Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders werken hier samen met overheden aan de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur.

Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied het Binnenveld

Op 16 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten een provinciaal inpassingsplan (PIP) in ontwerp vastgesteld voor het Natura 2000-gebied het Binnenveld. Dit is een herziening van het bestemmingsplan die noodzakelijk is voor de inrichting van het Natura 2000-gebied. Het ontwerp-inpassingsplan maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof in het Binnenveld mogelijk. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. Daarnaast maakt het ontwerp inpassingsplan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied mogelijk.

Het ontwerp inpassingsplan lag van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage. In die periode kon iedereen een zienswijze indienen. De zienswijzen bundelen we in een reactienota, waarin staat wat we doen met de ingediende zienswijzen. We verwachten dat Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan en reactienota in het najaar van 2018 zullen vaststellen. Daarna wordt het plan opnieuw ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met het vastgestelde inpassingsplan? Dan kunt u als betrokkene beroep aantekenen bij de Raad van State.

Samenwerken aan nieuwe natuur 

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen natuur beheren. Begin april 2018 stelden de gebiedspartners het definitieve ontwerp (PDF 7,35 MB) vast voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. De werkzaamheden voor de inrichting starten in het voorjaar van 2019 onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Het Binnenveld bestaat uit 2 deelgebieden: de Bennekomse Meent en de direct omliggende gronden in Gelderland en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht. Voor dit Natura 2000-gebied stelt de provincie Utrecht een beheerplan op. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het onder andere nodig om het natuurgebied natter te maken.

Aanpak stikstof

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom worden in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. Dat zijn maatregelen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze PAS-maatregelen staan ook in de PAS-gebiedsanalyse voor Binnenveld (nummer 65 in de lijst).

Documenten