MIT Haalbaarheidsproject MKB

Wilt u duurzaam innoveren in de sectoren Agri en Food, Life Sciences en Health, High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT, Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen? Dan kunt u vanaf 9 april 2019 om 9.00 uur subsidie aanvragen.

De subsidie ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties.

Wilt u innoveren in een andere sector? Hiervoor is een landelijk vangnet, informatie hierover vindt u op www.rvo.nl.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een innovatief haalbaarheidsproject. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 6.12 (Haalbaarheidsprojecten MKB) van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (PDF 46 kb). Let op: deze regels worden op 20 maart ter goedkeuring voorgedragen aan Gedeputeerde Staten. Vanaf dat moment zijn de regels definitief.

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject als deze niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PDF 1,8 MB) . U kunt maar voor één project subsidie aanvragen. De maximale subsidie bedraagt € 20.000. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 1.120.000.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie vanaf 9 april om 9.00 uur aanvragen. Voor een goede voorbereiding kunt u alvast naar het aanvraagformulier gaan. Deze kan worden bekeken en ingevuld. Deze kunt u vervolgens opslaan en op 9 april indienen.

Wij verwachten op dag 1 het beschikbare subsidieplafond ruimschoots bereikt te hebben. Indien dit het geval is zullen wij gaan loten om de rangorde te bepalen. Het is dus niet van belang om direct om 09.00 uur de aanvraag in te dienen, alle projecten die op 9 april tussen 09.00 en 24.00 uur worden ingediend maken evenveel kans.

U kunt zich alvast op uw aanvraag voorbereiden. Zo hebben wij als hulpmiddel de Checklist verplichte bijlagen (PDF 123 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen zijn opgenomen. 

Verder kunt u alvast het Format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject (Word 124 kB) downloaden. Uw aanvraag - en ook dit format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject - kunt u pas vanaf 9 april 9.00 uur indienen. Let op: dit format is een verplicht format. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

MIT en de Wet Bibob

Binnen de regeling ‘MIT - haalbaarheidsonderzoeken MKB’ zal de provincie op basis van een steekproef een aantal projecten onderzoeken op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten.

Dit zal verlopen via een door ons verstrekt Bibob vragenformulier dat u verplicht bent naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen. Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld open bronnen, politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is van een integere partij? Dan kunnen we besluiten geen subsidie te verlenen of een reeds verleende subsidie in te trekken. Wij wijzen u in dit kader op de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob bij subsidies alsmede de Wet Bibob. Op onze site vindt u meer informatie over het Bibob-onderzoek.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.