N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal.

In 2022 staat groot onderhoud gepland aan de N841 tussen Berg en Dal en Groesbeek. Met de gemeente Berg en Dal en politie verkenden we de knelpunten die tegelijk met het onderhoud worden aangepakt. Inmiddels weten we welke maatregelen nodig zijn, deze bereiden we nu voor. We laten in een presentatiefilm en de tekeningen zien wat we gaan doen.

Plannen en ontwerp

Deze presentatiefilm laat zien wat de plannen zijn voor de N841. De video is ook te bekijken via YouTube.

Planning

Wanneer?Wat?

2021

Definitief ontwerp

2022

Aanbesteding en uitvoering groot onderhoud en maatregelen voor een verhoogde verkeersveiligheid.

Zodra meer informatie bekend is, staat het op deze site. 

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Op het gedeelte tussen Berg en Dal en Derdebaan vervangen we het asfalt. De kwaliteit van het asfalt tussen Derdebaan en Groesbeek is nog goed, dus dat vervangen we niet.

Aanvullende werkzaamheden

Naast het onderhoud aan het asfalt, voeren we in 2022 de volgende werkzaamheden uit:

  • We nemen maatregelen om wateroverlast op en naast te weg te verminderen bij hevige regenval. We leggen bijvoorbeeld duikers (buizen die watergangen met elkaar verbinden) en wadi’s (bufferings- en infiltratievoorziening) aan.
  • Bij Canadian War Cemetery maken we de zijwegen beter zichtbaar.
  • De haltes bij Canadian War Cemetery krijgen een eenvoudig halteperron; een verharding van tegels.
  • We verbeteren het oprijzicht vanaf Derdebaan naar de Zevenheuvelenweg. Daarvoor halen we 4 bomen weg.
  • We passen de bebording aan op enkele plaatsen.
  • Het kruispunt bij de Meerwijkselaan maken we overzichtelijker.

Verkeersbesluit

Voor een aantal verkeersmaatregelen is het noodzakelijk dat dit bekend staat als verkeersbesluit in de Staatscourant. Zo is dit ontwerp-verkeersbesluit vanaf 9 mei 2022 in te zien op de website van officiële publicaties. Gebruik zaaknummer 2017-014765 als zoekopdracht.

Vanaf 9 mei ligt het besluit ook 6 weken ter inzage: op het gemeentehuis en bij onszelf. Daarna duurt het ongeveer 4 weken om het besluit definitief te maken. Deze tijd is nodig om eventuele ingebrachte zienswijzen (meningen) te verwerken en een nieuwe publicatie te regelen. Het definitieve besluit ligt vervolgens opnieuw 6 weken ter inzage. 

Het verkeersbesluit gaat voornamelijk over  maatregelen die te maken hebben met het veranderen en aanbrengen van bebording en wegmarkeringen. 
 

Een zienswijze indienen

Een mening indienen (in de vorm van een zienswijze) is mogelijk binnen 6 weken, na de dag van bekendmaking van het voorgenomen (ontwerp) verkeersbesluit. Een zienswijze indienen kan schriftelijk, mondeling of per mail. 


 

Maak een afspraak met het Provincieloket voor een mondelinge reactie. Doe dit binnen 5 weken na de dag van bekendmaking. Uw contactpersoon voor het maken van een afspraak is de heer A.P. Schaalma, te bereiken via nummer: 026-359 9999. Meneer is ook te benaderen voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit. 


 

Stuur de schriftelijke zienswijze  naar:

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. de heer A. P. Schaalma

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Let op! vermeld duidelijk het zaaknummer op de enveloppe:  ‘zaaknummer 2017-014765, – N841 Zevenheuvelenweg’. 


 

 Verstuur uw zienswijze per mail en vermeld ‘zaaknummer 2017-014765, – N841 Zevenheuvelenweg’  in de onderwerpregel.


 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.