N832: Well - Gameren

We voeren groot onderhoud uit aan de N832 tussen Well en Gameren. In september 2021 voerden we asfaltonderhoud uit aan de rijbaan en het fietspad van de Molenveldweg (N832) tussen Gameren en Kerkwijk. De tweede fase van het groot onderhoud voeren we op een later moment uit. Dat vindt plaats op de N832 tussen Kerkwijk en Well. Daarbij verbreden we een deel van het bestaande vrijliggende fietspad en leggen we een nieuw vrijliggend fietspad aan. De werkzaamheden combineren we met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden Kerkwijk – Well  

Tijdens de tweede fase van het groot onderhoud werken we aan de N832 (Walderweg, Molenachterdijk, Weigraaf) vanaf de rotonde in Kerkwijk tot aan de N831 bij Well. Naast het asfaltonderhoud willen we het bestaande fietspad tussen de rotonde in Kerkwijk tot aan de Uilecotenweg verbreden. Ook willen we een nieuw vrijliggend fietspad aanleggen tussen de kruispunten Bernseweg/Weigraaf en Molen Achterdijk-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel. Het vrijliggend fietspad zorgt voor een veiliger en aantrekkelijke fietsverbinding.

We delen de werkzaamheden op in 2 fases omdat we voor het vrijliggend fietspad een provinciaal inpassingsplan nodig hebben. 

Verkeersveiligheid

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen de Maas-Waalweg doortrekken naar de Molen Achterdijk/Weigraaf. De realisatie hiervan is waarschijnlijk begin 2022. Daardoor komt er meer verkeer op de N832 en is het nodig deze provinciale weg verkeersveiliger te maken. Dat doen we door de aanleg en verbreding van het vrijliggend fietspad.

Inpassingsplan voor vrijliggend fietspad

De plannen voor het vrijliggend fietspad staan in een Inpassingsplan (een ‘provinciaal bestemmingsplan’). Dit inpassingsplan is nodig om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. Meer informatie over het inpassingsplan staat onderaan deze pagina. Als het inpassingsplan is goedgekeurd door de Raad van State (waarschijnlijk najaar 2021), kunnen we beginnen met de voorbereidingen. 

In mei en juni 2020 kon iedereen reageren op het ontwerp-inpassingsplan. We kregen daarop 3 reacties (ook wel zienswijzen genoemd). Deze zienswijzen leidden niet tot aanpassingen in het ontwerp-inpassingsplan. Gedeputeerde Staten van Gelderland stuurden het definitieve inpassingsplan op 15 september 2020 naar Provinciale Staten. Provinciale Staten stelden het definitieve inpassingsplan vast op 28 oktober 2020. In november en december 2020 lag het definitieve inpassingsplan 6 weken ter inzage. Tegen het inpassingsplan is beroep aangetekend. 
Op maandag 13 september was de zitting bij de Raad van State over dit beroep. Over uiterlijk 6 weken volgt de uitspraak van Raad van State.

Ontwerp verkeersbesluit

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het inpassingsplan lag ook het ontwerp verkeersbesluit ter inzage. Daarin staan beslissingen om bijvoorbeeld bepaalde verkeerstekens te plaatsen, te wijzigen of in te trekken. Of om bepaalde maatregelen te treffen, zoals in dit geval de aanleg van een vrijliggend fietspad. Deze beslissingen volgen uit de maatregelen voor het groot onderhoud. Op het ontwerp verkeersbesluit ontvingen wij geen zienswijzen.  

Planning

  • in 2021 doet de Raad van State uitspraak in het beroep tegen het inpassingsplan
  • naar verwachting voeren we in 2022 of 2023 de werkzaamheden uit aan de N832 tussen Kerkwijk – Well

  Deze planning is een inschatting en kan nog wijzigen.  

Documenten 

Provinciaal inpassingsplan

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd van – in dit geval – een fietspad. Het inpassingsplan bestaat uit 4 onderdelen:

  1. In de Toelichting is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hierin leest u onder andere het doel van het plan (waarom leggen we het fietspad aan), het relevante beleid, de beschrijving van het gebied en uitkomsten van het onderzoek naar omgevingsaspecten zoals geluid, flora en fauna.
  2. Op de Verbeelding vindt u de kaart van het gebied en de plek waar het fietspad komt, hier ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan.
  3. In de Regels geven we aan wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om een fietspad en mag er bijvoorbeeld geen huis gebouwd worden.
  4. De Bijlagen bevatten verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het inpassingsplan. Zo is er een landschapsplan gemaakt, is er ecologisch onderzoek uitgevoerd en hier vindt u het ontwerp van het fietspad.

Het definitieve inpassingsplan kunt u lezen via de website van ruimtelijke plannen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.