Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders werken hier samen met overheden aan de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur.

Beheerplan Binnenveld

Op 12 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het definitieve beheerplan Binnenveld vastgesteld, inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen. Op 26 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland via vaststelling hiermee ingestemd. In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van het Binnenveld te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

In totaal zijn 7 zienswijzen ingediend op het ontwerp beheerplan. Een deel van de zienswijzen heeft geleid tot kleine wijzigingen in het definitief beheerplan.

Belanghebbenden konden tijdens de ter inzage periode van 2 april tot en met 13 mei 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Het beheerplan is te raadplegen op de website van de provincie Utrecht

Samenwerken aan nieuwe natuur 

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen natuur beheren. Begin april 2018 stelden de gebiedspartners het definitieve ontwerp (PDF 7,35 MB) vast voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. De werkzaamheden voor de inrichting zijn in februari 2019 gestart onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Het Binnenveld bestaat uit: de Bennekomse Meent en de direct omliggende gronden in Gelderland en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het onder andere nodig om het natuurgebied natter te maken.

Aanpak stikstof

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom worden in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. Dat zijn maatregelen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze PAS-maatregelen staan ook in de PAS-gebiedsanalyse voor Binnenveld (nummer 65 in de lijst).

Video

Op de website van Stichting Mooi Binnenveld is de video te bekijken van het bezoek van Urgenda (organisatie voor innovatie en duurzaamheid) op 10 mei 2019 aan de Binnenveldse Hooilanden.

Documenten