Bodemsanering / bodemonderzoek, melding

Heeft u te maken met ernstig verontreinigde grond (veroorzaakt vóór 1987)? Wilt u de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging laten vaststellen? En bent u van plan deze grond te (laten) saneren? Of heeft u te maken met een ernstig verontreinigde bodem? Dan bent u verplicht hiervan bij ons een melding te doen. Gemeenten zijn verplicht melding te doen van mogelijke ernstige verontreiniging.

Voorwaarden

U doet een melding als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • er sprake is een geval van ernstige bodemverontreiniging en/of u bent van plan te gaan saneren
 • ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met desbetreffende gemeente.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

 • onderliggende bodemonderzoeken
 • kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour
 • bij sanering een saneringsplan

Vooroverleg met de provincie

Wij adviseren u een vooroverleg te voeren met ons. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg neemt u contact op met provincie Gelderland.

Voorafgaand aan de afspraak vragen wij u het formulier Vooroverleg bodemverontreiniging/bodemsanering in te vullen en in te zenden.

Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Melding indienen

U kunt uw melding indienen met het webformulier melding bodemverontreiniging/bodemsanering. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Melden werkzaamheden

U moet 2 weken voor u start met de saneringswerkzaamheden een startmelding doen bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De einddiepte van de sanering dient u uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan ODRA te melden. De afronding van de sanering meldt u direct aan ODRA. Gebruik voor deze meldingen het meldingsformulier bodemsanering (Word, 138 kB).

Tijdpad en kosten

Wij hebben maximaal 15 weken nodig om uw melding te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw melding heeft ingestuurd. Bij complexe gevallen kunnen wij deze termijn met 15 weken verlengen. Hiervan ontvangt u bericht. U kunt verzoeken om een verkorte procedure. In de verkorte procedure vervalt het ontwerpbesluit. De beoordeling duurt dan 6 tot 8 weken. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Aan deze meldingen zijn geen kosten verbonden.    

Afhandeling melding

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is 
 • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen 
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De extra tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • wij publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Als er geen zienswijzen komen, maken wij uw vergunning definitief
 • vervolgens publiceren wij het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State
 • tijdens de sanering vindt toezicht plaats door de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Bij een verkorte procedure verloopt de afhandeling als volgt:

 • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
 • we publiceren de melding
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De extra tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • na minimaal 2 weken publiceren wij het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bezwaar indienen tegen het besluit bij de provinciale bezwarencommissie
 • tijdens de sanering vindt toezicht plaats door de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Links en tips

Wij raden aan om na te gaan of u ook een andere vergunning nodig hebt, zoals een lozingsvergunning, omgevingsvergunning of vergunning Wet natuurbescherming.

Uw melding is verplicht op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Voorafgaand aan sanering heeft u toestemming van bevoegd gezag (provincie) nodig. Als u uw activiteit uitvoert zonder toestemming riskeert u een boete.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.