Stelkampsveld (Natura 2000) bij Borculo

Tussen Barchem en Borculo ligt Stelkampsveld, een afwisselend gebied van essen, graslanden, houtwallen, bosjes en heiden met vennen. Om de bijzondere natuur te behouden is Stelkampsveld aangewezen als Natura 2000-gebied.

Zeldzame bloemen en planten beschermen

Het gaat helaas niet goed met de beschermde planten- en diersoorten in het gebied. Dat komt doordat de leefgebieden te klein zijn, de lucht te zuur is en de grond te droog en te voedselrijk. Om de natuur weerbaarder te maken, is het nodig om de verdroging tegen te gaan en de bloemrijke vochtige graslanden en heidegebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Zo kunnen we de zeldzame planten, zoals gevlekte orchis, klokjesgentiaan, parnassia en wolfsklauwmos beschermen.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het vastgestelde beheerplan Natura 2000 Stelkampsveld (PDF 7,5 MB) en in de Bijlage bij Natura 2000-beheerplan Stelkampsveld (PDF 8 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze verplichte maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor Stelkampsveld. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

kruidenrijk grasland in Stelkampsveld

Eerste deel werkzaamheden

De eerste werkzaamheden zijn eind 2019 en in 2020 uitgevoerd. Er is op verschillende plekken ongeveer 15,7 hectare overwegend naaldbos gekapt. Hiermee wordt voorkomen dat het gebied verdroogt. Bovendien is de ondergrond van deze plekken geschikt voor uitbreiding van het heischraal grasland en vochtige en droge heide. Dit is bijzondere natuur met kleurrijke bloemen en komt voor op overgangen van voedselrijke naar voedselarme gronden. We hebben ook verbindingen gemaakt tussen de bloemrijke graslanden en tussen de heideterreinen. Zo kunnen zeldzame libellen, vlinders en andere insecten van het ene naar het andere leefgebied vliegen. Dat is van levensbelang, omdat ze zo hun soortgenoten kunnen vinden voor paring. Langs de paden zijn stroken bomen blijven staan. Bomengroepen met nesten waar vogels naar terugkeren (zoals roofvogels vaak doen), zijn gespaard. En ook waardevolle bomen en jeneverbesstruiken zijn blijven staan. Staatsbosbeheer  plant de hectares bos die hier is gekapt terug op Landgoed Slangenburg bij Doetinchem.

Tweede deel werkzaamheden

Het tweede deel van het werk is eind februari 2021 gestart en duurt naar verwachting tot eind 2021. We gaan de voedselrijke bovengrond afgraven. Daarmee dringen we de negatieve invloed van stikstof terug en kan de natuur herstellen. Verspreid over het gebied moeten we bomen en struiken verwijderen, onder andere voor het herstellen van vennen en het oorspronkelijke kampenlandschap. Op andere plekken planten we weer bomen en struiken terug. We maken sloten ondieper of dempen deze en gaan landbouwpercelen ophogen. Er komt een plankenpad en uitzichtpunt op het meest kwetsbare deel van het gebied. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, nemen we maatregelen om het grondwaterpeil te verhogen. Dit is nodig om het natuurgebied natter te maken. We planten buiten het kerngebied van Stelkampsveld weer een aantal singels en bosjes. 

Gevolgen voor omwonenden

Het is op sommige plekken nodig dat landbouwgrond natuur wordt. Door kavelruil en boerderijverplaatsing zijn deze gronden hiervoor beschikbaar gekomen. De voorbereiding en uitvoering van de herstelmaatregelen voor natuur gebeuren in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs in het gebied. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap brengt ook in beeld of er schade kan ontstaan aan gebouwen en kelders als gevolg van de verhoging van de grondwaterstand. De schade die ontstaat wordt vergoed.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij Stelkampsveld kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Procedures en planning

De plannen voor Stelkampsveld zijn een uitwerking van het vastgestelde Natura 2000-beheerplan en de gebiedsanalyse. De uitvoering van de maatregelen is opgedeeld in twee fases. De maatregelen moeten uiterlijk begin 2022 zijn uitgevoerd. 

Provinciaal inpassingsplan vastgesteld

Voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is in 2018 een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Dit is een herziening van het bestemmingsplan die noodzakelijk is voor het uitvoeren van Natura 2000-herstelmaatregelen uit het beheerplan Stelkampsveld. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof en fosfaat op de natuur te verminderen. Daarnaast garandeert het inpassingsplan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied.

Betrokken organisaties in Stelkampsveld

Stelkampsveld is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en een aantal particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstelmaatregelen voor natuur en het Natura 2000-beheerplan. We hebben afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel om deze maatregelen uit te voeren. Een bestuurlijke begeleidingsgroep, met vertegenwoordigers van bovenstaande partijen, LTO Noord en gemeenten Berkelland en Lochem, werkt aan structuurverbetering van de landbouw, landschapsherstel, recreatie en communicatie met omwonenden. 

Impressie toekomstig natuurgebied

Bent u benieuwd hoe het Natura 2000-gebied er uit komt te zien? Bekijk dan de 3D-visualisatie van Stelkampsveld

Documenten

Nieuwsbrief

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Stelkamsveld en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.