Verklaring van geen bedenkingen Natura 2000-gebied

Vraagt u een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig? Dan hoeft u alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. De vergunning/ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt dan onderdeel van de omgevingsvergunning.

Procedure

 • uitstoot die zorgt voor stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied. Meer achtergrondinformatie vindt u op https://stikstof.gelderland.nl;
 • vernietiging en versnippering;
 • geluid- en lichtverstoring;
 • grondwateronttrekking;
 • recreatie die leidt tot verstoring. Wanneer uw activiteit leidt tot schade, doe dan onderzoek (natuurtoets) om te bepalen of er sprake is van een vergunningplicht.

Als op de locatie waar u uw activiteit uitvoert beschermde soorten aanwezig zijn en uw activiteit leidt tot effecten op deze soorten, dan kan een ontheffing nodig zijn. U moet hiervoor een natuurtoets uitvoeren.

De gemeente of omgevingsdienst ontvangt van ons een verklaring van geen bedenkingen als u bij uw vergunningaanvraag voldoet aan deze voorwaarden:

Bij gebieden:

 • Bij stikstofuitstoot en -depositie (neerslaan van luchtverontreinigende stoffen) moet u zorgen voor voldoende salderingsmaatregelen en bij extern salderen .moet u voldoen aan onze beleidsregels voor stikstof.
 • Bij (aanzienlijke) negatieve effecten door andere factoren moet u voldoende maatregelen nemen om deze te beperken, dit blijkt uit de natuurtoets (dit is onderzoek om te bepalen of sprake is van een vergunningplicht).

Bij soorten:

 • U neemt maatregelen om overtredingen en effecten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De activiteit kan niet worden uitgevoerd op een andere manier, anders dan aangevraagd, die minder effecten heeft op de beschermde soorten.
 • De activiteit dient een belang dat in de Wet natuurbescherming is opgenomen, bijvoorbeeld:
  • volksgezondheid;
  • openbare veiligheid;
  • natuurbescherming;
  • onderzoek en onderwijs;
  • dwingende redenen van openbaar belang zoals sociaaleconomische belangen of milieubescherming.
 • De staat van instandhouding (hoe goed het met een soort gaat) van de betreffende soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied komt niet in gevaar.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt ook een link naar het Omgevingsloket onderaan de pagina. De gemeente of omgevingsdienst die de omgevingsvergunning afgeeft vraagt vervolgens bij ons een verklaring van geen bedenkingen aan. Bij uw vergunningaanvraag voegt u daarvoor extra informatie toe.
Stuur de nodigde documenten naar de omgevingsdienst of gemeente waar u uw aanvraag indient.

Bij effecten op Natura 2000-gebieden:

De informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen, staat opgesomd in deze checklist aanvraagvereisten (PDF 345 kB). Een berekening van de stikstofuitstoot maakt u met de AERIUS Calculator. Wannneer u op de link klikt verlaat u deze website. Van deze resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS berekening – Resultaten’.

Bij beschermde soorten:

 • een natuurtoets met beschrijving van de activiteit en een beoordeling van de effecten op de beschermde soorten.
 • lijst met soorten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd

 

 

De gemeente of omgevingsdienst heeft 26 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Deze periode is inclusief de door ons af te geven verklaring van geen bedenkingen.

Als u deze vergunning aanvraagt, dan betaalt u de daarvoor leges. De hoogte van de leges kunt u opvragen bij uw gemeente of omgevingsdienst waar u uw aanvraag doet.

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • U vraagt een omgevingsvergunning aan bij de gemeente of omgevingsdienst.
 • We ontvangen van de gemeente of omgevingsdienst een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
 • We verlenen of weigeren de verklaring van geen bedenkingen in ontwerp. De gemeente of omgevingsdienst neemt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen op in het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning.
 • De gemeente of omgevingsdienst publiceert het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag. Als er geen zienswijzen komen, ontvangen wij van de gemeente of omgevingsdienst een verzoek om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • We verlenen of weigeren de verklaring van geen bedenkingen definitief.
 • De gemeente of omgevingsdienst publiceert het definitieve besluit van de omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.
 • Het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht wordt gehouden.

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het Omgevingsloket.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.