Sneller, betaalbaar en duurzaam bouwen

De woningnood in Gelderland is hoog. Starters, alleenwonenden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Door de woningbouw te versnellen, leegstand te voorkomen en gebouwen beter te benutten maken we werk van wonen en geven we mensen weer een kans op een woning die bij hun past. Daarbij blijven we ons inzetten voor onze groene dorpen en bruisende steden.

Snel, betaalbaar en flexibel wonen

Tot 2030 moeten er in Gelderland 80.000 nieuwe woningen bij komen. Dat moet snel, betaalbaar, flexibel en duurzaam. Met het Actieplan Wonen versnellen we de komende jaren de bouw van ongeveer 45.000 woningen. Dat doen we samen met regio’s, gemeenten, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en bouwers. We versnellen bouwprojecten in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is. We helpen door vergunningaanvragen snel te behandelen en versimpelen procedures om vertraging te voorkomen. Om een betaalbare woning voor iedereen haalbaar te maken, betalen we mee aan startersleningen van gemeenten. Voor starters die nog geen woning kunnen kopen maar te veel verdienen voor sociale huur werken we met gemeenten en beleggers aan ‘middenhuurwoningen’ en kijken we naar de mogelijkheden om een Koopgarantfonds op te richten. We verbeteren de doorstroming in de sociale huur door ouderen te helpen aan kleinere en toegankelijke woningen. Zo komen er woningen vrij voor woningzoekenden. Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zich bevindt, kunt u als collectief wooninitiatief een subsidie of een renteloze lening aanvragen. Kortom, er gebeurt veel. Ga voor alle 14 acties uit het Actieplan Wonen naar de website Actieplan Wonen en abonneer je op de nieuwsbrief.

Duurzaam bouwen

We willen dat in 2035 alle woningen in Gelderland van het gas af zijn en in 2050 zelfs klimaatneutraal. Ze zijn geïsoleerd en gebruiken alleen maar duurzame energie. We stimuleren hergebruik van materialen bij de bouw van woningen. Daarbij werken we met de bouwsector hard aan oplossingen voor de stikstofuitstoot. 

Van leegstand naar aantrekkelijk gebied

De aanpak SteenGoed Benutten helpt mee om beeldbepalende leegstaande plekken te veranderen in aantrekkelijke en goed functionerende gebieden. Per gebied kijken we wat nodig is. We hebben aandacht voor onder andere wonen, leefbaarheid, economische vitaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie en versterken de economische vitaliteit. Om te zorgen dat de plannen ook uitgevoerd kunnen worden, kijken we per project wat er nodig is aan kennis, procesbegeleiding, financiering of subsidie.

Verstedelijking en regionale woonagenda’s

Samen met het Rijk en gemeenten werken we aan een integrale verstedelijkingsstrategie voor de regio’s FoodValley en Arnhem-Nijmegen. Hier moeten voor 2040 100.000 woningen worden gebouwd. Veel locaties zijn al bekend, bijvoorbeeld in de Woondeal Arnhem-Nijmegen, maar er zijn ook nieuwe locaties nodig. In de verstedelijkingsaanpak worden opgaven van wonen, bereikbaarheid, klimaat, energie, economie, landbouw en stikstof, natuur en landschap samengevoegd en als geheel aangepakt. We kijken niet alleen naar de steden. In de koersnotitie ‘Ruimte voor goed wonen’ staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio centraal. De woonpartners in de regio maken afspraken in regionale woonagenda’s. Bijvoorbeeld over klimaatbestendig bouwen in de Cleantech regio, flexwonen in de Achterhoek en de huisvesting van arbeidsmigranten in Rivierenland.