Windpark Zaltbommel

De provincie Gelderland maakt een inpassingsplan voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. We onderzoeken of en hoe de molens in te passen zijn in het gebied.

Verzoek van initiatiefnemers

De Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 heeft de provincie gevraagd een inpassingsplan te maken. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Eerder besloot de gemeenteraad van Zaltbommel om niet mee te werken aan de bestemming van de windmolens. De vereniging heeft dit verzoek daarom bij de provincie neergelegd.

Rol provincie Gelderland

De provincie moet volgens de wet ingaan op het verzoek van de initiatiefnemer. Voorwaarden hiervoor zijn dat de gemeente niet mee wil werken, de initiatienemer ons dit vraagt en er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn. Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan vormt het ruimtelijk kader voor de aanleg van het windpark. Zo bevat het plan regels voor de locatie en de afmetingen van de windturbines en voor bijbehorende voorzieningen zoals toegangswegen. Op woensdag 4 juli jl. hebben Provinciale Staten het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 4 juni 2018 en 5 juli 2018 besloten tot verlening van respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het windpark.

Terinzagelegging en beroep instellen

Het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing liggen van donderdag 19 juli tot en met donderdag 30 augustus 2018 ter inzage voor beroep bij de Raad van State. De papieren versies van de besluiten zijn tijdens de inzagetermijn in te zien op de volgende locaties:

  • Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem
  • Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB te Zaltbommel
  • Gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, 5331 CB te Kerkdriel

Let op: informeer bij de desbetreffende overheden naar de actuele openingstijden.

Het digitale inpassingsplan kunt u inzien op de website van Ruimtelijke Plannen. De omgevingsvergunning en de ontheffing zijn – net als het inpassingsplan – tijdens de terinzagelegging in te zien in de bijlagen onderaan deze pagina. Belanghebbenden kunnen bij de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing. Dit kan van vrijdag 20 juli tot en met donderdag 30 augustus 2018. Meer informatie over hoe u precies beroep instelt tegen dit plan vindt u onderaan deze pagina in het document ‘Kennisgeving definitieve besluiten’. (PDF 80 kB)

Uitvoeringsvergunningen

Voordat het windpark kan worden gebouwd zijn nog verschillende vergunningen nodig. De initiatiefnemer vraagt naar verwachting komend najaar een omgevingsvergunning en een watervergunning aan bij de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Deze vergunningen maken deel uit van de gecoördineerde procedure. Dit betekent onder meer dat de vergunningen tegelijkertijd worden voorbereid en bekendgemaakt, dat iedereen zienswijzen kan indienen over de ontwerp-besluiten en dat iedereen tegen deze besluiten direct in beroep kan gaan bij de Raad van State.

Eventuele vergunningen en ontheffingen die hierna nog nodig zijn vallen buiten de gecoördineerde procedure. Daarnaast is het college van B&W van de gemeente Zaltbommel voor deze uitvoeringsbesluiten het bevoegd gezag. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs bepaald. Het gevolg is dat de behandeltermijnen van deze uitvoeringsbesluiten korter is. Daarnaast geldt een iets andere voorbereidingsprocedure. Voor belanghebbenden is het mogelijk om tegen deze uitvoeringsbesluiten bezwaar te maken of eventueel (hoger) beroep in te stellen bij de rechter.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de besluitvorming over de windmolens in Zaltbommel? Stuur dan een mail naar windparkzaltbommel@gelderland.nl en geef u op voor onze digitale nieuwsbrief.

Documenten

Terinzagelegging definitieve besluiten