Provincie Gelderland past kaarten met stikstofgevoelige natuur aan

9-6-2021

Provincie Gelderland heeft de kaarten aangepast die de stikstofgevoelige natuur in de Gelderse Natura-2000 gebieden weergeven. Hierin is agrarisch gebruikte grond waar zeker geen stikstofgevoelige natuur aanwezig is verwijderd uit de kaarten. Dat gaat in Gelderland om ongeveer 2000 hectare in het Gelderse deel van Natura 2000-gebied Rijntakken. De gewijzigde kaarten worden gebruikt bij de actualisatie van het rekenprogramma AERIUS in oktober van 2021. Voor zo’n 2200 hectare in hetzelfde gebied is verder onderzoek nodig. 

Provincie Gelderland heeft onderzoek gedaan naar agrarische percelen die in het programma AERIUS mogelijk zijn aangeduid als stikstofgevoelig. Hierover zijn ook Statenvragen en Kamervragen gesteld. AERIUS is het programma dat wordt gebruikt om stikstofbelasting op een perceel uit te rekenen. De provincie beheert de kaarten waarop stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in AERIUS berekend of er stikstofeffecten op stikstofgevoelige natuur zijn, en of er dus een vergunning nodig is.

Voorzorgsbeginsel

Stikstofgevoelig leefgebied komt alleen voor in Natura 2000-gebieden. Om te bepalen of een stikstofgevoelig leefgebied daadwerkelijk voorkomt, is landelijk in eerste instantie een beoordeling gemaakt op basis van het voorzorgsbeginsel: als niet zeker is dat er géén stikstofgevoelig leefgebied aanwezig is, wordt een perceel als stikstofgevoelig leefgebied op de kaart aangegeven. Daarna volgt een verfijning om zo met onderzoek te bepalen of er inderdaad sprake is van stikstofgevoelige vegetatie. Bij elke actualisatie van AERIUS wordt de informatie uit deze nadere analyse verwerkt. Omdat het om veel verschillende gebieden gaat, is het niet mogelijk om alles in één keer te verfijnen. Dat gebeurt in etappes.

Meest recente informatie bij vergunningverlening

Bij vergunningverlening wordt steeds gebruikgemaakt van de meest recente informatie over de ligging van stikstofgevoelig leefgebied. Initiatiefnemers die menen dat de informatie op de kaarten niet juist is en die beschikken over aanvullende informatie kunnen dat altijd melden.

Veldonderzoek

Provincie Gelderland heeft de afgelopen maanden op basis van een analyse van geografische informatiebestanden gedeeltelijk kunnen vaststellen dat geen sprake is van stikstofgevoelig leefgebied. Om welke percelen dat gaat, is rond 1 juli 2021 terug te vinden via onze website. Voor 2200 hectare is een extern bureau ingehuurd, dat deze zomer in het veld verder onderzoek doet. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de toetsing van vergunningaanvragen op het moment dat het onderzoek en de kaarten klaar zijn. De aanpassing in AERIUS volgt in 2022.

Terug naar nieuwsoverzicht