Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veel gestelde vragen over windpark Horst en Telgt.

Veelgestelde vragen

Provincie is bevoegd gezag op basis van de Elektriciteitswet. Het bevoegd gezag was, zoals gebruikelijk, overgedragen aan de gemeenten. In dit geval hebben de gemeenten Ermelo en Puttengevraagd of de provincie het bevoegd gezag wil blijven omdat het project in twee gemeenten valt. Daarnaast speelt de aanwezigheid van de Wespendief een rol. De provincie is bevoegd gezag voor de bescherming van deze roofvogel. Bij de overweging om onze regierol te nemen speelt ook een rol dat het zoekgebied voor dit windpark in de RES 1.0 is aangewezen. Initiatiefnemers hebben zich al ingespannen om belanghebbenden bij het proces te betrekken en hebben draagvlak gezocht. 

De locatie voor windpark Horst en Telgt is een van de weinige plekken in deze regio waar een windpark zou kunnen komen. Zeker in de regio Noord-Veluwe. Dat komt omdat we ook de zorg hebben voor een sterke en stevige natuur. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een grote bijdrage aan. In de Regionale Energiestrategieën is nu scheve verhouding tussen zon- en windenergie. Die verhouding moet beter om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening stabiel blijft. 

Prowind en Energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben de afgelopen jaren omwonenden en belanghebbenden actief betrokken bij de plannen tijdens (online) bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en via de website. Dit is gedaan op basis van drie stappen:

  • De inwoners krijgen informatie over alles wat met het windpark te maken heeft zodat ze inhoudelijk mee kunnen denken én praten.  
  • Het vergroten van begrip voor duurzame energie en de locatie. 
  • Met inhoudelijke kennis en begrip kan op basis van informeren, niet-bindend advies en bindend advies de omgeving betrokken worden.

Ook wij hechten aan een goede relatie met de omgeving en dat er een plan komt waar zoveel mogelijk mensen ja tegen zeggen of tenminste begrip hebben voor de keuzes die we als overheid maken voor de samenleving. Dit doen we samen met de gemeenten Ermelo en Putten en in samenspraak met de initiatiefnemers. We stellen hiervoor een participatieplan op. U kunt dit vinden op de website. Daarnaast zijn er ook wettelijke mogelijkheden om invloed uit te oefenen door een zienswijze of door beroep in te stellen.

De wespendief is een roofvogel op de Veluwe waarvoor we speciale zorg hebben. De natuur op de Veluwe staat er niet goed voor. Tegelijkertijd moeten we overschakelen naar duurzame energie uit wind en zon. Uit onderzoek blijkt dat deze 2 doelen niet goed samengaan in het gebied. Toch willen we ook in dit gebied kijken wat er wel kan, omdat windturbines echt hard nodig zijn. Een beter klimaat is ook goed voor de natuur én de Wespendief op termijn.

In december 2022 heeft de provincie een besluit genomen over windparken rond de (natura 2000) Veluwe. Het besluit houdt onder andere in dat er ruimte wordt gezien voor 1 à 2 windparken in de zone van 8 km rondom de Veluwe. Windpark Horst en Telgt is één van deze twee parken. Begin 2023 kijkt de provincie hoe de beperkte ruimte voor windenergie rondom de Veluwe het best benut kan worden op deze locatie en nog een andere locatie (waarschijnlijk windpark Midden-Betuwe). Dit kan gevolgen hebben voor de opstelling van windpark Horst en Telgt. 

De Raad van State heeft bepaald (Nevele-arrest) dat het Rijk milieuonderzoek moet doen en specifieke normen moet opstellen voor windparken in Nederland. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het Rijk  bereidt dit nu voor. Het duurt nog ongeveer een jaar voordat dit af is. Tot die tijd kan een bevoegd gezag (provincie of gemeente) ook zelf normen vaststellen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaald. We stellen dus zelf de normen vast voor deze locatie, tenzij het Rijk eerder klaar is. 

De klimaatcrisis is steeds meer zichtbaar en merkbaar. Uitstel kan niet meer. We moeten nu alles doen wat we kunnen met de kennis van nu om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zijn ook internationaal en nationaal de afspraken. Daarom mogen we ook terwijl het Rijk onderzoek doet zelf normen vaststellen. Dat doen we zorgvuldig én het heeft ook voordelen. De normen passen dan precies bij deze locatie. 

Het klimaat verandert sneller dan we ooit hadden gedacht. De invloed daarvan op ons dagelijks leven is enorm groot. Internationaal, nationaal én provinciaal hebben we afspraken gemaakt om de effecten zoveel mogelijk te verminderen. Overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is hier een belangrijk onderdeel van. Zon- en windenergie zijn nu de best beschikbare technieken. Daarom moeten we nu alles op alles zetten om windparken te realiseren die in 2030 ook echt draaien. Er worden inmiddels heel veel windturbines op zee gebouwd. Ook dit heeft impact op de natuur en leefomgeving. We kunnen dus niet alles daar realiseren. Ook de kosten daarvan zijn enorm hoog. Op land moeten we ook zorgen dat er elektriciteit dicht bij huis wordt opgewekt. Dat heeft te maken met stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en de maatschappelijke kosten. De elektriciteit die nu op zee wordt opgewekt is vooral bedoeld voor de industrie. 

Een windpark stoot geen stikstof uit als de turbines staan en het park in werking is. Bij de aanleg van een windpark komt wel tijdelijk stikstof vrij. Tot 2 november 2022 was voor deze tijdelijke uitstoot een bouwvrijstelling van toepassing. Deze bouwvrijstelling hield in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de bouw geen vergunning nodig was.
De Raad van State oordeelde op 2 november 2022 dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. De Raad van State vindt deze vrijstelling niet juist, omdat het niet uit te sluiten is dat de natuur hierdoor schade oploopt. De bouwvrijstelling voldoet daarmee niet aan het Europees natuurbeschermingsrecht.

Voor windpark Horst en Telgt betekent deze uitspraak dat we de tijdelijke stikstofuitstoot van de aanlegfase in beeld moeten brengen. Uit de beoordeling van mogelijke effecten van deze stikstoftoename kan blijken dat maatregelen nodig zijn om de tijdelijke stikstofuitstoot teniet te doen. Een mogelijkheid is salderen. Dat is een overeenkomst voor het tijdelijk laten afnemen van stikstofuitstoot van de ene activiteit, die opweegt tegen de tijdelijke toename van een andere activiteit (in dit geval de bouw van het windpark). De berekeningen van de tijdelijke stikstoftoename in de bouwfase zijn onderdeel van de milieuonderzoeken. De maatregelen werken we uit in de volgende fase, na vaststelling van het voorkeursalternatief.