Stikstof Gelderland

Tractor

Sinds de uitspraak van 29 mei 2019 werken we hard aan een oplossing voor de stikstof problematiek. Ondertussen werken we ook aan diverse natuur herstel werkzaamheden.

Stikstof vergunningverlening Gelderland op gang krijgen

Gedeputeerde Staten stelden op 10 december 2019 aangepaste beleidsregels voor vergunningverlening vast. Bedrijven die niks veranderen behouden hun vergunning. Bedrijven die wel een vergunning nodig hebben moeten zorgen dat de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden niet toeneemt. De nieuwe beleidsregels, met nieuwe voorwaarden, zorgen voor afnemende stikstofneerslag:

Geen vergunning aanwezig:

 • Vergunningen zijn weer te verkrijgen indien een aanvrager aan kan tonen uitstoot te beperken met schonere technieken of door intern of extern salderen.
 • Projecten die wel een negatief effect op de natuur hebben maar die een groot maatschappelijk belang hebben en er géén alternatieven zijn is er de ADC-toets om de effecten te compenseren.

Vergunning aanwezig:

 • Intern salderen: Bedrijf mag een bepaalde hoeveel stikstof uitstoten. Nieuwe activiteiten of bestaande activiteiten veranderen kan. De activiteiten moeten neerslag verminderen of tenminste niet meer worden. Alleen de al gerealiseerde capaciteit van de vergunning kan gebruikt worden.
 • Extern salderen: Bedrijf maakt gebruik van de vergunning van een ander bedrijf dat wordt beëindigd. Slechts 70% van de gerealiseerde capaciteit mag gebruikt worden.

De nieuwe beleidsregels traden op 13 december 2019 in werking. Raadpleeg voor meer informatie ook de website van BIJ12. Hier vindt u onder andere veelvoorkomende vragen, nieuwsberichten en een Helpdesk Stikstof en Natura 2000.

Stikstofregistratiesysteem

Wachtend tot de rijksoverheid het stikstofregistratiesysteem heeft gevuld met stikstofruimte en heeft opengesteld, kunnen nu nog geen vergunningen worden verleend die aanspraak maken op het landelijke register. Zodra meer bekend is over de openstelling, zullen wij dat op deze plek melden.

Provincie Gelderland volgt de ontwikkelingen rond het SSRS op de voet. Voor ons is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt opengesteld zodat we deze vergunningen kunnen verlenen.

Gelderse gebiedsgerichte aanpak stikstof

Gedeputeerde Staten namen op 17 december 2019 een besluit over de eerste contouren van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) (PDF 401 kB). De komende maanden bouwen zij met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, mobiliteit, gemeenten en waterschappen hier op door. Zij kozen daarbij voor een gebiedsgerichte aanpak op de Veluwe, in de Achterhoek en Rijntakken. Deze aanpak van de stikstofproblematiek is in overeenstemming met de lijn van kabinet en gezamelijke provincies. Op korte termijn komen er een aantal maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken en natuurgebieden te herstellen. De maatregelen moeten zorgen voor een dalende lijn in de stikstofuitstoot.

Natuurherstel Gelderland

De provincie werkt samen met andere overheden, landgoedeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen aan natuurherstel. Hiermee wordt de natuur weerbaarder gemaakt tegen het stikstofprobleem.

Het overzicht Gelderse Natuurgebieden bestaat uit Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.

Planning stikstof

 • april 2020
  • programmering en uitvoeringsagenda’s Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS).
 • mei 2020
  • advies Johan Remkes over lange termijn en industrie.
  • analyse Kabinet over luchtvaart en scheepvaart.

Lees verder over stikstof