N832: Well - Gameren

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Daarbij leggen we een vrijliggend fietspad aan en verbreden we een deel van het bestaande vrijliggende fietspad. Dit vrijliggende fietspad hebben we vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). De werkzaamheden combineren we met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen de Maas-Waalweg doortrekken naar de Molenachterdijk/Weigraaf. Naar verwachting gebeurt dat in 2020-2021. Daardoor komt er meer verkeer op de N832 en is het nodig deze provinciale weg verkeersveiliger te maken. Dat doen we door de bovengenoemde aanleg en verbreding van het fietspad.

Plannen online beschikbaar

In mei en juni 2020 kon iedereen reageren op het ontwerp-inpassingsplan. We hebben 3 reacties (ook wel zienswijzen genoemd) gekregen. De zienswijzen gaan in op de noodzaak van een fietspad, het verleggen van de sloot en de grond die hiervoor nodig is. Van alle 3 de indieners is grond nodig voor dit project.

De zienswijzen leiden niet tot aanpassingen in het inpassingsplan. We blijven in gesprek met deze grondeigenaren, met als doel overeenstemming te bereiken over de grondaankoop.

Gedeputeerde Staten van Gelderland stuurden het definitieve inpassingsplan op 15 september 2020 door naar Provinciale Staten. Provinciale Staten bespreken het plan waarschijnlijk in oktober 2020 en beslissen dan of we het uit gaan voeren. De documenten die hierbij horen, vindt u onder het kopje ‘Onderdelen provinciaal inpassingplan’.

Vervolg

Na de besluitvorming leggen we het inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-inpassingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Planning

  • in oktober 2020: besluit Provinciale Staten over inpassingsplan
  • waarschijnlijk kan er in november 2020 beroep worden aangetekend bij de Raad van State
  • in 2020-2021 selecteren we een aannemer die het werk uitvoert
  • in 2021-2022 voeren we de werkzaamheden uit

Bovenstaande planning is een inschatting van het verloop. We passen de planning aan zodra we de definitieve data weten.

Documenten

Provinciaal inpassingsplan

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd van – in dit geval – een fietspad. Het inpassingsplan bestaat uit 4 onderdelen.

  1. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd van – in dit geval – een fietspad. Het inpassingsplan bestaat uit 4 onderdelen. In de Toelichting is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hierin leest u onder andere het doel van het plan (waarom leggen we het fietspad aan), het relevante beleid, de beschrijving van het gebied en uitkomsten van het onderzoek naar omgevingsaspecten zoals geluid en flora en fauna.
  2. Op de Verbeelding vindt u de kaart van het gebied en de plek waar het fietspad komt, hier ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan.
  3. In de Regels geven we aan wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om een fietspad en mag er bijvoorbeeld geen huis gebouwd worden. De Bijlagen bevatten verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het inpassingsplan. Zo is er een landschapsplan gemaakt, is er ecologisch onderzoek uitgevoerd en hier vindt u het ontwerp van het fietspad.

Er is ook een zienswijzennota. Deze publiceren we na het besluit van Provinciale Staten op een aparte website. De link naar de zienswijzennota plaatsen we dan op deze webpagina. .

Contact

Wilt u de zienswijzennota nu al zien? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.