Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders werken hier samen met overheden aan de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur.

Samenwerken aan nieuwe natuur 

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen natuur beheren. Zij hebben een schetsontwerp voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden (PDF 9 MB) opgesteld. De werkzaamheden voor de inrichting starten naar verwachting in het najaar van 2018 onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website Binnenveldse Hooilanden.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Het Binnenveld bestaat uit 2 deelgebieden: de Bennekomse Meent en de direct omliggende gronden in Gelderland en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht. Voor dit Natura 2000-gebied stelt de provincie Utrecht een beheerplan op. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het onder andere nodig om het natuurgebied natter te maken.

Aanpak stikstof

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom worden in het Natura 2000-beheerplan ook de zogeheten PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof) opgenomen. Dat zijn maatregelen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze PAS-maatregelen staan ook in de PAS-gebiedsanalyse voor Binnenveld (nummer 65 in de lijst).