Samen d’ran voor duurzame energie

18-6-2020 Zonnepanelen op dak

Regio Achterhoek publiceerde op 16 juni 2020 haar concept-Regionale Energiestrategie (RES). De regio streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur duurzame energie. Alle 6 Gelderse regio’s hebben nu hun concept-RES gepubliceerd. Samen willen ze ongeveer 6 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie opwekken met zonneparken en windmolens op land. De Nederlandse doelstelling is 35 TWh. Gedeputeerde Staten besluiten op 30 juni 2020 over de concept-RES’en van regio Achterhoek en regio Arnhem Nijmegen. Eind mei stelden zij de concept-RES’en van de andere 4 regio’s vast.

Samen d’ran

De voorkeur van de gemeenten in de Achterhoek gaat uit naar de opwek van zonne-energie door zonnepanelen op daken. Zo worden zonneparken in het buitengebied zoveel mogelijk beperkt. Gemeenten stelden al kaders voor het opwekken van duurzame energie. Inwoners zijn hierbij betrokken. Dit bestaande beleid vormde het uitgangspunt voor de concept-RES en is aangevuld met opgedane inzichten tijdens enkele regionale bijeenkomsten voor belanghebbenden. In de Achterhoek wordt onder het motto ‘samen d’ran’ al langer gewerkt aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De start hiervoor was het Akkoord van Groenlo in 2009, dat de afgelopen jaren leidde totn regionaal en gemeentelijk beleid.

Lokaal energienet en duurzame thema’s

Net als andere regio’s houdt Regio Achterhoek bij de uitvoering van de plannen zoveel mogelijk rekening met de capaciteit van het lokale energienet. Waar mogelijk koppelt de regio de opwek van duurzame energie aan duurzame en maatschappelijke thema’s zoals een leefbaar en vitaal platteland, natuurontwikkeling en droogte tegengaan. In de concept-RES staat ook de Regionale Structuur Warmte (RSW). Deze beschrijft de beschikbare warmtebronnen en hoe deze benut kunnen worden.

Naar definitieve RES 1.0

De concept-RES wordt het komende jaar ontwikkeld tot een definitieve RES 1.0. Daaraan voorafgaand komen er in de Achterhoek regionale bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers. Samen verkennen zij kansrijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Bijeenkomsten voor inwoners worden afgestemd met gemeenten.   

Besluitvorming

Gedeputeerde Staten besluiten op 30 juni 2020 over de concept-RES’en van regio Achterhoek en regio Arnhem Nijmegen. Al eerder besloten zij over de concept-RES’en van Fruitdelta Rivierenland, Cleantech Regio, Foodvalley en regio Noord-Veluwe. Uiterlijk 1 oktober 2020 worden de vastgestelde concept-RES’en voorgelegd aan het Nationaal Programma RES en Planbureau voor de leefomgeving. Op 1 juli 2021 moeten alle 30 regio’s in Nederland een definitieve RES 1.0 indienen.

Informatie

Meer informatie over de gepubliceerde concept-RES’en is te vinden op de websites van de regio’s:  

Alle informatie over de Regionale Energie Strategieën en de warmtetransitie vindt u Nationaal Programma Regionale-Energiestrategie.

Terug naar nieuwsoverzicht