Evenementen in de buitenlucht

Organiseert u een evenement in de buitenlucht? Dan heeft u mogelijk een natuurvergunning of ontheffing nodig. We helpen u hieronder in 3 stappen op weg.

Gelderse evenementen

In Gelderland bruist het van de evenementen. Van de Nijmeegse Vierdaagse tot de Zwarte Cross. Ze laten het beste en mooiste van Gelderland zien en zorgen voor ontmoeting en verbinding. Tegelijkertijd is Gelderland de groenste provincie van Nederland. Onze natuur willen we koesteren. 

Natura-2000 gebieden

Gelderland heeft veel bijzondere natuur, waar we trots op zijn. Een deel van onze natuur is zo bijzonder dat het Europese bescherming krijgt. Dat zijn onze Natura 2000-gebieden: in Gelderland zijn dat er 15. Volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb) mogen er geen negatieve effecten zijn op Natura-2000 gebieden of op beschermde plant- en diersoorten. 

Onderzoek naar flora en fauna

Als initiatiefnemer van een evenement bent u verplicht om onderzoek te doen naar de effecten op de (beschermde) flora en fauna als gevolg van de aanwezigheid van mensen, licht, geluid of de neerslag van stikstof. Ook moet u alle maatregelen uitvoeren die de bedreiging van beschermde planten en dieren voorkomen. Wilt u weten of dat ook voor uw evenement geldt? Wij helpen u op weg.

Stappenplan QuickScan en AERIUS-berekening

Organiseert u een evenement in de buitenlucht? Dan kunt u via een QuickScan onderzoeken of u een natuurvergunning of ontheffing nodig heeft. De QuickScan is onderdeel van een natuurtoets en geeft aan of er een (mogelijk negatief) effect is op Natura 2000-gebieden en/of beschermde plant- en diersoorten. Afhankelijk van de uitkomst, heeft u een vergunning en/of ontheffing nodig. Naast deze Quickscan moet ook een AERIUS-berekening (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) gemaakt worden: hierin wordt bepaald of er sprake is van stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuur. U kunt de Quickscan en AERIUS-berekening uit laten voeren door een ecologisch adviesbureau.

Voorbeelden van evenementen die van invloed kunnen zijn op de natuur, zijn:

  • Festivals, jaarmarkten en overige muziekfeesten in de buitenlucht;
  • Hardloopwedstrijden door de natuur;
  • Mountainbike wedstijden en toertochten;
  • Tractor Pulling evenementen;
  • Off the road evenementen (bijv. motorcross in de natuur);
  • Straatrace evenementen buiten een bestaande crossbaan;
  • Grote evenementen waarbij een terrein in het buitengebied wordt ingericht (vervoer, aggregaten etc.).

We wijzen u er op dat u voor elk (terugkerend) evenement dat u organiseert, een nieuwe QuickScan moet uitvoeren. Lokale omstandigheden wijzigen immers voortdurend en ook de opzet van het evenement kan jaarlijks verschillen.

Uw evenement heeft een (negatief) effect op een Natura 2000-gebied

Als uit de QuickScan blijkt dat uw evenement een (negatief) effect heeft op een Natura 2000-gebied (of meerdere Natura2000-gebieden), dan heeft u een natuurvergunning nodig. U kunt hier een natuurvergunning aanvragen. De resultaten van de QuickScan moet u bij een controle altijd kunnen overhandigen. 

Uw evenement heeft een (negatief) effect op beschermde plant- of diersoorten

Als uit de QuickScan blijkt dat (negatieve) effecten van uw evenement op beschermde plant- en diersoorten niet uit te sluiten zijn, dan is aanvullend onderzoek nodig. Het aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau en wordt in het geval van effecten gevolgd door een activiteitenplan. Hierin staan mitigerende maatregelen beschreven om negatieve effecten op plant- en/of diersoorten zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Als effecten op beschermde plantensoorten en/of verblijf- en nestplaatsen en/of essentiële functies (zoals leef- en foerageergebied) van beschermde diersoorten met preventieve maatregelen niet te voorkomen zijn (bijvoorbeeld door het event buiten het broedseizoen te organiseren), dan zijn extra maatregelen nodig. U heeft dan een ontheffing nodig. De resultaten van de QuickScan moet u bij een controle altijd kunnen overhandigen. 

Uw evenement heeft géén (negatief) effect op een Natura 2000-gebied of beschermde plant- en diersoorten

Als uit de QuickScan blijkt dat uw evenement géén (negatief) effect heeft op (een) Natura 2000-gebied(en), dan hoeft u geen natuurvergunning aan te vragen. Als uit de QuickScan blijkt dat uw evenement met zekerheid geen negatieve effecten heeft op beschermde plant- en diersoorten, dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen. De resultaten van de QuickScan moet u bij een controle altijd kunnen overhandigen, ook als daaruit blijkt dat er geen vergunning of ontheffing nodig is. 

Er is geen depositie op Natura 2000-gebieden

Als uit de AERIUS-berekening blijkt dat uw evenement géén depositie (neerslaan) van stikstof veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, dan hoeft u geen natuurvergunning aan te vragen. De resultaten van de AERIUS berekening moet u bij een controle altijd kunnen overhandigen, ook als daaruit blijkt dat er geen vergunning nodig is. 

Er is depositie op Natura 2000-gebieden

Als uit de AERIUS-berekening blijkt dat er depositie (neerslag) van stikstof wordt veroorzaakt op een Natura 2000- gebied, dan is uw evenement in principe vergunningplichtig voor de Wet Natuurbescherming. Een ecologisch adviesbureau kan u adviseren over de aanvraag van een natuurvergunning.

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.