Windpark Zaltbommel

De provincie Gelderland verzorgt de procedures voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. Het gaat om een inpassingsplan en een aantal vergunningen.

Verzoek van initiatiefnemers

Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. heeft de provincie gevraagd een inpassingsplan te maken. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan.

Inpassingsplan, vergunning en ontheffing onherroepelijk

Eind oktober 2018 zijn het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er definitief groen licht is voor de planologische toestemming en voor de belangrijkste vergunning en ontheffing voor het windpark. De initiatiefnemer, Windpark Bommelerwaard-A2 B.V., bereidt de bouw van het windpark verder voor.

Eén beroep ingesteld, niet-ontvankelijk

Belanghebbenden konden van vrijdag 20 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het plan, de vergunning en de ontheffing. Tijdens deze periode is er 1 beroep ingesteld. De Raad van State heeft het ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard, onder meer omdat het beroep geen beroepsgronden (inhoudelijke argumenten tegen het plan) bevatte. De appellant, degene die het beroep heeft ingesteld, heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verzet in te stellen tegen de beslissing van de Raad van State.

Uitvoeringsvergunningen

Voordat het windpark kan worden gebouwd zijn nog een aantal vergunningen nodig. De initiatiefnemer vraagt naar verwachting in het voorjaar van 2019 een omgevingsvergunning en een watervergunning aan bij de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Deze vergunningen maken deel uit van de gecoördineerde procedure. Dit betekent onder meer dat de vergunningen tegelijkertijd worden voorbereid en bekendgemaakt, dat iedereen zienswijzen kan indienen over de ontwerp-besluiten en dat iedereen tegen deze besluiten direct in beroep kan gaan bij de Raad van State.

Eventuele vergunningen en ontheffingen die hierna nog nodig zijn, vallen buiten de gecoördineerde procedure.  Dat hebben Gedeputeerde Staten bepaald. Het gevolg is dat de behandeltermijnen van deze uitvoeringsbesluiten korter is. Daarnaast geldt een iets andere voorbereidingsprocedure. Voor belanghebbenden is het mogelijk om tegen deze uitvoeringsbesluiten bezwaar te maken of eventueel (hoger) beroep in te stellen bij de rechter.

Op de hoogte blijven

De provincie verzorgt alleen nog de communicatie over de vergunningen die in het voorjaar van 2019 worden aangevraagd. De overige communicatie loopt via Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. Vragen aan de provincie kunt u wel blijven stellen via windparkzaltbommel@gelderland.nl.

Documenten