Begrotingscyclus

Niet de structuur, maar de opgave staat centraal’. Dat is ons motto voor deze bestuursperiode (2019-2023). De wereld laat zich nou eenmaal niet in hokjes duwen. We zien de investeringsbedragen uit het Coalitieakkoord dan ook in het licht van de opgave. Vanuit onze portefeuilles bekijken we samen welke middelen we willen inzetten voor het realiseren van onze ambities. Dat betekent dat de verdeling van genoemde investeringsbedragen niet vaststaat. Het gaat erom wat we willen bereiken.

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

Elk jaar doorlopen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dezelfde stappen om het Gelders beleid te plannen, sturen en verantwoorden. Dit noemen we de begrotingscyclus. In het Coalitieakkoord staat wat we in 4 jaar willen bereiken. De begrotingscyclus vertaalt dit naar de verschillende jaren van de bestuursperiode.

De Gelderse begrotingscyclus bestaat uit:

 • Perspectiefnota
  Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken en kiezen de richting voor het volgende jaar. Provinciale Staten behandelen de Perspectiefnota voor het zomerreces.
 • Begroting
  In de Begroting werken Gedeputeerde Staten de afgesproken richting verder uit. Provinciale Staten stellen in november de Begroting vast voor het komende jaar.
 • Najaarsnota
  In de Najaarsnota passen Gedeputeerde Staten de begroting van het lopende kalenderjaar aan op beleidsmatig en financieel vlak. Dit doen ze op basis van actuele inzichten.
 • Jaarstukken
  Provinciale Staten behandelen de Jaarstukken in mei. Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar.

Jaarstukken 2019

Het jaar 2019 had veel te bieden. In deze eerste Jaarstukken van de huidige coalitie blikken we terug op wat we het afgelopen jaar zijn gestart, hebben bereikt en soms hebben moeten uitstellen. Hierbij leggen we ook verantwoording af over de financiën die horen bij deze activiteiten en werkzaamheden. Wij verantwoorden in deze Jaarstukken € 739 miljoen aan lasten. Deze zijn als volgt verdeeld over de ambities:

De grafiek laat in procenten zien hoe de lasten van € 739 miljoen in 2019 over de ambities zijn verdeeld. Samen voor Gelderland 2%, Duurzaam 3%, Natuur en cultuur 19%, Gezond, veilig, schoon en welvarend 6%, Economie en mobiliteit 47 %, Mens en middelen 21% en Algemene dekkingsmiddelen 2%.

Bekijk de gehele Jaarstukken 2019. Een samenvatting van de Jaarstukken vindt u in onze digitale magazine Jaarstukken 2019 op hoofdlijnen.

Op 27 mei 2020 besluiten Provinciale Staten over de Jaarstukken 2019.

Begroting 2020

Gedeputeerde Staten legden de koers voor de periode 2019-2023 vast in het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland. De 5 ambities hierin vormen de leidraad in de uitwerking en bepalen de hoofdindeling van de Begroting. Provinciale Staten stelden de Begroting 2020 vast op 13 november 2019 vastgesteld.

De Begroting 2020 is de eerste begroting van deze coalitieperiode. Het vertrekpunt was de Perspectiefnota 2020. Provinciale Staten stelden deze op 3 juli 2019 vast. In deze Perspectiefnota bespraken Gedeputeerde Staten de belangrijke, richtinggevende voorstellen en bestuurlijke aandachtspunten voor de Begroting 2020 met Provinciale Staten. Deze zijn uitgewerkt in de Begroting 2020, samen met alle andere activiteiten en werkzaamheden die voor 2020 gepland staan.

Voor 2020 maakten Gedeputeerde Staten voor ongeveer € 749 miljoen aan plannen om aan deze doelen te werken. Deze zijn als volgt verdeeld over de ambities:

De grafiek laat in procenten zien hoe 749 miljoen euro aan plannen in 2020 over de ambities zijn verdeeld. Samen voor Gelderland 2%, Duurzaam 4%, Natuur en cultuur 19%, Gezond, veilig schoon en welvarend 6%, Economie en mobiliteite 46%, Mens en middelen 22% en Algemene dekkingsmiddelen 1%.

Bekijk de gehele Begroting 2020. Een samenvatting van de Jaarstukken vindt u in ons digitale magazine Begroting op hoofdlijnen 2020.

Meer informatie

Financiële begrippen