N834: Bebouwde kom Asch

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N834: Bebouwde kom Asch.

Momenteel onderzoeken we de verkeerssituatie in Asch. We kregen klachten dat het verkeer te hard door de bebouwde kom rijdt. We verkennen maatregelen om de snelheid te verminderen van te hard rijdend verkeer. Begin 2022 weten we welke maatregelen we uit kunnen voeren.

Planning

Vanaf de zomer 2022 werken we de snelheidsverlagende maatregelen technisch uit. Nadat in tweede helft van 2022 het verkeersbesluit is vastgesteld kunnen de maatregelen in 2023 worden uitgevoerd. 

Onderzoek verkeerssituatie

In 2019 voerden we werkzaamheden van groot onderhoud uit aan de N834 tussen Buren en de kruising met de N320 (bij Zoelmond). Daarin waren geen aanvullende maatregelen voor de kom van Asch voorzien. Op verzoek van bewoners onderzoeken we alsnog de verkeerssituatie in de bebouwde kom van Asch. Hierbij zijn bewoners, gemeente Buren en de politie betrokken.

De belangrijkste knelpunten die naar voren komen, zijn: een te hoge snelheid, een te smal profiel en onveiligheid bij langzaam verkeer.

Maatregelen

In 2021 en 2022 hebben we onderzoek gedaan naar maatregelen waarmee we de snelheid van te hard rijdend verkeer kunnen verlagen. Voorbeelden van snelheidsremmende maatregelen zijn drempels en wegversmallingen. Om de wegversmalling in te kunnen passen verwijderen we de bushalte Krupheulstraat aan de zuidzijde. We maakten een ontwerp met de meest passende maatregelen voor de situatie in de bebouwde kom van Asch.

Er komt geen éénrichtingsverkeer op de Culemborgseweg (N834) in Asch. Uit de enquête , die in het voorjaar van 2021 onder inwoners in het gebied is gehouden, bleek dat er onvoldoende goedkeuring is voor het instellen van éénrichtingsverkeer. 

In de afbeelding hieronder ziet u de voorgestelde maatregelen inclusief locatie. In het ontwerp worden deze maatregelen toegelicht.

Maatregelen

We stellen 3 maatregelen voor, die we hieronder toelichten.

Kom-maatregelen

Door de kom-maatregelen willen we de grenzen van de bebouwde kom van Asch beter aangeven, zodat weggebruikers bewuster merken dat ze de bebouwde kom inrijden en daardoor eerder aan de toegestane snelheid gaan houden. 

Ook willen we met middengeleiders en verhoogde wegvlakken de snelheid verminderen.

Verkeerssluis

Op de N834 Culemborgseweg willen we tussen de Krupheulstraat en de Meenstraat de rijbaan versmallen en verhogen. Centraal in de woonkern van Asch maken we een verkeerssluis tussen de fietsstroken Fietsers rijden daarlangs. Hiervoor verwijderen we de bushalte.

Inhaalverbod

Tussen de Meentstraat en de Achterstraat stellen we een inhaalverbod voor. Het zicht is namelijk beperkt in de bocht. Daarnaast draagt een inhaalverbod bij aan het beheersen van de snelheid van verkeer.

Omgeving

We onderzochten wat de inwoners in de omgeving van Asch van ons ontwerp vinden. Omdat er mogelijk overlast kan ontstaan naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen. Daarom stelden we een aantal digitale vragen aan inwoners, omwonenden en weggebruikers van de N834 Asch.  

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.