Windpark Zaltbommel

De provincie Gelderland maakt een inpassingsplan voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. We onderzoeken of en hoe de molens in te passen zijn in het gebied.

Verzoek van initiatiefnemers

De Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 heeft de provincie gevraagd een inpassingsplan te maken. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Eerder besloot de gemeenteraad van Zaltbommel om niet mee te werken aan de bestemming van de windmolens. De vereniging heeft dit verzoek daarom bij de provincie neergelegd.

Rol provincie Gelderland

De provincie moet volgens de wet ingaan op het verzoek van de initiatiefnemer. Voorwaarden hiervoor zijn dat de gemeente niet mee wil werken, de initiatienemer ons dit vraagt en er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn. Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan vormt het ruimtelijk kader voor de aanleg van het windpark. Zo bevat het plan regels voor de locatie en de afmetingen van de windturbines en voor bijbehorende voorzieningen zoals toegangswegen. Op 30 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Dit ontwerp-inpassingsplan kunt u vinden op de website van Ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast stemden Gedeputeerde Staten eerder ook in met de ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de ontwerp-ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing kunt u onderaan de website downloaden.

Zienswijzeperiode en inloopmoment

Van 8 februari tot en met 21 maart 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing ter inzage. Het opgestelde (ontwerp-)milieueffectrapport (MER) vormt een bijlage bij het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning en ligt ook ter inzage. Iedereen kan tijdens de terinzagelegging reageren (een zienswijze indienen). In het document ‘kennisgeving’ onderaan de pagina staat hoe u een zienswijze in kunt dienen.

Op maandagavond 5 maart 2018 is er een inloopmoment waar u toelichting kunt krijgen op de ontwerp-besluiten. Dit inloopmoment vindt plaats tussen 17.30 en 19.30 uur in zaal De Poorterij aan de Nieuwstraat 2 in Zaltbommel. Dit inloopmoment is niet bedoeld om zienswijzen in te dienen.

Coördinatie vergunningen en inpassingsplan

Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. heeft ons gevraagd om de verschillende vergunningen en het inpassingsplan gecoördineerd voor te bereiden. Dat maakt het mogelijk alle stukken samen bekend te maken en ter inzage te leggen. Provinciale Staten hebben dit op 24 mei 2017 besloten. De bekendmaking van dit besluit staat in de bijlagen onderaan deze pagina.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de besluitvorming over de windmolens in Zaltbommel? Stuur dan een mail naar windparkzaltbommel@gelderland.nl en geef u op voor onze digitale nieuwsbrief.

Documenten

Ontwerp inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 

Advies Commissie MER