Biologische melkveehouderij

Een van de vormen voor een duurzaam nieuw verdienmodel is de omschakeling naar een biologisch melkveebedrijf. Provincie Gelderland ondersteunt melkveehouders die biologische productiemethodes willen inzetten of die inspiratie willen opdoen bij de biologische sector.
koeien in weiland

Het terugdringen van de stikstofuitstoot en het herstel van biodiversiteit is een belangrijke opgave voor Gelderland. Biologische bedrijven dragen bij aan deze vorm van verduurzamen. Wanneer melkveehouders beperkt dierlijk mest en geen kunstmest gebruiken, draagt dit bij aan bodemvruchtbaarheid en een actief bodemleven.

Waar kunt u gebruik van maken?

Het afgelopen jaar is gebleken dat er veel animo is voor meer informatie, coaching en cursussen rondom biologische melkveehouderij. De provincie Gelderland werkt hierbij onder meer samen met Bionext. In 2020 heeft Bionext een enquête gehouden onder melkveehouders. Daarbij zijn mogelijke knelpunten en leerwensen van ondernemers geïnventariseerd. Op basis hiervan kunnen Gelderse melkveehouders die belangstelling hebben voor biologisch gebruik maken van een aantal ondersteuningsmogelijkheden.

De mogelijkheden:

Andere mogelijkheden en ontwikkelingen

De provincie is blij dat veel melkveehouders enthousiast zijn over het omschakelen naar biologisch en kijkt naar meer mogelijkheden om melkveehouders hier zoveel mogelijk in te ondersteunen. Er is een landelijk omschakelfonds en het instrument voor ruilverkaveling kan mogelijk worden benut.  Daarnaast zet de provincie een project rondom biologisch in de retail voort, waarbij de verkoop van biologische zuivel wordt gestimuleerd. 

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.