N832: Well - Gameren

In 2021 en 2022 staat groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Daarbij leggen we een vrijliggend fietspad aan en verbreden we een deel van het bestaande vrijliggende fietspad. De werkzaamheden combineren we met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen de Maas-Waalweg doortrekken naar de Molen Achterdijk/Weigraaf. Naar verwachting gebeurt dat in 2020-2021. Daardoor komt er meer verkeer op de N832 en is het nodig deze provinciale weg verkeersveiliger te maken. Dat doen we door de aanleg en verbreding van het vrijliggend fietspad.

Het fietspad

Tussen de kruispunten Bernseweg-Weigraaf en Molen Achterdijk-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel komt een nieuw vrijliggend fietspad. Ook verbreden we het bestaande vrijliggende fietspad vanaf de Uilecotenweg tot aan de rotonde in Kerkwijk. Dit ligt gedeeltelijk in de gemeente Maasdriel en deels in de gemeente Zaltbommel. Het vrijliggend fietspad zorgt voor een veiligere en aantrekkelijke fietsverbinding.

Van ontwerp naar definitief inpassingsplan

De plannen voor het vrijliggende fietspad staan in een Inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). Dit inpassingsplan is nodig om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. In mei en juni 2020 kon iedereen reageren op het ontwerp-inpassingsplan. We kregen daarop 3 reacties (ook wel zienswijzen genoemd). Deze zienswijzen leidden niet tot aanpassingen in het ontwerp-inpassingsplan. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland stuurden het definitieve inpassingsplan op 15 september 2020 naar Provinciale Staten. Provinciale Staten stelden het definitieve inpassingsplan vast op 28 oktober 2020.

In november en december 2020 lag het definitieve inpassingsplan 6 weken ter inzage. Daartegen is beroep aangetekend. Waarschijnlijk doet de Raad van State daar in 2021 een uitspraak over.

Ontwerp verkeersbesluit

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het inpassingsplan lag ook het ontwerp verkeersbesluit ter inzage. Daarin staan beslissingen om bijvoorbeeld bepaalde verkeerstekens te plaatsen, te wijzigen of in te trekken. Of om bepaalde maatregelen te treffen, zoals in dit geval de aanleg van een vrijliggend fietspad. Deze beslissingen volgen uit de maatregelen voor het groot onderhoud. Op het ontwerp verkeersbesluit ontvingen wij geen zienswijzen.  

Planning

De aanleg en de verbreding van het vrijliggend fietspad vinden in en ten zuiden van Kerkwijk plaats. Op het weggedeelte ten noorden van Kerkwijk voeren we alleen onderhoud uit aan de verhardingen. Dit onderhoud voeren we in 2021 uit. Zodra hiervan een aannemer en een concrete planning bekend zijn, vermelden we dat op deze website en informeren we de belanghebbenden.
De planning voor het weggedeelte in en ten zuiden van Kerkwijk is afhankelijk van de Raad van State. Die doet eerst uitspraak in het beroep tegen het inpassingsplan voor het vrijliggend fietspad. Voorlopig gaan we van de onderstaande planning uit:

  • in 2021 doet de Raad van State uitspraak in het beroep tegen het inpassingsplan
  • in 2021 selecteren we een aannemer die het werk uitvoert
  • naar verwachting in 2022 voeren we de werkzaamheden uit

 We passen de planning aan zodra we de definitieve data weten. 

Documenten 

Provinciaal inpassingsplan

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd van – in dit geval – een fietspad. Het inpassingsplan bestaat uit 4 onderdelen:

  1. In de Toelichting is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hierin leest u onder andere het doel van het plan (waarom leggen we het fietspad aan), het relevante beleid, de beschrijving van het gebied en uitkomsten van het onderzoek naar omgevingsaspecten zoals geluid, flora en fauna.
  2. Op de Verbeelding vindt u de kaart van het gebied en de plek waar het fietspad komt, hier ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan.
  3. In de Regels geven we aan wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om een fietspad en mag er bijvoorbeeld geen huis gebouwd worden.
  4. De Bijlagen bevatten verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het inpassingsplan. Zo is er een landschapsplan gemaakt, is er ecologisch onderzoek uitgevoerd en hier vindt u het ontwerp van het fietspad.

Het definitieve inpassingsplan kunt u lezen via de website van ruimtelijke plannen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.