Begrotingscyclus

Fruitdelta Rivierenland

‘Niet de structuur, maar de opgave staat centraal’. Dat is ons motto voor deze bestuursperiode (2019-2023). De wereld laat zich nou eenmaal niet in hokjes duwen. We kennen daarom 1 programmering van activiteiten die samen de doelstellingen van het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland realiseren. Dat betekent dat de verdeling van genoemde investeringsbedragen niet vaststaat. We vliegen de opgave aan vanuit hetgeen we willen bereiken en niet vanuit de middelen.

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

Elk jaar doorlopen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dezelfde stappen om het Gelders beleid te plannen, sturen en verantwoorden. Dit noemen we de begrotingscyclus. In het Coalitieakkoord staat wat we in 4 jaar willen bereiken. De begrotingscyclus vertaalt dit naar de verschillende jaren van de bestuursperiode.

De Gelderse begrotingscyclus bestaat uit:

 • Perspectiefnota
  Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken en kiezen de richting voor het volgende jaar. Provinciale Staten behandelen de Perspectiefnota voor het zomerreces.
 • Begroting
  In de Begroting werken Gedeputeerde Staten de afgesproken richting verder uit. Provinciale Staten stellen in november de Begroting vast voor het komende jaar.
 • Najaarsnota
  In de Najaarsnota passen Gedeputeerde Staten de begroting van het lopende kalenderjaar aan op beleidsmatig en financieel vlak. Dit doen ze op basis van actuele inzichten.
 • Jaarstukken
  Provinciale Staten behandelen de Jaarstukken in mei. Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar.

Begroting 2022

Gelderland veert op! Nu de grootste impact van de coronapandemie achter de rug lijkt, kunnen we weer vooruitkijken. De economie groeit stevig en de samenleving gaat steeds meer open. Ook al is het virus niet weg, we vinden manieren om ermee om te gaan.

We willen in 2022 met volle kracht doorwerken aan onze ambities. De grote maatschappelijke en urgente opgaven in de samenleving vragen onze aandacht en inzet. Halverwege deze bestuursperiode maakten we de balans op in de Midterm Review (MTR). In deze tussenbalans keken we terug: wat hebben we in de eerste helft van deze bestuursperiode bereikt? Ook keken we vooruit. Samen met Provinciale Staten bepaalden we wat we de 2e helft van deze bestuursperiode gaan doen. Bij deze keuzes gebruikten we de adviezen en suggesties van onze inwoners en partners. We stropen nu de mouwen op om de gezamenlijke ambities verder te realiseren. Het centrale thema voor deze Begroting is daarom werk in uitvoering.

In onderstaand overzicht ziet u waar in 2022 onze inkomsten vandaan komen en waar we ons geld aan uit gaan geven.

Bij de behandeling van de Begroting 2021 hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten afgesproken om samen de Planning en Control-documenten te verbeteren. Provinciale Staten willen dat de begroting beter leesbaar is: begrijpelijke teksten en een overzichtelijke digitale omgeving. Kernwoorden voor de leesbaarheid zijn: concreet, compact en transparant. De doelen zijn het uitgangspunt en de inzet en middelen zijn aan deze doelen gekoppeld. Het resultaat hiervan ziet u in deze Begroting. We maakten 2 filmpjes over de digitale omgeving, waarin we kort uitleggen hoe deze het best kan worden gebruikt. Het filmpje Planning en control- documenten laat zien waar u deze documenten kunt vinden en hoe u ze makkelijk gebruikt. Het filmpje Introductie Begroting laat zien hoe u door de verschillende onderdelen van de Begroting kunt navigeren.  

Bekijk de Begroting 2022. Op 10 november 2021 stelden Provinciale Staten de Begroting 2022 vast.

Jaarstukken 2020

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de COVID-19 pandemie. Ondanks deze moeilijke omstandigheden is er het afgelopen jaar veel bereikt. In deze Jaarstukken blikken we terug op wat we in 2020 zijn gestart, hebben bereikt en soms hebben moeten uitstellen. Hierbij leggen we ook verantwoording af over de financiën die horen bij deze activiteiten en werkzaamheden. 

In onderstaand overzicht ziet u waar in 2020 onze inkomsten vandaan kwamen en waar we ons geld aan hebben uitgegeven.

Bekijk de Jaarstukken 2020. Een samenvatting van de Jaarstukken vindt u in onze digitale magazine Jaarstukken 2020 op hoofdlijnen.

Op 9 juni 2021 hebben Provinciale Staten de Jaarstukken 2020 vastgesteld.

Begroting 2021

We gaan een spannend en uitdagend jaar tegemoet. De Gelderse economie en samenleving hebben het zwaar te verduren door de recessie en de coronapandemie. Ongekende omstandigheden waar we begin 2020 nog geen rekening mee hielden. Ook in 2021 heeft dit een flinke impact op ons allemaal. Hoe spannend en uitdagend dit ook is, we willen vooruit kijken naar de toekomst.

Het vertrekpunt was de Perspectiefnota 2021. Provinciale Staten stelden deze op 7 juli 2020 vast. In deze Perspectiefnota bespraken Gedeputeerde Staten de belangrijke, richtinggevende voorstellen en bestuurlijke aandachtspunten voor de Begroting 2021 met Provinciale Staten. Deze zijn uitgewerkt in de Begroting 2021, samen met alle andere activiteiten en werkzaamheden die voor 2021 gepland staan.

In onderstaand overzicht ziet u waar in 2021 onze inkomsten vandaan komen en waar we ons geld aan uit gaan geven.

Financieel overzicht 2019

Bekijk de gehele Begroting 2021. Een samenvatting van de Begroting vindt u in ons digitale magazine Begroting op hoofdlijnen 2021. Op 11 november 2020 hebben Provinciale Staten de Begroting 2021 vastgesteld.