Begrotingscyclus

‘Niet de structuur, maar de opgave staat centraal’. Dat is ons motto voor deze bestuursperiode. De wereld laat zich nou eenmaal niet in hokjes duwen. We zien de investeringsmiddelen uit het Coalitieakkoord dan ook in het licht van de opgave. Vanuit onze portefeuilles bekijken we samen welke middelen we willen inzetten voor het realiseren van de ambities. Dat betekent dat we geen schotten tussen genoemde investeringsbedragen zien. Het gaat erom wat we willen bereiken.

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

Elk jaar doorlopen we dezelfde stappen in het plannen, sturen en verantwoorden van ons beleid. Dit noemen we de begrotingscyclus. De begrotingscyclus vertaalt het Coalitieakkoord naar de verschillende jaren van de bestuursperiode. De Gelderse begrotingscyclus bestaat uit:

 • Perspectiefnota
  Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken en kiezen de richting voor het volgende jaar. De Perspectiefnota behandelen Provinciale Staten voor het zomerreces.
 • Begroting
  In de Begroting werken we de afgesproken richting naar aanleiding van de Perspectiefnota verder uit. Provinciale Staten stellen in november de Begroting vast voor het komende jaar.
 • Najaarsnota
  In de Najaarsnota actualiseren wij de begroting van het lopende kalenderjaar op beleidsmatig en financieel vlak op basis van actuele inzichten.
 • Jaarstukken
  Provinciale Staten behandelen de jaarstukken in mei. Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar.

Begroting 2020

We zijn uit de startblokken met een nieuw college! Het vertrekpunt voor deze eerste Begroting is de Perspectiefnota 2020. Deze stelden de Staten voor het zomerreces vast. Onze koers de komende jaren is het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ De 5 ambities hierin vormen de leidraad in de uitwerking en bepalen de hoofdindeling van de Begroting. Het zijn:

 • Samen voor Gelderland
 • Gelderland wordt duurzaam
 • Gelderland blijft rijk aan natuur, landschap en cultuurhistorie
 • Gelderland werkt aan een gezonde, veilige, schone en welvarende samenleving
 • De Gelderse economie is robuust, toekomstbestendig en verbonden

Voor 2020 maakten we voor circa €749 miljoen aan plannen om aan deze doelen te werken. Deze zijn als volgt verdeeld over de ambities:

Provinciale Staten behandelen op 13 november 2019 deze Begroting 2020.

De samenvatting vindt u terug in het digitale magazine Begroting op hoofdlijnen 2020.

Jaarstukken 2018

In 2018 zijn we verder gegaan met onze plannen voor een schoner, gezonder, veiliger en welvarender provincie. Ons digitale magazine geeft een samenvatting. Gedetailleerde informatie over alle resultaten vindt u in de begrotingscyclus.

Meer informatie

Financiële begrippen