Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding)

Heeft u te maken met verontreinigde grond en wilt u deze (laten) saneren? Dan meldt u dat op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Deze landelijke uniforme regeling is bedoeld voor gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.

Voorwaarden

U moet melding doen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • de BUS-melding valt binnen één van de volgende categorieën die gelden voor Gelderland:
  • immobiel (de verontreiniging zit alleen in de grond)
  • mobiel (de verontreiniging bevindt zich (ook) in het grondwater)
  • tijdelijk uitplaatsen (de immobiele verontreiniging wordt na de werkzaamheden in principe weer teruggebracht op dezelfde plaats)
 • er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en u bent van plan te gaan saneren
 • ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met desbetreffende gemeente
 • U voldoet aan de criteria uit het Besluit Uniforme Saneringen en de Regeling Uniforme Saneringen (BUS en RUS).

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

 • bodemonderzoek, minimaal NEN 5740
 • afhankelijk van de categorie en saneringsdoelstelling moet u mogelijk ook andere onderzoeken doen. Waar u aan moet voldoen kunt u nalezen in de RUS (zie hierboven).

Melding indienen

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem 

Tijdpad en kosten

 • Voor de categorieën Mobiel en Immobiel geldt altijd een proceduretijd van 5 weken, gerekend vanaf het moment dat u uw melding heeft ingediend. 
 • Voor de categorie Tijdelijk Uitplaatsen geldt meestal een proceduretijd van 5 weken. In sommige gevallen kan het in 5 werkdagen.
  Voor alle categorieën geldt dat we de melding niet in behandeling nemen als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze melding.     

Afhandeling melding

De afhandeling van de melding verloopt via de volgende stappen:

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is. In deze bevestiging staat of we de melding in behandeling nemen. Als we de melding in behandeling nemen, wordt hij zonder tegenbericht na 5 weken (of in sommige gevallen 5 werkdagen bij Tijdelijk Uitplaatsen) van rechtswege van kracht. U ontvangt na de ontvangstbevestiging geen instemmingsbrief meer
 • we publiceren de melding op overheid.nl  (dit geldt niet voor de 5-werkdagenprocedure)
 • als uw aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen, keuren wij de BUS-melding af
 • er is geen beroep of bezwaar mogelijk
 • tijdens de sanering vindt toezicht plaats door de Omgevingsdienst Regio Arnhem.  

Waarom moet u dit melden?

Het is verplicht op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Voorafgaand aan sanering heeft u toestemming van bevoegd gezag (provincie) nodig. Als u uw activiteit uitvoert zonder toestemming riskeert u een boete.

Melden werkzaamheden

U moet 5 werkdagen voor u start met de saneringswerkzaamheden een startmelding doen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Links en tips

Wij raden aan om na te gaan of u ook andere vergunningen nodig hebt. Meer informatie hierover vindt u in het BUS-formulier in Hoofdstuk 10.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.