Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders werken hier samen met overheden aan de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur.

Provinciaal inpassingsplan ligt ter inzage

Op 16 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten een provinciaal inpassingsplan (PIP) in ontwerp vastgesteld voor het Natura 2000-gebied het Binnenveld. Dit is een herziening van het bestemmingsplan die noodzakelijk is voor de inrichting van het Natura 2000-gebied. Het ontwerp-inpassingsplan maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof in het Binnenveld mogelijk. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. Daarnaast maakt het ontwerp inpassingsplan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied mogelijk.

Het ontwerp inpassingsplan ligt van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Meer informatie over het inpassingsplan en de procedure kunt u vinden in dit artikel.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

U kunt een zienswijze indienen door een brief of een mail aan de provincie te sturen. Daarin vermeldt u:

  • het zaaknummer van het ontwerp-inpassingsplan voor het Binnenveld: 2017-009526
  • de redenen waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening.

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, dan stuurt u een door u ondertekende schriftelijke machtiging mee.

Het is ook mogelijk een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u het beste vooraf een afspraak maken via het Provincieloket. Er wordt dan een verslag gemaakt van uw zienswijze.

Adresgegevens

Provincie Gelderland
Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Telefoon Provincieloket: 026 359 99 99

Samenwerken aan nieuwe natuur 

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen natuur beheren. Zij hebben een schetsontwerp voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden (PDF 9 MB) opgesteld. De werkzaamheden voor de inrichting starten naar verwachting in het najaar van 2018 onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website Binnenveldse Hooilanden.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Het Binnenveld bestaat uit 2 deelgebieden: de Bennekomse Meent en de direct omliggende gronden in Gelderland en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht. Voor dit Natura 2000-gebied stelt de provincie Utrecht een beheerplan op. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het onder andere nodig om het natuurgebied natter te maken.

Aanpak stikstof

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom worden in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. Dat zijn maatregelen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze PAS-maatregelen staan ook in de PAS-gebiedsanalyse voor Binnenveld (nummer 65 in de lijst).

Documenten