Begrotingscyclus

In de begroting staat wat de jaarlijkse plannen zijn, welke activiteiten we hiervoor uitvoeren en wat dit kost. De begroting is ingedeeld volgens de 7 kerntaken die in het coalitieakkoord staan. Provinciale Staten stellen ieder jaar de begroting van het komende jaar in november vast. In de jaarstukken staat wat er van de plannen terecht gekomen is, welke activiteiten we hebben verricht en wat het heeft gekost. Provinciale Staten stellen ieder jaar de jaarstukken van het voorgaande jaar in mei vast.  

Begroting 2019

‘We pakken door en kijken vooruit’. Dat is het motto voor de Begroting 2019. Met de Ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland stellen we de ambities voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland vast. De nadruk ligt op een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. In 2018 is het thema klimaat in Gelderland nadrukkelijk op de agenda gezet. Dit werken we uit in onze agenda Klimaat en Energie. In de Begroting 2019 stellen we u de bijbehorende aanpak voor. 2019 wordt een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de verkiezingen en de komst van een nieuw college, maar ook omdat provincie Gelderland per 1 februari 2019 een nieuwe commissaris van de Koning krijgt.

De geplande uitgaven zijn €729 miljoen. Daarvan gaat €279,6 miljoen naar wegen en openbaar vervoer, €45 miljoen naar economie, €47,3 miljoen naar ruimte en water en €100,6 miljoen naar vitaal platteland en natuur. We steken €43,8 miljoen in milieu, energie, en klimaat, €40,8 miljoen in cultuur en erfgoed en €5,7 miljoen in openbaar bestuur. Provinciale Staten behandelen op 14 november 2018 deze Begroting 2019.

De samenvatting vindt u terug in het digitale magazine Begroting op hoofdlijnen 2019.

Jaarstukken 2018 en 2017

We hebben in 2017 en 2018 op verschillende gebieden activiteiten gestimuleerd die de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Ons digitale magazine 2017 en digitale magazine 2018  geven een samenvatting. Gedetailleerde informatie over alle resultaten vindt u op begrotingscyclus Gelderland.

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

Elk jaar doorlopen Provinciale Staten dezelfde stappen in het maken en bijstellen van de begroting en voor de jaarverantwoording. Dit noemen we de begrotingscyclus. De begrotingscyclus vertaalt het coalitieakkoord naar verschillende jaren van de bestuursperiode. De cyclus bestaat uit:

  • begroting: Provinciale Staten stellen in november de begroting vast voor het komende jaar
  • voorjaarsnota: overzicht van ontwikkelingen van de begroting van het lopende jaar en vooruitblik op komende jaren. De voorjaarsnota staat in juni of juli op de agenda van Provinciale Staten
  • najaarsnota: beleidsmatige en financiële wijzigingen van de begroting op basis van actuele inzichten 
  • slotwijziging: laatste gelegenheid om actuele ontwikkelingen in de begroting van het lopende jaar te verwerken 
  • jaarstukken: ook wel beleidsrekening genoemd. Provinciale Staten behandelen jaarstukken in mei. Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar.