Begrotingscyclus

In de begroting staat wat de jaarlijkse plannen zijn, welke activiteiten we hiervoor uitvoeren en wat dit kost. De begroting is ingedeeld volgens de 7 kerntaken die in het coalitieakkoord staan. Provinciale Staten stellen ieder jaar de begroting van het komende jaar in november vast. In de jaarstukken staat wat er van de plannen terecht gekomen is, welke activiteiten we hebben verricht en wat het heeft gekost. Provinciale Staten stellen ieder jaar de jaarstukken van het voorgaande jaar in mei vast.  

Begroting 2019

‘We pakken door en kijken vooruit’. Dat is het motto voor de Begroting 2019. Met de Ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland stellen we de ambities voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland vast. De nadruk ligt op een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. In 2018 is het thema klimaat in Gelderland nadrukkelijk op de agenda gezet. Dit werken we uit in onze agenda Klimaat en Energie. In de Begroting 2019 stellen we u de bijbehorende aanpak voor. 2019 wordt een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de verkiezingen en de komst van een nieuw college, maar ook omdat provincie Gelderland per 1 februari 2019 een nieuwe commissaris van de Koning krijgt.

De geplande uitgaven zijn €729 miljoen. Daarvan gaat €279,6 miljoen naar wegen en openbaar vervoer, €45 miljoen naar economie, €47,3 miljoen naar ruimte en water en €100,6 miljoen naar vitaal platteland en natuur. We steken €43,8 miljoen in milieu, energie, en klimaat, €40,8 miljoen in cultuur en erfgoed en €5,7 miljoen in openbaar bestuur. Provinciale Staten behandelen op 14 november 2018 deze Begroting 2019.

De samenvatting vindt u terug in het digitale magazine Begroting op hoofdlijnen 2019.

Jaarstukken 2018

In 2018 zijn we verder gegaan met onze plannen voor een schoner, gezonder, veiliger en welvarender provincie. Ons digitale magazine geeft een samenvatting. Gedetailleerde informatie over alle resultaten vindt u in de begrotingscyclus.

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

Elk jaar doorlopen Provinciale Staten dezelfde stappen in het maken en bijstellen van de begroting en voor de jaarverantwoording. Dit noemen we de begrotingscyclus. De begrotingscyclus vertaalt het coalitieakkoord naar verschillende jaren van de bestuursperiode. De Gelderse begrotingscyclus bestaat uit:

  • perspectiefnota: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken en kiezen de richting voor het volgende jaar. De perspectiefnota staat in juni of juli op de agenda van Provinciale Staten
  • begroting: Provinciale Staten stellen in november de begroting vast voor het komende jaar
  • najaarsnota: beleidsmatige en financiële wijzigingen van de begroting op basis van actuele inzichten
  • jaarstukken: Provinciale Staten behandelen de jaarstukken in mei. Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar.