Vrijwillige bedrijfsbeëindiging voor Gelderse kalverboeren

15-10-2020

Gelderse kalverboeren kunnen zich tot 1 december 2020 bij de provincie melden om in aanmerking te komen voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Dit is bedoeld voor bedrijven die die geen toekomstperspectief voor hun bedrijf meer zien. Samen met de innovatieregeling die nog gaat komen en waarvoor €10 miljoen is gereserveerd, wil de provincie hiermee bijdragen aan de verduurzaming van deze sector. Gedeputeerde Staten stelden de handelswijze voor de vrijwillige beëindiging kalverhouderijen (PDF 338 kB) op 13 oktober 2020 vast. 

Duurzame sector

De maatregel is onderdeel van de Gelderse stikstofaanpak. We willen de stikstofbelasting op kwetsbare Natura 2000-gebieden omlaag brengen en betrokken sectoren verduurzamen. Zo levert provincie Gelderland een bijdrage aan de verduurzaming van de kalverhouderij in Gelderland in de buurt van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. En verlaagt daarmee ook de stikstofuitstoot en -neerslag. We trekken voor deze maatregel € 20 miljoen uit.  

Werkwijze

De maatregel is voor:

  • Kalverhouderijen die boven een drempelwaarde komen als het gaat om stikstofbelasting op de natuur.
  • Het gehele bedrijf inclusief woning en cultuurgrond wordt aangekocht.
  • Gemengde bedrijven als de hoofdmoot van het stikstofeffect kalverhouderij is.

Als zich meer kalverhouders melden dan er budget is geven we voorrang aan bedrijven met de hoogste stikstofbelasting.   

Ontwikkelruimte voor duurzame initiatieven

Door bedrijfsbeëindiging gaat niet alleen de stikstofbelasting op de natuur omlaag, er ontstaat ook ontwikkelruimte. We brengen die ruimte onder in een Gelderse stikstofbank. Een deel gebruiken we om innovatie binnen de agrarische sector mogelijk te maken. Zo ontstaat mogelijk ruimte voor verschillende duurzame Gelderse economische en maatschappelijk initiatieven. De gronden die vrijkomen nemen we mee in de gebiedsprocessen om met partijen in het gebied te komen tot een passende invulling. 

Gelderse stikstofaanpak

De maatregelen zijn onderdeel van de Gelderse stikstof aanpak. We werken hierbij met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De maatregelen uit de stikstofaanpak moeten leiden tot:

  • Structurele verlaging van de stikstofneerslag
  • Natuurherstel
  • Verduurzaming van de sectoren
  • Mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland vlot trekken.

Daarbij is extra aandacht voor de Veluwe, het grootste natuurgebied op land van Noordwest-Europa. We vragen het Rijk om een maatwerk stikstofaanpak voor de Veluwe. De aanpak is van belang om de natuur te herstellen en de bouw en andere economische activiteiten te hervatten.

Terug naar nieuwsoverzicht