Luchtvaart in en boven Gelderland

Luchtvaart is niet meer weg te denken. Voor Gelderland is de luchtvaart een van de manieren waarop we ons verplaatsen, naast bijvoorbeeld weg en spoor. Luchtvaart heeft ook gevolgen voor de woon- en leefkwaliteit van onze provincie. Daarom stimuleren we duurzame alternatieven, zoals de trein en elektrisch vliegen.

Gebruik van het luchtruim

Wat boven ons gebeurt, raakt ons op de grond. De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Provincies hebben hierin geen formele taak. Wel behartigen ze de belangen van hun inwoners. De vliegroutes hebben namelijk ook invloed op de grond . Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast. We kijken daarom naar de gevolgen voor onze leefkwaliteit. Op 29 augustus 2019 boden alle provincies de handreiking ‘Samen werken aan het luchtruim’ (PDF 488 kB)    aan bij het Rijk. Daarin bieden zij aan om (vanuit hun verantwoordelijkheid voor de woon- en leefkwaliteit) gevraagd en ongevraagd te adviseren over luchtvaart en luchtruim. Provincies vragen het Rijk om informatie over effecten van luchtvaart op de woon- en leefkwaliteit op tijd te delen. Provincies hebben hierover regelmatig bestuurlijk overleg met de minister.

Grondgebruik door luchthavens

Als provincie zijn we sinds 1 november 2009 verantwoordelijk voor het grondgebruik door de kleine burgerluchtvaart. Hiervoor verlenen we vergunningen aan ruim 20 burgerluchthavens in Gelderland, die worden gebruikt voor bedrijfsgebonden en recreatieve vluchten. Het gaat hierbij om luchthaven Teuge, 2 zweefvliegterreinen en diverse helikopterhavens en terreinen voor microlights (MLA's/paramotors). Al deze terreinen hebben een actuele vergunning. Deels van de provincie, deels een Rijksvergunning. Deze laatste moeten we nog omzetten in een provinciale vergunning . We verlenen vergunningen aan de hand van beleid dat Provinciale Staten vastlegden in de nota ‘Omgevingsbeleid luchtvaartterreinen Gelderland’. Deze is onderdeel van onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Vliegroutes Lelystad Airport

De vliegroutes van Lelystad Airport sluiten boven Gelderland aan op het hogere internationale luchtruim en hebben negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat van onze inwoners. Daarom verzetten we ons tegen het langdurig laagvliegen boven Gelderland. We doen ons best om invloed te hebben op de besluitvorming over luchtvaart en vooral het luchtruim. Hierbij besteden we extra aandacht aan de gevolgen van het openstellen van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer. We volgen de ontwikkelingen rond besluiten van het Rijk over de Luchtvaartnota en de luchtruimherziening die hiermee samenhangt.

Gelders standpunt over actuele luchtvaartontwikkelingen

  • Gelderse reactie op ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050: Wij vragen het Rijk om meer houvast ten aanzien van de omgevingskwaliteit die concreet wordt nagestreefd in de ontwerp-Luchtvaartnota. Onze belangstelling gaat daarbij vooral uit naar de gevolgen van de toekomstige luchtruimherziening voor de woon- en leefkwaliteit in Gelderland.
  • We verwachten dat er veranderingen komen in zowel militair- als civiel luchtruim gebruik, zoals de aanvliegroutes naar Lelystad Airport. Dat heeft gevolgen in onze provincie: Essentieel is het borgen van voldoende monitoring van de omgevingseffecten onder de vliegroutes boven Gelderland. We vinden het belangrijk dat dat gebeurt tot een hoogte van minstens 6.000 voet ofwel 1.800 meter. Wij vinden dat ook boven die hoogte de omgevingseffecten gemonitord moeten worden. We blijven hierover met het Rijk in gesprek. Deze zienswijze is afgestemd met onze partners in de Bestuurlijke kerngroep Gelderland en deze zienswijze sluit aan bij de gezamenlijke inzichten van de 12 provincies.

  • Gelderse reactie op het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek ("Commissie Remkes") van 15 januari 2020: Het rapport stelt vast dat luchtvaart bijdraagt aan stikstof, CO2, ultrafijnstof en geluidhinder. Advies van Remkes is dus dat de luchtvaart een proportionele bijdrage moet leveren aan de aanpak van de milieuproblemen waartoe dit leidt. Hierover hebben Gedeputeerde Staten het volgende standpunt. Dit advies geeft een extra argument om een einde te maken aan het onnatuurlijk, langdurig laagvliegen tussen Lelystad Airport en onze provincie, omdat het leidt tot stikstofneerslag in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe en andere Gelderse natuurgebieden. Provincie Gelderland werkt met alle sectoren aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstofneerslag op onze kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Een toename door het openstellen van Lelystad Airport staat daar haaks op. Het adviescollege adviseert daarom om de luchtvaart te verduurzamen. Want de milieubelasting van de luchtvaart is groot. We pleiten als provincie Gelderland al langer voor schone en verantwoorde alternatieven voor vliegen. Wij vragen het ministerie hier nogmaals aandacht voor in haar Luchtvaartnota, die binnenkort verschijnt. Als provincie stimuleren we zelf in dit kader het Dutch Electronic Aviation Centre op Teuge.
  • Gelderse reactie op versturen brief van Overijssel op 6 januari 2020 aan minister van Nieuwenhuizen (waarin deze provincie haar bestaande standpunt over de luchthavenontwikkeling op Lelystad Airport nog eens opnieuw uitte): Gedeputeerde Staten zijn van mening dat Lelystad Airport pas open kan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland. Dat standpunt is helder en bekend in Den Haag. We zien geen aanleiding om hierover nu een brief aan de minister te sturen. We blijven de besluitvorming in Den Haag volgen over de openingsvoorwaarden voor Lelystad Airport, de concept-Luchtvaartnota en de ontwikkelingen rondom de herindeling van het luchtruim.