Windpark Zaltbommel

De provincie Gelderland maakt een inpassingsplan voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. We onderzoeken of en hoe de molens in te passen zijn in het gebied.

Verzoek van initiatiefnemers

De Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 heeft de provincie gevraagd een inpassingsplan te maken. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Eerder besloot de gemeenteraad van Zaltbommel om niet mee te werken aan de bestemming van de windmolens. De vereniging heeft dit verzoek daarom bij de provincie neergelegd.

Rol provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten moet volgens de wet ingaan op het verzoek van de Vereniging. Voorwaarden hiervoor zijn dat de gemeente niet wil meewerken, de initiatiefnemers ons dit vragen en dat er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. De locatie van de beoogde windmolens staat genoemd in de Omgevingsvisie.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan vormt het ruimtelijk kader voor de aanleg van het windpark. Zo bevat het plan regels voor de locatie, voor afmetingen van de windturbines en voor bijbehorende voorzieningen zoals toegangswegen. Op 7 november 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Dit voorontwerp-inpassingsplan kunt u bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Coördinatie en Milieueffectrapport

De Vereniging heeft aan ons 2 verwante vragen gesteld. De eerste is om de verschillende vergunningen en het inpassingsplan gecoördineerd voor te bereiden. Dat maakt het mogelijk alle stukken samen bekend te maken en ter inzage te leggen. Provinciale Staten hebben dit op 24 mei 2017 besloten. De bekendmaking van dit besluit staat in de bijlagen onderaan deze pagina.

De tweede vraag is om een milieueffectrapport (MER) te maken. In het MER kijken we wat de milieugevolgen zijn van verschillende opstellingen. Daaruit volgt een voorkeur voor de meest ideale opstelling. Het MER vormt een bijlage bij het uiteindelijke inpassingsplan.

Afspraken over windenergie

Olie en aardgas raken op. De inzet van alle nieuwe energiebronnen als wind en zon zijn nodig ter vervanging. De provincie heeft met de andere provincies en het Rijk afgesproken om in 2020 totaal 230,5 megawatt aan windenergie te produceren. De plek bij Zaltbommel is mogelijk één van de locaties die nodig zijn om deze taakstelling te halen.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de besluitvorming over de windmolens in Zaltbommel? Stuur dan een mail naar windparkzaltbommel@gelderland.nl en geef u op voor onze digitale nieuwsbrief.

Documenten

Advies Commissie MER

Voorontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2