Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders werken hier samen met overheden aan de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur.

Beheerplan Binnenveld

Op 12 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het definitieve beheerplan Binnenveld vastgesteld, inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen. Op 26 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland hiermee ingestemd. In het beheerplan staat welke maatregelen moeten worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van het Binnenveld te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar. Het beheerplan is te raadplegen op de website van de provincie Utrecht

Samenwerken aan nieuwe natuur 

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen natuur beheren. Begin april 2018 stelden de gebiedspartners het definitieve ontwerp (PDF 7,35 MB) vast voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. De werkzaamheden voor de inrichting zijn in februari 2019 gestart onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Het Binnenveld bestaat uit: de Bennekomse Meent en de direct omliggende gronden in Gelderland en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het onder andere nodig om het natuurgebied natter te maken.

Aanpak stikstof

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom staan in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen die de kwetsbare natuur moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor Binnenveld. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Video

Op de website van Stichting Mooi Binnenveld is de video te bekijken van het bezoek van Urgenda (organisatie voor innovatie en duurzaamheid) op 10 mei 2019 aan de Binnenveldse Hooilanden.

Documenten