kunt ook de complete set beleidsregels in 1 keer raadplegen.

Actualisatie AERIUS 15 oktober 2020

Bij vergunningaanvragen wordt een stikstofberekening gemaakt met het rekenprogramma AERIUS. Op 15 oktober 2020 is een nieuwe versie van AERIUS in werking getreden. Zowel nieuwe als liggende aanvragen moeten een berekening maken op basis van deze nieuwe versie. Uitkomsten van berekeningen met deze nieuwe versie van AERIUS kunnen afwijken van berekeningen met de voorgaande versie van AERIUS.

Naast stikstofuitstoot kunnen ook andere factoren van activiteiten een effect op natuur veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan fysieke aantasting of verstoring door licht en geluid. Mogelijk heeft u hiervoor een vergunning nodig. U leest hierover meer op onze pagina 'Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000 gebieden'.