Provinciale Staten vergaderen op 25 januari 2023 over de Gelderse aanpak ruimtelijk perspectief en de Gelderse Energie-Infrastructuur

De ruimte in Gelderland is schaars. Gemeenten, waterschappen, het Rijk en provincies hebben veel plannen voor onder meer wonen, natuur en energie en zoeken tegelijkertijd naar oplossingen voor problemen op het gebied van stikstof en klimaat.
Gepubliceerd op: 20-januari-2023

Gelderse aanpak ruimtelijk perspectief


De provincie moet keuzes maken, die onder meer passen bij wat het bodem- en watersysteem aankan. Om de ruimte in Gelderland optimaal te kunnen benutten, is samenwerking tussen het Rijk, de provincie en anderen betrokken partijen noodzakelijk.

Het Rijk wil van de provincies weten voor welke doelen er wel of geen ruimte is en waar zij kansen zien opgaven te combineren. Daarom heeft zij het ‘Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving’ aangeboden; een overzicht van alle landelijke opgaven waar het Rijk afspraken over wil maken. Het startpakket is de start van een langjarig traject, waarin overheden samen zoeken naar een nieuwe manier van werken in de ruimtelijke ordening. Provinciale Staten bespreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst hoe provincie Gelderland de ruimtelijke keuzes samen met partners kan maken.

Kader om te kiezen voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur


We schakelen over op duurzame energie uit wind, zon en warmtebronnen. Daarom moeten de kabels en leidingen worden aangepast en moeten er meer komen. Ook moeten er onderstations bij. Dat vraagt om ruimte boven en onder de grond. Dat is een taak van de netbeheerders. Gemeenten en de provincie moeten regelen dat er grond komt voor dit doel. Tegelijkertijd is er op dit moment krapte op het huidige elektriciteitsnetwerk en hebben we voor veel zaken ruimte nodig, zoals woningbouw of waterbeheer. We moeten dus met elkaar gaan bepalen hoe we de grond zo goed mogelijk benutten. Dat kunnen de netbeheerders niet meer alleen. De provincie stelt eerst een kader op met uitgangspunten hoe ze hierover besluiten gaat nemen. Provinciale Staten bespreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst hoe zij denken over de inzet van de provincie op energie-infrastructuur. Ook bespreken de Staten welke rol de provincie bij de energie-infrastructuur moet nemen.

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 25 januari 2023


Hieronder staat een overzicht van alle oordeelsvormende bijeenkomsten, inclusief een link naar de agenda. Daar zijn de bijbehorende stukken te raadplegen. De vergaderingen zijn online te volgen via gelderland.nl/statenlive en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

9.30 in de Statenzaal: Algemeen Bestuur en Financiën

  • Kaderbrief ODRN, ODR en OddV
  • Procesmiddelen regio arrangementen
  • Voorhangprocedure: financiering Rijk regionale netwerkbedrijven

9.30 uur in Sectiekamer 4-5: Economie, Energie en Klimaat

  • Ontwerp-beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur
  • Aanvulling Uitvoeringsprogramma Gezonde leefomgeving 2022-2023

14.00 uur in de Statenzaal: Wonen en Ruimte

  • Gelderse aanpak ruimtelijke opgaven in relatie tot het startpakket Rijk
  • Stimuleren duurzaam ruimtegebruik 

Inspraak bij oordeelsvorming


Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij één van de oordeelsvormende bijeenkomsten? Meldt u zich dan aan bij de Griffie voor maandag 23 januari, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34

Over Provinciale Staten


Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?