Stikstof Gelderland

Tractor

Sinds de uitspraak van 29 mei 2019 werken we hard aan oplossingen voor de stikstof problematiek in Gelderland. Ondertussen werken we ook aan diverse natuur herstel werkzaamheden.

Gelderse gebiedsgerichte aanpak stikstof

Gedeputeerde Staten namen op 17 december 2019 een besluit over de 1e contouren van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) (PDF 401 kB). Sindsdien bouwt de provincie met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, mobiliteit, terreinbeherende organisaties, gemeenten en waterschappen hier op door. Zij kiezen daarbij voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe, de Achterhoek en de Rijntakken. Deze provinciale aanpak van de stikstofproblematiek ligt in het verlengde van de aanpak van het kabinet. Zo zorgen we ervoor dat we niet dingen dubbel doen en dat de Gelderse inspanningen ook voor Gelderland zijn. In een provinciale verkenning (PDF 2,9 MB) van juni 2020 staan maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken, natuurgebieden te herstellen en verduurzaming te versnellen. De maatregelen moeten zorgen voor een dalende lijn in de stikstofuitstoot, sterkere natuur en duurzame economische sectoren. De 2e helft van 2020 wordt gebruikt om de verschillende maatregelen door te rekenen op effect en kosten. Op basis van deze doorrekening worden met de samenwerkingspartners afspraken gemaakt over de uit te voeren bron- en natuurmaatregelen in Gelderland. Een maatregel waar we ondertussen al mee van start zijn gegaan, is de vrijwillige aankoopregeling kalverhouderijen. Gelderse kalverboeren die geen toekomstperspectief in hun bedrijf zien, kunnen zich tot uiterlijk 1 december 2020 bij de provincie melden om in aanmerking te komen voor de regeling. Op de pagina 'Vrijwillige aankoopregeling Gelderse kalverhouderijen' leest u hierover meer. Op 13 oktober 2020 stelden Gedeputeerde Staten de beleidsregels (PDF 225 kB) vast. Samen met een nog open te stellen innovatiebudget voor kalverhouderijen draagt de provincie hiermee bij aan verduurzaming van deze sector in Gelderland.

Natuurherstel Gelderland

De provincie werkt samen met andere overheden, landgoedeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen aan natuurherstel. Hiermee wordt de natuur weerbaarder gemaakt tegen het stikstofprobleem.

Het overzicht Gelderse Natuurgebieden bestaat uit Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.

Stikstof vergunningverlening Gelderland op gang krijgen

Gedeputeerde Staten stelden op 10 december 2019 aangepaste beleidsregels voor vergunningverlening vast en wijzigden deze op 23 juni en 23 september 2020. Met deze beleidsregels geven Gedeputeerde Staten invulling aan de wijze waarop (wel of geen) natuurvergunningen worden verleend.

Voor het realiseren van nieuwe of voor het wijzigen van bestaande activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, is een vergunning nodig. Initiatiefnemers kunnen deze verkrijgen door aan te tonen dat de stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden niet toeneemt, bijvoorbeeld door schonere technieken te gebruiken, of door (1 van) de volgende mogelijkheden:

  • Intern salderen: Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of voor het wijzigen van een bestaande activiteit stikstofruimte nodig is, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Dat kan als een bedrijf zo wordt aangepast dat er niet meer stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld door het installeren van emissiearme technieken. Dan spreken we van intern salderen.
  • Extern salderen: Wanneer voor een nieuwe of voor het wijzigen van een bestaande activiteit stikstofruimte nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofactiviteit binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander. De ander mag 70% van de stikstofruimte gebruiken. Extern salderen met veehouderijen is alleen toegestaan als op een bedrijf geen diercategorieën aanwezig zijn waarvoor je dier- of fosfaatrechten nodig hebt om die te kunnen houden.
  • SSRS: Vanaf 24 maart 2020 kan voor woningbouwprojecten een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het landelijke stikstofregistratiesysteem (SSRS). U kunt hiervoor ons standaardaanvraagformulier gebruiken en in een van de opmerkingenvelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het SSRS.
  • Verleasen: Projecten die tijdelijk stikstof uitstoten, kunnen vanaf 23 september 2020 een vergunning krijgen door tijdelijk stikstofruimte van een ander te gebruiken.
  • ADC-toets: Voor activiteiten die een negatief effect op de natuur hebben, maar waarvoor geen alternatieven zijn, en waarbij er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, kunnen de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Raadpleeg voor meer uitleg en informatie over de beleidsregels en het proces vergunningverlening de veelgestelde vragen of ga naar de website van BIJ12. Hier vindt u onder andere veelvoorkomende vragen, nieuwsberichten en een Helpdesk Stikstof en Natura 2000.

Actuele beleidsregels

U kunt ook de complete set beleidsregels in 1 keer raadplegen.

Actualisatie AERIUS 15 oktober 2020

Bij vergunningaanvragen wordt een stikstofberekening gemaakt met het rekenprogramma AERIUS. Van dit rekenprogramma komt binnenkort een nieuw geactualiseerde versie beschikbaar. Dat staat voorlopig gepland op 15 oktober 2020. Uitkomsten van berekeningen met deze nieuwe versie van AERIUS kunnen afwijken van berekeningen met de huidige versie van AERIUS. Voor lopende aanvragen geldt dat als er op het moment van de nieuwe release nog geen definitieve vergunning is verleend, een nieuwe berekening vereist is.

Naast stikstofuitstoot kunnen ook andere factoren van activiteiten een effect op natuur veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan fysieke aantasting of verstoring door licht en geluid. Mogelijk heeft u hiervoor een vergunning nodig. U leest hierover meer op onze pagina 'Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000 gebieden'.