Biologische melkveehouderij

Een van de vormen voor een duurzaam nieuw verdienmodel is de omschakeling naar een biologisch melkveebedrijf. Provincie Gelderland ondersteunt melkveehouders die biologische productiemethodes willen inzetten of die inspiratie willen opdoen bij de biologische sector.
Biologische melkveehouderij

Het terugdringen van de stikstofuitstoot en het herstel van biodiversiteit is een belangrijke opgave voor Gelderland. Biologische bedrijven dragen bij aan deze vorm van verduurzamen. Wanneer melkveehouders beperkt dierlijk mest en geen kunstmest gebruiken, draagt dit bij aan bodemvruchtbaarheid en een actief bodemleven.

Waar kunt u gebruik van maken

Het afgelopen jaar is gebleken dat er veel animo is voor meer informatie, coaching en cursussen rondom biologische melkveehouderij. De provincie Gelderland werkt hierbij onder meer samen met Bionext. In 2020 heeft Bionext een enquête gehouden onder melkveehouders. Daarbij zijn mogelijke knelpunten en leerwensen van ondernemers geïnventariseerd. Op basis hiervan kunnen Gelderse melkveehouders die belangstelling hebben voor biologisch gebruik maken van een aantal ondersteuningsmogelijkheden.

De mogelijkheden

Bespreek met een ervaren biologisch melkveeadviseur de mogelijkheden  om om te schakelen. Het gesprek geeft zicht op wat nodig is voor omschakeling, en of het financieel haalbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst waarbij bepaalde antwoorden punten opleveren. Hoe lager de score, hoe makkelijker het is om op korte termijn om te schakelen. Melkveehouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij Kees Water van Ekopart. De eigen bijdrage is €50. Lees over het keukentafelgesprek van de familie Van der Aa uit Hernen.

Blijkt uit de bio-barometer dat omschakeling naar biologisch kansrijk is? Laat dan een financiële doorrekening maken. Afhankelijk van uw wensen kan hiervoor een eigen bijdrage gelden. Aanmelden kan via Kees Water van Ekopart.

De omschakelcursus geeft de melkveehouder concrete handvatten bij het omschakelen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op voermanagement, bodem- en waterbeheer. Meer informatie opvragen of aanmelden kan bij Kees Water van Ekopart.

Melkveehouders die interesse hebben, kunnen zich nu ook thuis verdiepen in de biologische bedrijfsvoering via een online omschakelcurus. De interactieve pdf en podcast zijn te vinden op de website van BIONEXT.

Inspiratie en informatie op locatie. Voor biologische en niet-biologische melkveehouders. Meer informatie via Maaike Raaijmakers van Bionext

Ook stimuleert de provincie biologische melkveehouders om zich te blijven ontwikkelen. In dit Gelderse Netwerk kunnen melkveehouders van elkaar leren en elkaar inspireren. Belangstelling? Mail Maaike Raaijmakers van Bionext.

Andere mogelijkheden en ontwikkelingen

De provincie is blij dat veel melkveehouders enthousiast zijn over het omschakelen naar biologisch en kijkt naar meer mogelijkheden om melkveehouders hier zoveel mogelijk in te ondersteunen. Er is een landelijk omschakelfonds en het instrument voor ruilverkaveling kan mogelijk worden benut.  Daarnaast zet de provincie een project rondom biologisch in de retail voort, waarbij de verkoop van biologische zuivel wordt gestimuleerd. 

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.