Grondwater onttrekken of infiltreren van water, vergunning

Bent u van plan water uit de grond te halen of in de grond te pompen, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. In sommige gevallen is geen vergunning nodig, dan volstaat een melding.

Voorwaarden

Let op: u moet bij de aanvraag een m.e.r. beoordelingsbesluit voegen. Dit besluit moet u bij ons aanvragen vóórdat u de vergunningaanvraag indient. U doet dat door ons een aanmeldingsnotitie te sturen. Wij hebben daar geen formulier voor. Zie voor een voorbeeld van zo'n notitie de website van Kenniscentrum InfoMil.  

U vraagt een vergunning voor het onttrekken van grondwater of infiltreren van water bij de provincie aan als het gaat om:

 • industriële toepassingen en de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m3 per jaar bedraagt
 • een openbare drinkwatervoorziening
 • een bodemenergiesysteem.

In alle andere gevallen dient u een vergunningaanvraag in bij het waterschap.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • een m.e.r. beoordelingsbesluit. Dit besluit moet u bij ons aanvragen voordat u de vergunningaanvraag indient (zie onder "Voorwaarden").
 • naam en adres van de locatie waarvoor u de vergunning aanvraagt
 • een onderzoeksrapport met een goede onderbouwing van de benodigde hoeveelheid te onttrekken grondwater
 • een beschrijving van de gevolgen die de onttrekking of infiltratie heeft op de omgeving.

U kunt bij uw aanvraag de handige checklist (PDF 58 kB) gebruiken.

Vergunning aanvragen

U moet een m.e.r. beoordelingsbesluit bij ons aanvragen voordat u de vergunningaanvraag indient (zie onder "Voorwaarden").

U kunt uw vergunning aanvragen bij het Omgevingsloket.

Wij adviseren u om eerst met ons in gesprek te gaan om te komen tot een ontvankelijke aanvraag. In het gesprek bespreken we het beoogde doel en op welke wijze u de aanvraag onderbouwt.

Stuur uw voorlopige aanvraag op naar: 

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Bij de reguliere procedure (gangbaar bij bodemenergie) hebben wij meestal 8 weken nodig om een besluit te nemen, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend. In het geval van de uitgebreide procedure hebben wij meestal 12 weken nodig om een ontwerpbesluit te nemen, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend. De uitgebreide procedure is van toepassing bij openbare drinkwatervoorziening en industrie. Bij een aanvraag voor een bodemenergiesysteem kunnen wij besluiten de uitgebreide procedure te hanteren (gangbaar wanneer andere bij het grondwater betrokken belangen worden geraakt).

Als u niet alle benodigde informatie bij uw aanvraag meestuurt, vragen wij aanvullingen en duurt de afhandeling langer.  
Bij het aanvragen van deze vergunning betaalt u de provincie leges. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Afhandeling aanvraag

Bij de reguliere procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • na indiening bij het Omgevingsloket ontvangt u van het Omgevingsloket een bevestiging met een nummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • het Omgevingsloket stuurt uw aanvraag naar het juiste bevoegde gezag door
 • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wet
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • u ontvangt het besluit dat wij publiceren
 • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het besluit een bezwaarschift indienen bij Gedeputeerde Staten.

Bij de uitgebreide procedure verloopt de afhandeling in eerste instantie gelijk aan de regulier procedure, maar nemen wij eerst een ontwerpbesluit in plaats van een definitief besluit. Na het ontwerpbesluit gaat de procedure verder als volgt:

 • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten
 • als er binnen die termijn geen zienswijzen worden ingediend, zetten wij het ontwerpbesluit om in een definitief besluit
 • als er binnen die termijn zienswijzen worden ingediend, nemen wij deze in overweging bij het opstellen van een definitief besluit
 • u ontvangt het besluit dat wij publiceren. Na publicatie van het definitieve besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.